Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Δημοσιεύθηκε ο νόμος για τους συμβασιούχους αορίστου Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε ο νόμος που ορίζει την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας του ΤΠΔΥ των συμβασιούχων αορίστου χρόνου, τον τρόπο επαναπροσδιορισμού των αποδοχών τους και την κατάργηση της δυνατότητας εξαγοράς προϋπηρεσίας σε ασφαλισμένους που αποχωρούν με εργασία άνω των 28 ετών.

Σε σημερινή ανακοίνωση που υπογράφει ο ..........

υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης αποσαφηνίζονται οι διατάξεις του νέου νόμου:

«Σας γνωρίζουμε ότι στο Νόμο υπ΄ αρίθμ. 3996/2011 με τίτλο «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 170/Α/5-8-2011 περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων και οι διατάξεις του αρθ. 47 με τις οποίες προβλέπεται:

Η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ των επί σύμβασει αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
Ο επαναπροσδιορισμός των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται η εισφορά και το εφάπαξ βοήθημα μετά την από 1-1-2010 κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας.
Η κατάργηση της δυνατότητας εξαγοράς προϋπηρεσίας καθώς
Η κατάργηση του διπλού τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος για τους εξερχόμενους ασφαλισμένους του Ταμείου με χρόνο ασφάλισης άνω των 28 ετών που αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 3 του Κεφαλαίου Β του άρθρου 85.

Ειδικότερα

1. α) Με την παρ. 1 προβλέπεται η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ από 1-7-2011 των επί σύμβασει αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του Ταμείου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης.

Από δε την παράγραφο 4 ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος από τον Τομέα των ανωτέρω υπαλλήλων που θα συνταξιοδοτηθούν μετά την 1-1-2012.

Επίσης προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να δικαιούνται και την αποζημίωση από τις υπηρεσίες τους λόγω συνταξιοδότησης, του ν. 3198/1955 (Α, 98) σε συνδυασμό με τον ν 2112/ 1920 (Α,67) το ύψος της οποίας είναι ανάλογο του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε πριν την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΤΠΔΥ προς τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας

β) Με τις παρ. 2 και 3 καθορίζονται οι αποδοχές επί των οποίων διενεργούνται οι κρατήσεις και υπολογίζεται το εφάπαξ βοήθημα του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων μετά την 1-1-2010 καθότι από της ημερομηνίας αυτής επέρχεται η κατάργηση της προβλεπόμενης εισφοράς επί των επιδομάτων εορτών και αδείας. Ωστόσο επισημαίνεται ότι κατά τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος θα λαμβάνονται υπόψη και τα επιδόματα αυτά που κατεβλήθησαν μέχρι την 31-12-2009 για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές.

Από δε την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι εισφορές που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν στο Ταμείο για τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα και τα επιδόματα αδείας από 1-1-2010, δεν αναζητούνται.

γ) Με τις παρ. 6 και 7 προβλέπεται η κατάργηση της δυνατότητας εξαγοράς προϋπηρεσίας για το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων. Επισημαίνεται πάντως ότι οι καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις τακτικές εισφορές του Ταμείου, οι οποίες δεν παρακρατήθηκαν και δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα (άρθρο 3 παράγραφος 9 του β.δ/τος της 3ης/13-7-1936 (Α΄.285), όπως η παρ. 9 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του ν. 3518/2006). Επιπλέον όσες αιτήσεις εξαγοράς έχουν υποβληθεί στο Ταμείο μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, εξετάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή, διατάξεις.

2. Με την παράγραφο 3 του κεφαλαίου Β του άρθρου 85, προβλέπεται η κατάργηση των δυο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2512/97 (Α΄.138), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3232/04 (Α΄.48) με τις οποίες προβλέπονταν η δυνατότητα διπλού τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος για τις περιπτώσεις αποχωρούντων ασφαλισμένων με 28 χρόνια ασφάλισης και άνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.