Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας [ Εγκύκλιος ]

Εκδόθηκε η αριθμ. 131223/1517/31-5-2013 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών θήρας σύμφωνα με την αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφαση περί «διαδικασίας και δικαιολογητικών έκδοσης άδειας Θήρας» (ΦΕΚ 224/Β75-2-2013).
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των..........

νέων «ατομικών βιβλιαρίων Θήρας» όπου οι επεξηγήσεις της εγκυκλίου είναι πλήρως κατατοπιστικές.

Οι δασικές υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τους κυνηγετικούς συλλόγους της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τον τρόπο και τη διαδικασία των εξετάσεων των νέων κυνηγών και τη συμπλήρωση των εντύπων «Ατομικών Βιβλιαρίων Θήρας» σύμφωνα με τον ενιαίο τρόπο και τις διευκρινίσεις που παρέχονται με την παρούσα.

Πατήστε εδώ και διαβάστε άνετα την εγκύκλιο.Κυνηγετικός Σύλλογος Κυπαρισσίας

Αναστάτωσε την Μεσσηνία η είδηση για το «C­o­s­ta N­a­v­a­r­i­no»

Έκ­πλη­ξη προ­κα­λεί το γε­γο­νός, αλ­λά και ενδιαφέρον για τις ε­ξε­λί­ξεις που θα ακολουθήσουν, ε­άν α­λη­θεύ­ει το δη­μο­σί­ευ­μα της οι­κο­νο­μι­κής δι­α­δι­κτυα­κής ε­φη­με­ρί­δος m­o­n­e­y­p­ro.gr, για μια πι­θα­νή πώ­λη­ση του «C­o­s­ta N­a­v­a­r­i­no» σε ξέ­νους ε­πεν­δυ­τές.
Η m­o­n­e­y­p­ro.gr, ......

ι­σχυ­ρί­ζε­ται ό­τι σύμφωνα με α­ξι­ό­πι­στες πλη­ρο­φο­ρί­ες που δι­α­θέ­τει ο Α­χιλ­λέ­ας Κω­σταν­τα­κό­που­λος που δι­α­χει­ρί­ζε­ται τον ξε­νο­δο­χεια­κό το­μέ­α των ε­πι­χει­ρή­σε­ων της οι­κο­γέ­νειας, εί­ναι α­πο­φα­σι­σμέ­νος να προ­χω­ρή­σει στην πώ­λη­ση του C­o­s­ta N­a­v­a­r­i­no.

Το πλή­ρες δη­μο­σί­ευ­μα της m­o­n­e­y­p­ro.gr εί­ναι το ε­ξής: «To C­o­s­ta N­a­v­a­r­i­no, α­πο­τε­λεί μια ξε­νο­δο­χεια­κή μο­νά­δα κό­σμη­μα στην Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Με­σό­γει­ο. Το στοί­χη­μα μιας ο­λό­κλη­ρης ζω­ής για τον κα­πε­τάν Βα­σί­λη Κω­σταν­τα­κό­που­λο. Πα­ρά ταύ­τα η ύ­φε­ση και η οι­κο­νο­μι­κή πε­ρι­δί­νη­ση που περ­νά η Ελ­λά­δα την τε­λευ­ταί­α 4ετία, ο­δη­γούν σύμ­φω­να με πο­λύ α­ξι­ό­πι­στες πλη­ρο­φο­ρί­ες τον Α­χιλ­λέ­α Κω­σταν­τα­κό­που­λο που δι­α­χει­ρί­ζε­ται τον ξε­νο­δο­χεια­κό το­μέ­α των ε­πι­χει­ρή­σε­ων της οι­κο­γέ­νειας, α­πο­φα­σι­σμέ­νο να προ­χω­ρή­σει στην πώ­λη­ση του C­o­s­ta N­a­v­a­r­i­no
. Έ­τσι δύ­ο πε­ρι­ώ­νυ­μες ξε­νο­δο­χεια­κές μο­νά­δες στην Ελ­λά­δα μα­ζί με τον Α­στέ­ρα της Βου­λι­αγ­μέ­νης δι­α­τί­θεν­ται προς πώ­λη­ση. Μά­λι­στα σύμ­φω­να με τις ί­δι­ες πη­γές ή­δη δεί­χνουν εν­δι­α­φέ­ρον για την ε­ξα­γο­ρά του Κι­νέ­ζοι και Ά­ρα­βες, με τους ο­ποί­ους ή­δη συ­ζη­τά ο Α­χιλ­λέ­ας Κω­σταν­τα­κό­που­λος . Το ύ­ψος του τι­μή­μα­τος δεν έ­χει α­κό­μη ο­ρι­σθεί ή του­λά­χι­στον δεν έ­χει γί­νει γνω­στό σε ποι­ο ύ­ψος κυ­μαί­νε­ται».

