Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Ο διάλογος: όρος εξόδου από την κρίση

Σε συνέχεια της συζήτησης που διεξήχθη μεταξύ των εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας και του βουλευτή Μεσσηνίας κ. Οδυσσέα Βουδούρη, πριν την έναρξη της ενημερωτικής εκδήλωσης για τις μεταμοσχεύσεις στις 14 Οκτωβρίου 2011, ο κ. Βουδούρης δήλωσε το εξής:

«Καταλαβαίνω την απόγνωση των εργαζομένων σχετικά με την οικονομική κρίση που βιώνουμε. Η κρίση αυτή είναι συνέπεια στρεβλώσεων του πολιτικού συστήματος που επικρατεί στη χώρα μας μετά τη μεταπολίτευση. Πεποίθησή μου είναι ότι η έξοδος από την κρίση δεν θα γίνει χωρίς ατομικές και συλλογικές υπερβάσεις, καθώς επίσης πως όποιος ισχυρίζεται πως υπάρχει λύση χωρίς επώδυνα μέτρα ψεύδεται, συνειδητά ή μη.
Όμως, το είδος αυτών των μέτρων, ο δικαιότερος καταμερισμός .........

των βαρών, ο αποτελεσματικός τρόπος εφαρμογής τους, αποτελεί αντικείμενο διαλόγου. Θεωρώ αυτόν τον διάλογο, μεταξύ πολιτών και εκπροσώπων τους στην Βουλή, αυτονόητο σε μια πραγματική δημοκρατία και αναγκαίο όρο εξόδου από την κρίση. Συνεπώς, όχι μόνο δεν τον αποφεύγω αλλά τον επιδιώκω, ακόμα και αν γίνεται με ένταση. Μόνος όρος είναι να πρόκειται για πραγματικό διάλογο, δηλαδή για ανταλλαγή επιχειρημάτων με αμοιβαίο σεβασμό. Στο πνεύμα αυτό είχα ήδη εκφράσει πριν το καλοκαίρι την ξεκάθαρη διάθεσή μου για διάλογο, δημόσιο ή μη, με κάθε πολίτη και κάθε κοινωνικό φορέα ή ομάδα. Την θέση αυτή επανέλαβα και στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Καλαμάτας.»

Τροπολογίες του Δημήτρη Κουσελά και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Πέραν της κριτικής που άσκησε και των προτάσεων που υπέβαλε κατά τη συζήτηση και επεξεργασία, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, του νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε, μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 2 τροπολογίες προκειμένου να υπάρξουν βελτιώσεις σε συγκεκριμένες επιμέρους διατάξεις του, που αφορούν στο στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στις εισηγμένες ΔΕΚΟ, αλλά και στην αναγκαία εξαίρεση των εργαζομένων στον ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και στους συγκοινωνιακούς φορείς απο το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

Η 1η τροπολογία προσυπογράφεται και από τον βουλευτή Ανδρέα Μακρυπίδη, αφορά στο ..........

άρθρο 29 του νομοσχεδίου και έχει ώς εξής:«Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους, των οποίων οι αποδοχές επηρεάζονται αρνητικά σε σημαντικό βαθμό από την εφαρμογή των διατάξεων του μισθολογίου, να αναπροσαρμόσουν σταδιακά τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο ζωής τους, χωρίς απότομες μεταβολές και διακυμάνσεις, προτείνεται να αντικατασταθούν οι οκτώ τελευταίοι στίχοι της παραγράφου 2 του άρθρου 29 ώστε στην περίπτωση που το ποσό της μείωσης των αποδοχών υπερβαίνει το 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η συνολική μείωση να κατανέμεται ως τα αναγραφόμενα στο σχέδιο της διάταξης.Σχέδιο διάταξης

Οι οκτώ τελευταίοι στίχοι της παραγράφου 2 του άρθρου 29αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Εφόσον προκύπτει μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό του 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής:

α)25% μείωση με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου

β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη συμπλήρωση ενός έτους εφαρμογής του παρόντος νόμου»Η 2η τροπολογία, προσυπογράφεται και από τους βουλευτές Ανδρέα Μακρυπίδη και Χρήστο Πρωτόπαπα καιέχει ως εξής:«Η παρούσα τροπολογία υποβάλλεται με γνώμονα τη λήψη των αναγκαίων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και προστασίας του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, αλλά και την ανάγκη ορθολογικής εκτίμησης του πεδίου εφαρμογής των προωθούμενων στοχευμένων ρυθμίσεων μέσω του άρθρου 31.