Morias News

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ & ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ

Την μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης του Αγρότη & της Αγρότισσας ζητά με ερώτηση που κατέθεσε προς στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Βρούτση Ιωάννη ο Βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης Σαμπαζιώτης μαζί με 21 άλλους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Με την ερώτηση τους ............

οι 22 Βουλευτές ζητούν από τον αρμόδιο Υπουργό την υλοποίηση της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού για τη μείωση του ορίου συνταξιοδότησης των αγροτών από το 65ο στο 62ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης και προτείνουν την μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της αγρότισσας στο 60ο έτος με 37 χρόνια ασφάλισης.
Συγκεκριμένα η ερώτηση αναφέρει τα εξής:.......


Κύριε Υπουργέ,
Ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, ανακοίνωσε μέσα στην Βουλή την μείωση του ορίου συνταξιοδότησης των Αγροτών από το 65ο έτος στο 62ο, με 40 χρόνια ασφάλισης στον ΟΓΑ.
Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού χαροποίησε τους αγρότες μας, γιατί αίρεται η αδικία απέναντί τους.
Οι αγρότες μας που παλεύουν με την γη, κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, σε εργασίες βαριές και ανθυγιεινές (ράντισμα, λιπάνσεις κλπ) δικαιώνονται από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού.

Κύριε Υπουργέ,
Η Αγρότισσα όμως είναι σήμερα η μόνη εργαζόμενη γυναίκα η οποία συνταξιοδοτείται στο 62ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης και στο 67ο έτος, εάν δεν έχει 40 χρόνια ασφάλισης.
Πρέπει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης της αγρότισσας, να μειωθεί από το 62ο έτος της ηλικίας της στο 60ο έτος με 37 τουλάχιστον χρόνια ασφάλισης.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ

α) Τι προτίθεσθε να πράξετε και πότε, σχετικά με την υλοποίηση της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού, για μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών από το 65ο έτος της ηλικίας τους στο 62ο έτος;

β) Τι προτίθεσθε να πράξετε, σχετικά με την μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της αγρότισσας στο 60ο έτος της ηλικίας της με 37 χρόνια ασφάλισης;

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Μεσσηνία

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Μεσσηνία

Συνελήφθησαν πενήντα πέντε (55) άτομα, προσήχθησαν εκατόν πενήντα οκτώ (158) και έ γινε έλεγχος σε τετρακόσια δώδεκα (412)

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ........

έλεγχοι σε τριακόσια είκοσι επτά (327) οχήματα και βεβαιώθηκαν εκατόν τέσσερις (104) παραβάσεις

Κατασχέθηκαν ένα (1) όχημα και ένα (1) κυνηγετικό όπλο

Οι αστυνομικοί έλεγχοι στοχεύουν στην πρόληψη, αλλά και στην καταστολή της εγκληματικότητας

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε σήμερα (5-6-2013), από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι, εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον γενικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε τετρακόσια δώδεκα (412) άτομα, εκ των οποίων εκατόν εξήντα ένας (161) ημεδαποί και διακόσιοι πενήντα ένας (251) αλλοδαποί, καθώς και σε τριακόσια είκοσι επτά (327) οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν συνολικά εκατόν πενήντα οκτώ (158) άτομα, από τα οποία εξήντα ένα (61) ήταν ημεδαποί και ενενήντα επτά (97) ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν πενήντα πέντε (55) άτομα.

Τα άτομα που συνελήφθησαν, είναι:

Ένας (1) ημεδαπός, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσαν χρέη προς το Δημόσιο, ύψους -295.557,17- ευρώ.
Ένας (1) αλλοδαπός, για ληστεία.
Ένας (1) ημεδαπός, για παράνομη κατοχή όπλου.
Δεκατέσσερις (14) ημεδαποί ΡΟΜΑ, για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
Είκοσι επτά (27) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.
Ένας (1) αλλοδαπός, για καταδικαστικά έγγραφα.
Τέσσερις (4) ημεδαποί, για καταδικαστικά έγγραφα.
Ένας (1) ημεδαπός ΡΟΜΑ, για καταδικαστικά έγγραφα.
Ένας (1) αλλοδαπός, για επαιτεία.
Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
Ένας (1) αλλοδαπός, για παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
Ένας (1) ημεδαπός, για λειτουργία επιχείρησης περισυλλογής και συγκέντρωσης σιδήρων-μετάλλων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή.
Ένας (1) ημεδαπός ΡΟΜΑ, για λειτουργία επιχείρησης περισυλλογής και συγκέντρωσης σιδήρων-μετάλλων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή.

Κατά την επιχείρηση, βεβαιώθηκαν συνολικά, ενενήντα οκτώ (98) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τέσσερις (4) παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού, καθώς και δύο (2) παραβάσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

Επιπλέον, κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν ένα (1) Ι.Χ. επιβατηγό όχημα καθώς και ένα (1) κυνηγετικό όπλο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Οι δράσεις αυτές, είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη, αλλά και στην καταστολή της εγκληματικότητας, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συνάντηση Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπωλών με τον Υπουργό Οικονομικών κ.Στουρνάρα

Στα πλαίσια των επαφών με συναρμόδια Υπουργεία του κλάδου ( μετά την κατάθεση των Υπομνημάτων ) έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη 4/6 στις 17:00 με τον Υπουργό Οικονομικών κ.Στουρνάρα .

Κατά την διάρκεια της επί 1 ½ ώρας συζήτησης ..........

αναλύθηκαν όλα τα προβλήματα με λεπτομέρειες που απασχολούν εδώ και τρία χρόνια τον συγκεκριμένο κλάδο .

Κατατέθηκαν σχετικά έγγραφα καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις προς τον Υπουργό και το επιτελείο των συμβούλων του.

Ειδικότερα :

1.Εξειδικευμένες προτάσεις για την πάταξη του λαθρεμπορίου

Σε εμφανή εξωτερική συσκευασία να υπάρχει υποχρεωτικός αριθμός αναγραφής παραγωγής σε κάθε νόμιμο πακέτο τσιγάρων που κυκλοφορεί στην Ελλάδα καθώς και η αναγραφή του στα τιμολόγια ώστε να γνωρίζουμε την διαδρομή των συγκεκριμένων εμπορευμάτων .Το ίδιο ισχύει χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.Πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών να γίνει αίτημα προς τις καπνοβιομηχανίες για χορηγία ειδικών οχημάτων εξοπλισμένα με ειδικά οχήματα ανίχνευσης λαθραίων τσιγάρων. Τα συγκεκριμένα οχήματα έχουν την δυνατότητα να ανιχνεύουν λαθραία τσιγάρα μέσα σε containers ή σε διάφορες αποθήκες στην Ελληνική επικράτεια .

3.Μείωση του ΕΦΚ όσον αφορά το στριφτό τσιγάρο από 153€ το κιλό σε 130€ .

4. Μείωση του ΕΦΚ στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα (πακέτα τσιγάρου )με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση ελάχιστου ποσοστού βιωσιμότητας του λιανεμπορίου καπνοβιομηχανικών προϊόντων .