Η ορθολογική αυτή εκτίμηση επιβάλλει να ληφθούν υπόψη:

α) το πάγωμα των αποδοχών στα επίπεδα της 31.12.2009 και οι διαδοχικές μειώσεις που έχουν επέλθει ήδη με το ν. 3833/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στις πάσης φύσεως αποδοχές όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ και στις επιχειρήσεις του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (όπως ισχύει), αλλά και η απαγόρευση συνομολόγησης αυξήσεων στις επιχειρήσεις αυτές μέσω ΣΣΕ,

β) όλοι οι παράγοντες που κατέστησαν αναγκαίο τον θεσμικό διαχωρισμό των εισηγμένων δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών,

γ) το γεγονός της μακρόχρονης ισχύος ΣΣΕ στις ΔΕΚΟ, οι οποίες ρυθμίζουν ενιαία τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού, ανταποκρινόμενες τόσο στην επιχειρηματική ή/και παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, όσο και στα επαγγελματικά ή/και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, τις ειδικές συνθήκες εργασίας (πχ λόγω επικινδυνότητας ή λόγω του ανθυγιεινού αυτής) ,

δ) το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων αυτών μπορεί να διασφαλισθεί καλύτερα, μέσω της διαδικασίας συλλογικής διαπραγμάτευσης και υπογραφής ΣΣΕ, οι οποίες μπορούν επαρκέστερα να προσαρμόσουν στα εργασιακά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων στις εταιρίες αυτές την πραγματική ανάγκη περιορισμού των μισθολογικών τους δαπανών, οι οποίες ειδικά για τις εισηγμένες ΔΕΚΟ οφείλουν να προσαρμοστούν στα ιδιωτικο-οικονομικά τους χαρακτηριστικά και να υπολογισθούν στη συνολική τους δαπάνη κατά μείζων ποσοστό 65% της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας κατά την 31η/12/2009. Στο ίδιο πλαίσιο κρίνεται εκ του αποτελέσματος σκόπιμη και πρόσφορη η υπαγωγή και των επιχειρήσεων που πρόσφατα τέθηκαν σε καθεστώς εξυγίανσης (ΟΣΕ, συγκοινωνίες), αλλά και η ΕΡΤ.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του άρθρου 31 επιτυγχάνεται εξίσου και αποτελεσματικά με την προτεινόμενη τροπολογία, η οποία επιπλέον εξασφαλίζει και προκρίνει τη θεσμική συμμετοχή των εργαζομένων στην απαιτούμενη επείγουσα υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων.

Τέλος, η ανάγκη εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος με όρους κοινωνικής αποτελεσματικότητας και εξυπηρέτησης του πολίτη στην παρούσα εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, επιβάλλει την εξαίρεση των εργαζομένων των επιχειρήσεων που τέθηκαν σε καθεστώς εξυγίανσης (ΟΣΕ, συγκοινωνίες) από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣΆρθρο 31

παρ.1: το δεύτερο εδάφιο αριθμείται ως υποπαράγραφος «β)» και αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανώνυμες εταιρίες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3429/2005, και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: αα) το δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1,2 και 3 του ν. 3429/2005 διορίζουν ως μέτοχοι μόνα ή από κοινού την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου, ββ) το δημόσιο είναι πλειοψηφών μέτοχος και γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από τον μέτοχο της πλειοψηφίας, στις επιχειρήσεις που τίθενται σε καθεστώς εξυγίανσης με τους ν. 3891/2010 (Α΄188) και ν. 3920/2011 (Α΄33) και στις επιχειρήσεις αναγκαίας εικοσιτετράωρης λειτουργίας, η συνολική δαπάνη από τις πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του συνολικού κόστους μισθοδοσίας των εργαζομένων κατά την 31η/12/2009».παρ.1: προστίθεται υποπαράγραφος «γ)» με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«γ) Τα ανωτέρω θα ρυθμιστούν με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. Εφόσον εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα ανωτέρω δεν ρυθμιστούν με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας ή εάν η διαπραγμάτευση δεν καταστεί για οποιοδήποτε λόγο εφικτή, τα ζητήματα των παραγράφων α) και β) ρυθμίζονται με νόμο».Παρ.5: διαγράφεται

Παρ.6: διαγράφεται η προσθήκη του τελευταίου εδαφίου και αναριθμείται η παράγραφος ως παράγραφος 4.