Αναλύθηκαν με τον πιο σαφή τρόπο ότι η συγκεκριμένη ενέργεια λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας για την είσπραξη του Ε.Φ.Κ. .

Το κόστος διανομής όταν είναι κατοχυρωμένο υπέρ του λιανεμπορίου μπορεί η Ελληνική πολιτεία να προϋπολογίσει σε ετήσια βάση τα έσοδα από καπνοβιομηχανικά προϊόντα.

Ο εποπτικός ρόλος στο συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να είναι καταλυτικός διότι οι καπνοβιομηχανίες έχοντας ανταγωνισμό μεταξύ τους παρακολουθώντας στατιστικές πωλήσεων και μεριδίων αγοράς κατά το δοκούν αυξομειώνουν τιμές στα σήματα τους χωρίς ποτέ να υπολογίζουν τι παρενέργειες υπάρχουν σε Ελληνική πολιτεία και λιανεμπόριο . Προς τούτο, παραδόθηκαν σχετικά τιμολόγια καθώς και ίδια σήματα τσιγάρων με διαφορετικές τιμές .

Κατατέθηκαν και σχετικά έγγραφα από την αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπουν την κάθε εθνική κυβέρνηση να μεριμνήσει και να παρέμβει υπέρ του τελευταίου και αδύναμου κρίκου που είναι το λιανεμπόριο καπνικών .

Έγινε ειδική μνεία ότι το αποτέλεσμα της υπάρχουσας κατάστασης είναι να χάνονται θέσεις εργασίας, ΦΠΑ καθώς και ασφαλιστικές εισφορές με το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων Μικρής Λιανικής.

Στα περίπτερα δεν συναλλάσσονται μόνο οι καπνοβιομηχανίες αλλά και οι μεγαλύτερες εταιρείες που υπάρχουν στην Ελλάδα με επώνυμα προίοντα ταχείας κυκλοφορίας και είναι το περίπτερο το μοναδικό επάγγελμα που δίδει ρευστότητα σε όλες τις μεγάλες εταιρείες αφού όλες οι συναλλαγές γίνονται μόνο μετρητοίς .

Εκτενής αναφορά έγινε και για τις μεθοδεύσεις που ακολουθήθηκαν πριν τρια χρόνια όταν ο τότε Υφυπουργός Οικονομικών κ. Κουσελάς έφερε στην Βουλή το συγκεκριμένο θέμα της θεσμοθέτησης του λιανεμπορίου και ενώ εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή για ψήφιση την τελευταία στιγμή με προσωπική παρέμβαση του τότε Υπουργού Οικονομικών κ.Παπακωνσταντίνου έφερε τροπολογία πάνω στην τροπολογία του Νόμου για διάρκεια θεσμοθέτησης μόνο εννέα μηνών με αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί ποτέ από τα εμπλεκόμενα μέρη( καπνοβιομηχανίες ,χονδρεμπόριο καπνικών) και στην ουσία να εξαπατηθεί ο κλάδος του λιανεμπορίου από αυτούς .

Επισημάνθηκε στον κ.Υπουργό ότι η γνωστή ιστορία η οποία ανακαλύφθηκε πρόσφατα ήταν παρέμβαση της ξαδέλφης του Παπακωνσταντίνου η οποία εμπλέκεται στην λίστα Λαγκάρντ και είχε διατελέσει δικηγόρος συγκεκριμένης πολυεθνικής καπνοβιομηχανίας .

Σε κάθε περίπτωση ,επισημάναμε στον κ.Στουρνάρα ότι δεν θα ανεχθούμε πλέον άλλες τέτοιες μεθοδεύσεις και ότι η παρέμβαση μας αυτή τη φορά θα είναι καταλυτική διότι με αυτή την ενέργεια καταστράφηκε κόσμος και έκλεισαν πολλά καταστήματα. Όλα αυτά τα τρια χρόνια το λιανεμπόριο έχασε 400.000.000€ από προμήθειες καπνοβιομηχανικών προϊόντων αφού το ποσοστό 8,2 % που είχαμε το 2009 επί ονομαστικής τιμής έπεσε κάτω από το 3% μέσο όρο που δουλεύουμε σήμερα.

Καυτηριάσαμε μεθόδους προβολής και στημένων άρθρων στα ΜΜΕ από έμμισθους δημοσιογράφους για προβολή δήθεν επενδύσεων από τις καπνοβιομηχανίες όλα αυτά τα χρόνια που στην ουσία είναι από τα ¨ κλεμμένα ¨ λεφτά του λιανεμπορίου .

5. Τοποθέτηση καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε Aλυσίδες Super Market

Ιδιαίτερη μνεία και ανάλυση έγινε στο συγκεκριμένο θέμα .Επισημάναμε στον κ. Υπουργό ότι τα πλοκάμια της Μεγάλης Λιανικής είναι απλωμένα παντού και προσπαθούν βάζοντας τσιγάρα στα Super market να τραβήξουν κόσμο που ενδεχομένως με μεθόδους marketing βάζοντας κουπόνια στο μέλλον για αγορά τροφίμων ,να δίνουν και δωρεάν τσιγάρα .

Παρεδόθησαν στον κ. Υπουργό φωτογραφικό υλικό και σχετικά έγγραφα που δείχνουν πως λειτουργεί το Eu Pilot στην Ευρώπη και πως καταστρατηγείται η σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία στην Ελλάδα .

Δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πωλούνται τσιγάρα με προθήκες δίπλα στα ταμεία ,απαγορεύεται ρητά η διαφήμιση ,τα τσιγάρα βρίσκονται σε συρτάρια όπως υπάρχουν στα φαρμακεία και σε ξεχωριστό δωμάτιο που απαγορεύεται η είσοδος σε ανηλίκους .

6.Πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων μέσω Internet

Ενημερώσαμε τον κ. Υπουργό για παράγραφο του πολυνομοσχεδίου (Οκτώβριος 2012) που επιτρέπει εισαγωγή από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης νόμιμων προϊόντων καπνικών για προσωπική χρήση 50 κούτες ανά παραγγελία !!!

Παραδώσαμε σχετικές φωτογραφίες που αποδεικνύουν περίτρανα ότι με αυτό τον τρόπο κερδίζουμε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ε.Φ.Κ. έναντι της Ελληνικής πολιτείας .

7.Απελευθέρωση επαγγέλματος καπνοπώλη

Σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης δεν υπάρχει απελευθέρωση του επαγγέλματος του καπνοπώλη και ειδικότερα στην Ιταλία είναι και κρατικό μονοπώλιο .

Οι οδηγίες του Π.Ο.Υ. είναι σαφέστατες προς αυτό το ζήτημα και ειδικότερα το Υπουργείο Υγείας είναι αντίθετο όσον αφορά την απελευθέρωση του συγκεκριμένου επαγγέλματος .

Kκαταγγείλαμε στον κ. Στουρνάρα (όπως αντίστοιχα είχαμε ενημερώσει και τον Υφυπουργό κ. Μαυραγάνη στην συνάντηση μας ) όλα τα εγκληματικά σφάλματα και παραβάσεις Συντάγματος σε θεσμικά θέματα που έγιναν με την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου (Οκτώβριος 2012 ) σε βάρος του λιανεμπορίου και των περιπτέρων (ευεργετήματα αναπήρων ).

Με έκπληξη είδαμε την επόμενη μέρα να εμφανίζεται ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας μαζί με τον κ. Χατζηδάκη στα ΜΜΕ και να ανακοινώνουν ότι θα κατατεθεί εντός Ιούλιου έκτακτο νομοσχέδιο υπέρ της απελευθέρωσης του επαγγέλματος του καπνοπώλη .