(νέα) παρ.7: διαγράφεται

(νέα) παρ.8: διαγράφεται

(νέα) παρ.9 (πρώην 7): διαγράφεταιΆρθρο 34

παρ.1: Στο στοιχείο β) της παρ.7 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 (Α΄152) προστίθεται στοιχείο δδ) ως εξής:

«δδ) των επιχειρήσεων που τίθενται σε καθεστώς εξυγίανσης των ν. 3891/2010 (Α΄188) και ν. 3920/2011 (Α΄33)».

Θα χρειαστούμε, τελικά, καμιά 40ριά χρόνια;

Του Καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου

Το άρθρο αυτό φιλοξενήθηκε στα Blogs 22-23/ Ιουλίου/ 2011, αλλά καθώς απομακρύνεται η πιθανότητα για «κούρεμα» της τάξης του 21% και διαφαίνεται το «καταστροφικό» για εμάς διπλάσιο και τριπλάσιο ίσως (Παναγιά μου βόηθα) επίπεδο κρίνω σκόπιμο να το επαναφέρω στη δημοσιότητα επειδή τον Ιούλιο είχα δεχθεί επικριτικά και «σκωπτικά» σχόλια ενόψει μάλιστα του γεγονότος της αλλαγής προσώπων στο ΥΠΟΙΚ!...


Ώστε εξασφαλίσαμε στη χτεσινή, σχεδόν θρυλική, ..........

σύνοδο των Βρυξελλών το νέο, δεύτερο πακέτο «διάσωσης» της Ελληνικής οικονομίας και μπορούμε από σήμερα να…κοιμόμαστε ήσυχοι έστω και εάν χρειαστούν 30 χρόνια «δεσμεύσεων;
Δεν ξέρω για εσάς αλλά εγώ χτες βράδυ Πέμπτη 21η Ιουλίου 2011 στριφογύριζα στο κρεβάτι μου και στο νου μου στριφογύριζε ο αριθμός του 30 και αναστατώθηκα κάνοντας συνειρμούς από το γνωστό «τι 30, τι 40, τι 50…» σε διάφορες παραλλαγές που θα ήθελα σήμερα μαζί με την ευχή για καλό Σαββατοκύριακο να μοιραστώ μαζί σας…

Εκάμθη λένε και η τελική αντίσταση της Καγκελαρίου κ Μέρκελ και είπε και αυτή το ΝΑΙ για την «σωτηρία» της Ελλάδας μας και θυμήθηκα, με βάση τον αριθμό 40, εκείνο το ΕΠΟΣ ενός άλλου…’40 όταν σε αντίθεση με τους γονείς του Γάλλου Προέδρου κ Σαρκοζύ που ρωτούσαν «πουρκουά» οι δικοί μας έλεγαν ΟΧΙ στην Πίνδο και το ’41 στο Ρούπελ…
Μη βιαστεί να μου πει κάποιος ότι πάλι καλά γιατί έτσι που το πήγαιναν οι Εταίροι μας θύμιζαν το γνωστό λαϊκό μας απόφθεγμα του «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 40 μέρες κοσκινίζει...»