8.Φορολογία εισοδήματος περιπτερούχου –καπνοπώλη

Μια στρέβλωση του φορολογικού νομοσχεδίου είναι ότι υπάρχει διπλή φορολόγηση όσον αφορά τα καπνοβιομηχανικά προιόντα .

Αναφέρθηκε ως παράδειγμα ότι δεν μπορεί να φορολογείται ο περιπτεράς κατά μέσο όρο με 26% όταν βγάζει 0.05€ σε ένα πακέτο τσιγάρα .

Δεν είναι δυνατόν να κάνει περαίωση ο περιπτεράς-καπνοπώλης με συντελεστή 2% επί του τζίρου του όταν τα άλλα σχετικά επαγγέλματα φορολογούνται με κλίμακα 0,7% (βενζινάδικα, χονδρεμπόριο καπνικών κ.τ.λ.)

9.Κάρτες κινητής τηλεφωνίας

Έγινε πλήρη ενημέρωση για το ποσοστό προμήθειας της συγκεκριμένης υπηρεσίας καθώς επίσης και για την πρόσφατη μείωση κατά 1% που έκανε συγκεκριμένη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και που σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλες .

Η γενική και ειδική ενημέρωση που είχε ο υπουργός κ. Στουρνάρας ακούγοντας όχι μόνο αυτές τις λεπτομέρειες αλλά και πολλά άλλα που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο (Οκτώβριος 2012 -Σημειωτέον οι διατάξεις που πέρασαν σε μια βραδιά είναι από άτομο που γνωρίζει πολύ καλά τι ακριβώς ήθελε να πετύχει),μας έδωσε την εντύπωση ότι δεν γνώριζε όλες τις προεκτάσεις διότι είναι εξειδικευμένο και πολύπλοκο το θέμα .Υποσχέθηκε ότι θα επανεξετάσει τις συναρμοδιότητες των Υπουργείων καθώς και δεσμεύτηκε ότι θα μας δώσει απάντηση για όλα τα θέματα που θίχτηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ενημερώθηκε ο κ.Υπουργός ότι μετά την συνάντηση μας μαζί του τα ίδια έγγραφα που παρέλαβε ο ίδιος θα κατατεθούν σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα για να προχωρήσει η διαδικασία μέσα από την Βουλή για επίλυση όλων των θεμάτων που απασχολούν εδώ και χρόνια τον κλάδο μας .

Ως προς το τελευταίο σκέλος ,ο Υπουργός συμφώνησε ότι αυτή είναι η σωστή διαδικασία ,δηλαδή να είναι ενήμερη όλη η Ελληνική Βουλή .

Εκκρεμεί συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό κ.Στυλιανίδη που αφορά θεσμικά προβλήματα (Δήμους ,περιφέρειες κ.τ.λ.)καθώς επίσης και συνάντηση με τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ που αφορά την διανομή Τύπου (ποσοστά λιανεμπορίου ,ζώνες ,χρηματικές εγγυήσεις κ.τ.λ.)

Στην συγκεκριμένη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ.Στουρνάρα παρέστησαν οι κάτωθι :

Παπαγιάννης Ευάγγελος (νομικός σύμβουλος )

Δημητρίου Ηλίας –Ν. Αττικής

Παξιμάδης Γεώργιος - Ν. Αττικής

Στεργίου Γαβριήλ - Ν. Αττικής

Φραγκιαδάκη –Διέλλα Τζένη – Ν.Θεσσαλονίκης

Λιάπη Ξανθή –Ν.Βοιωτίας –Θήβα

Τόπας Βασίλειος –Ν.Μαγνησίας

Αλτιντζόγλου Νικόλαος -Ν.Μαγνησίας

Δούκας Γεώργιος –Ν. Αττικής


Συντακτική ομάδα synpeka.gr

Δημοσιεύουμε προς γνώση όλων των συναλλασσόμενων μερών την πρόταση που κατατέθηκε στον Υπουργό Οικονομικών κ.Στουρνάρα και σε όλα τα κόμματα της Βουλής