Θα του αντιτάξω, πρόκειται για «εταίρους» ή για τον «τον Αλί Μπαμπά και τους 40 κλέφτες» καθότι να παίρναμε Ευρωπαϊκά πακέτα και στη συνέχεια ξοδεύαμε δισεκατομμύρια για να ενισχύσουμε την άμυνά μας απέναντι στην Τουρκία (σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ που εμείς πασχίζουμε ποικιλότροπα να την κάνουμε και συνεταίρο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ φρεγάτες και αεροπλάνα από τη Γαλλία, υποβρύχια από την Γερμανία, όπλα από το Βέλγιο και F-16/ F-18 από την Αμερική…
Τελικά ανέβηκαν χτες στις Βρυξέλλες ο κ Πρωθυπουργός και ο κ Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών και στην συνέχεια εσπευσμένα ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και ο Διοικητής της Εθνικής και γίνανε 4 οι εκπρόσωποί μας και μου ήρθε στο νου το γνωστό εκείνο…
ΣΑΡΑΝΤΑ παλικάρια από τη Λεβαδιά πάνε για να πάρουν την Τριπολιτσά…
Έλεγε ο λαός μας «σαράντα χρόνια φούρναρης» εννοώντας συγκεκριμένα πράγματα ώσπου ήρθε ο κωμικός μας ηθοποιός κ Τσάκωνας και είπε εκείνο το φοβερό «σαράντα χρόνια βαρελάς, τέτοιον πάτο δεν…ξανάδα!»
Βρε πώς καταντήσαμε που 40ρήσαμε θα λένε στην επόμενη γενιά τα εγγόνια μας χαϊδεύοντας στο μπαλκόνι τους τη γλάστρα με τον βασιλικό πλατύφυλλο με τα…40 φύλλα!
Αφήνω στην άκρη τα επικοινωνιακά παιχνίδια ΑΝΤΕΓΚΛΗΣΕΩΝ μεταξύ Κυβέρνησης και Αξιωματικής Αντιπολίτευσης περί «επιλεκτικής χρεοκοπίας» και οτιδήποτε αυτό σημαίνει και αρχίζω να αναρωτιέμαι αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή (ή λαϊκά τη…Σαρακοστή) καλοκαίρι και μήνα Ιούλιο του 2011;
Είπαμε τι 30 τι 40 χρόνια «δεσμεύσεων» με το ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ (αντί για ΜΝΗΜΟΝΙΟ) της πάλαι ποτέ όπως έλεγαν πράσινοι και μπλε Πολιτικοί ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ, θωρακισμένης, γοργά αναπτυσσόμενης, ακμάζουσας ελληνικής οικονομίας από πότε να το υπολογίσουμε;
Από τον Μάϊο του 2010 όταν ο κ Παπακωνσταντίνου υπέγραψε το ιστορικό πλέον ΠΡΩΤΟ μνημόνιο δηλώνοντας «βγαίνουμε στις αγορές Χριστούγεννα του 2010, άντε βαριά-βαριά αρχές του 2011»…
Από τον Ιούλιο του 2011 που οι Ευρωπαίοι μας πήγαν σε «επιλεκτική χρεοκοπία» προσφέροντάς μας ταυτόχρονα το ΔΕΥΤΕΡΟ πακέτο στήριξης με ΑΠΟΛΥΤΗ δέσμευση και παραχώρηση στους δανειστές μας ΟΛΩΝ των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών…
Ή από τον Ιούλιο του 1974 όταν ο Αττίλας «πάτησε» την Κύπρο ενώ επέστρεφαν στην Ελλάδα η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και μαζί της οι…Πολιτικοί;

Κοιμήθηκα με τη θύμηση του Ρήγα Φεραίου:

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή…»

Διαμαρτυρία του Συλλόγου Πολυτέκνων Τριφυλίας και την ασκούμενη κατα των πολυτέκνων Πολιτική

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Τριφυλίας, καταγγέλλει την ασκούμενη πολιτική σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών όλης της χώρας. Τέτοιου είδους μέτρα και αποφάσεις μόνο ζημία προκαλούν αποδιοργανώνουν τον κοινωνικό ιστό και βαθαίνουν την ύφεση. Όλοι είμαστε μάρτυρες παραβιάσεων βασικών άρθρων του συντάγματος (άρθρο 21 και 120). Ψηφίζονται νέοι νόμοι «κατ’ επιταγήν». Χρεώνονται στον Ελληνικό λαό χρέη που δεν του ανήκουν και το κυριότερο, οι υπεύθυνοι που οδήγησαν τη χώρα και το λαός της σ΄ αυτό το χάλι μένουν στο απυρόβλητο είτε «τιμωρούνται» με πρόστιμα εξευτελιστικά είτε ακόμα κιόλας «δικαιώνονται».

Καθημερινά ακούμε για «φτωχούς» με φορολογικές δηλώσεις ...........

των 1000€ των 5000€ των 10.000€ με τα πολυτελή αυτοκίνητα και τις καταθέσεις των εκατομμυρίων στις Ελβετικές Τράπεζες και κανενός υπεύθυνου το αφτί να μην ιδρώνει.

Προσπαθούν να μας «πείσουν» ότι με την εξοικονόμηση μερικών εκατομμυρίων από τις απολύσεις, θα καλύψουν την τρύπα των δισεκατομμυρίων.

Προσπαθούν να μας «πείσουν» ότι το πρόβλημα είναι το πολυτεκνικό βοήθημα που παίρνει η πολύτεκνη μάνα, ή η επιβράβευση των 1000€ που δίνεται για τον τοκετό στην μητέρα.

Προσπαθούν να μας «πείσουν» ότι τα πολλά παιδιά είναι πολυτέλεια και η πολυτέλεια κοστίζει και ο,τι κοστίζει υφίσταται τις συνέπειες.

Προσπαθούν να μας «πείσουν», κατά το: «μαζί τα φάγαμε» ότι «εσείς είστε οι ένοχοι» γιατί εσείς μας δώσατε την εντολή της διακυβέρνησης. ΝΑΙ, εμείς δώσαμε την εντολή της διακυβέρνησης, με τους νόμους και το Σύνταγμα. ΟΧΙ χωρίς αυτά και ΟΧΙ «κατά το δοκούν».

Προσπαθούν να μας «πείσουν» ότι δεν μπορεί ο Ελληνικός λαός να πληρώνει τους πολύτεκνους και τα επιδόματά τους. Τους απαντάμε ότι: Οι πολύτεκνοι κύριοι πληρώνουν, γιατί απ΄ αυτούς περιμένετε να αυξηθεί το εργατικό δυναμικό της χώρας ώστε να καλύψετε τις απώλειες στις ασφαλιστικές εισφορές για να δώσετε συντάξεις. Δείτε την πραγματικότητα, δείτε την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, δείτε, και αυτοί οι λίγοι νέοι που έχουν απομείνει προσπαθούν με κάθε τρόπο να γίνουν μετανάστες. Οχι στο 2004 θα γυρίσουμε, – κατά τη ρήση του κ. Υπ. Οικ. Ευ. Βενιζέλου - αλλά στο 1954. Το χειρότερο απ όλα είναι ότι θα έχουν σε λίγο ξεπουληθεί ΟΛΑ και επειδή:

Τα λεφτά υπάρχουν, άλλα ΟΧΙ εκεί που ψάχνετε. Ψάξτε αλλού. Στις Ελβετικές Τράπεζες, στα Ε9, στις καταθέσεις, στο τι έγιναν και που πήγαν οι επιδοτήσεις.

Από τα 5 βενζινάδικα στα Φιλιατρά ΜΟΝΟ το ένα τηρεί το πλαφόν.

Αν και είναι ήδη σε ισχύ το πλαφόν στα καύσιμα που έχει επιβληθεί σε όλη την Ελλάδα λόγω της απεργίας των τελωνειακών.
Σήμερα και ωρα 11:30 το πρωί με το πλαφόν στα καύσιμα σε ισχύ κάναμε μια βόλτα στα πρατήρια Βενζίνης των Φιλιατρών και διαπιστώσαμε ότι απο τα 5 πρατήρια της πόλης μας μονο το ένα (το πρατήριο του Λεωνίδα Καραβίτη και μπράβο του) έχει συμμορφωθεί με την τιμή του πλαφόν στην αμόλυβδη των 95 οκτανίων. Όλα τα υπόλοιπα, δεν εχει προσαρμοστεί κανένα με τις τιμές του πλαφόν.

Εχετε τη δυνατότητα να το καταγγείλετε την παραβίαση του παλφόν στη γραμμή καταναλωτή 1520 και στο fax 210-3815317 της Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία φωτογραφίσαμε τις ταμπέλες των πρατηρίων και μπορείτε να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια τις τιμές.

Άγνωστοι έστειλαν γράμμα με σφαίρες στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ

Περίεργο περιστατικό με ανώνυμο γράμμα που περιείχε σφαίρες, σημειώθηκε την Τρίτη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ εστάλη φάκελος με τρεις σφαίρες, διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Οι σφαίρες συνοδεύονταν από σημείωμα το οποίο ..........

έγραφε: «Υπάρχουν και άλλες για τους προδότες βουλευτές».
Στο φάκελο δεν αναγραφόταν όνομα αποστολέα ούτε παραλήπτη. Αμέσως ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία και την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια, καθώς δεν θεωρήθηκε σοβαρή. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αποστολέα συνεχίζονται.

ΣΚΑΪ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΠΛΑΦΟΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ είναι από τα μεσάνυχτα (15/10/2011 και ώρα 00:01) του Σαββάτου το πλαφόν στα καύσιμα για όλη την Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α3-973/14-10-2003 των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι ανώτατες τιμές πώλησης καυσίμων για τον νομό Μεσσηνίας είναι:


1. Αμόλυβδη 95, 1,676 ευρώ ανά λίτρο.
2. Αμόλυβδη 97, 1,754 ευρώ ανά λίτρο.
3. Αμόλυβδη 100, 1,853 ευρώ ανά λίτρο.
4. Πετρέλαιο κίνησης 1,485 ευρώ ανά λίτρο.
5. SUPER 1,800 ευρώ ανά λίτρο.ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Ημερίδα για τον Θηλασμό στην Κυπαρισσία

Ημερίδα με θέμα τον μητρικό θηλασμό θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο Κανελλάκης στην Κυπαρισσία.
Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια της εβδομάδας Μητρικού θηλασμού (1 - 7 Νοεμβρίου) και συμμετέχουν η παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας καθώς και η γυναικολογικές κλινικές των Νοσοκομείων Κυπαρισσσίας και Καλαμάτας.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι:.....


Αλεξοπούλου Ασημίνα, διατροφολόγος
Καρατσάμη Λίνα, θηλάζουσα μητέρα
Κουμουνδρούρου Σοφία, μαία
Παπαπέτρου Μαρία, μέλος του Συνδέσμου Μητρικού Θηλασμού Ελλάδος
Πετράκος Γεώργιος, μαιευτήρας – γυναικολόγος
Σαράντου Δήμητρα, μαία
Σαρδέλης Σωτήριος, παιδίατρος

Αυτά που λέει τα εννοεί ο Αντ. Σαμαράς και διέγραψε τον Θ. Λυμπερόπουλο.

Σε μια κίνηση που αποδεικνύει ότι αυτά που λέει τα εννοεί, προέβη ο πρόεδρος της ΝΔ Aντώνης Σαμαράς.

Διέγραψε σήμερα το βράδυ τον πρόεδρο των ιδιοκτητών ταξί Θύμιο Λυμπερόπουλο για τις σημερινές του ακραίες δηλώσεις (θα τον λιώσω κλπ) κατά του Διοικητή του ΙΚΑ.

Είχε προηγηθεί από το πρωί η ξεκάθαρη δήλωση του εκπροσώπου της ΝΔ κ. Μιχελάκη , όπου απεικόνιζε την στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στις ακραίες αντιδράσεις από όποιους και εάν προέρχονται.

Συγκεκριμένα η δήλωση της ΝΔ ήταν η εξής: .........

«Με την επιμονή στη λάθος συνταγή και την υπερφορολόγηση του Ελληνικού λαού, η κυβέρνηση έχει στρέψει τη μια κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας.

Κατανοούμε απόλυτα όσους πλήττονται τόσο βάναυσα και στηρίζουμε τα δίκαιά τους.

Όμως! Ξεκάθαρες κουβέντες:

Κανένας κ. Μπαλασόπουλος δεν μπορεί, ούτε να εκβιάζει την κοινωνία, ούτε να προπηλακίζει οποιονδήποτε, ούτε να καταλαμβάνει και να αποκλείει δημόσιους χώρους.

Επικαλούμενος μάλιστα τη δήθεν ανοχή της κοινωνίας.

Είναι αυτονόητο ότι παρόμοιες συμπεριφορές, από όποιον κι αν προέρχονται, είναι απόλυτα καταδικαστέες».

Λίγες ώρες αργότερα και μετά τις δηλώσεις του κ. Λυμπερόπουλου, ο Αντώνης Σαμαράς απέδειξε έμπρακτα ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Σε αντίθεση με τον Γιώργο Παπανδρέου ο οποίος δεν προβαίνει σε διαγραφές στελεχών του που υιοθετούν ακραίες και εθνικά επικίνδυνες συμπεριφορές, δείχνοντας μέσω της εκκωφαντικής σιωπής του ότι προτάσσει το προσωπικό και κομματικό συμφέρον, υπεράνω του κινδύνου να μετατραπεί η κοινωνία μας σε ζούγκλα .

politis.gr

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 15ης Σεπτεμβρίου 2011

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.
Τώρα και με τρόπο που δεν θα σας βγάζει pop up παράθυρα διαφημίσεων.ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ. ΠΕΤΑΝΕ ΦΕΪΓ ΒΟΛΑΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ!!!!
ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΡΑ NEWS

Πριν λίγα λεπτά (ώρα 00:05) αυτοκίνητο σκούρου χρώματος έκανε τη εμφάνιση του στην πλατεία των Φιλιατρών από το οποίο πετάχτηκαν μικρά φείγ βολάν απευθυνόμενοι στα πατριωτικά αισθήματα των Ελλήνων καλώντας τους σε αντίσταση κατά της γερμανικής κατοχής της χώρας.

Πιθανότατα αυτή την ώρα να πέφτουν φέϊγ βολάν στους Γαργαλιάνους.
Άνθρωπος μας είδε την σκηνή, πήρε το φέϊγ βολάν και μας το απέστειλε για να το δείτε πρώτοι μέσα από το Φιλιατρά News.

Δείτε το Φέϊγ Βολάν.