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη Διάταξη

Υπομνήματα προς Υπουργείο Οικονομικών & Υπουργείο Εσωτερικών (link )

http://www.synpeka.gr/nea-mikris-lianikis/ypomnimata-protaseis/item/17647-ypomnhma-pros-to-ypoyrgeio-oikonomikwn.html

http://www.synpeka.gr/nea-mikris-lianikis/ypomnimata-protaseis/item/17645-ypomnhma-pros-to-ypoyrgeio-eswterikwn.html

synpeka.gr

Μύθος ή πραγματικότητα το Ερωτικό Πάθος;

Άρθρο του καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου στο Φιλιατρά News

Ποιητές, δημοσιογράφοι, τουρίστες, επιστήμονες και μαζί τους απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας, Έλληνες και ξένοι, έχουν αναφερθεί συχνά στο ερωτικό ελληνικό καλοκαίρι.
Αλλά στην .........

Ελλάδα της τρόικα αυτές οι τόσο γνωστές και κολακευτικές για την Πατρίδα μας αναφορές λιγόστεψαν καθώς το άγχος της καθημερινότητας, τα δράματα της ανεργίας και ανέχειας μας σπρώχνουν σε ατραπούς κατάθλιψης, μας στερούν άδικα το δικαίωμα της απόλαυσης του ερωτικού ελληνικού καλοκαιριού.

Για πολλούς το ελληνικό καλοκαίρι αποτελούσε πάντα το σημείο αναφοράς για ερωτικές περιπέτειες που γινόντουσαν θέματα πολύωρων και γαργαλιστικών φθινοπωρινών συζητήσεων.
Δεν έχω την πρόθεση να σας παρασύρω σε κάποιον ποιητικό οίστρο αλλά καθώς ξεκίνησε το καλοκαίρι και άρχισαν να καταφθάνουν ομαδικά οι ξένοι τουρίστες τα πρώτα μπουλούκια.

Θα ήθελα, όμως, σήμερα να αποσπάσω την προσοχή σας από την πικρή μας καθημερινότητα και, καλοπροαίρετα, να σας παρασύρω σε ένα σημείο αναφοράς που αποτελούσε και αποτελεί επίκεντρο συζητήσεων ανάμεσα σε νέους, νέες και ώριμους σε ηλικία.
Όπως και αν το δούμε το θέμα της ανθρώπινης σεξουαλικότητας παραμένει αναμφισβήτητη η πραγματικότητα ότι το σεξουαλικό ψυχόρμημα στον άνθρωπο αποτελεί μία κραυγαλέα αντινομία, μια τρανταχτή όσο και αξιοπερίεργη αντίθεση ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία. Ενώ η σεξουαλική επιθυμία, σαν ψυχόρμημα και σαν φυσιολογική λειτουργία, είναι η πρώτη που αδρανοποιείται πέφτοντας σε λήθαργο αμέσως μόλις παρουσιαστεί στον οργανισμό μια κάποια έστω ασήμαντη οργανική ή ψυχοκοινωνική παθολογία (ένας πονοκέφαλος, λίγος πυρετός, ένα συνάχι μια μεγάλη σύγχυση μειώνουν τη σεξουαλική μας επιθυμία) εντούτοις, στο όνομα αυτής της επιθυμίας, κάτω από την αδήριτη πραγματικότητα του σεξουαλικού πάθους έχουν γίνει και συνεχίζονται να γίνονται ( με καθημερινή συχνότητα όπως μας πληροφορούν οι αστυνομικοί συντάκτες ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και εφημερίδων ) συμπλοκές, αιματηρές συγκρούσεις, μαχαιρώματα και φονικά...

Η ανθρώπινη ιστορία, από μία καθαρά σεξουαλική κάτοψη, αποτελεί ένα ογκώδες ημερολόγιο καταγραφής κάθε είδους επιδόσεων, κάθε είδους περιστατικών και επεισοδίων ερωτικού πάθους από επώνυμους και από ανώνυμους που με το προσωπικό τους δράμα επιβεβαιώνουν την αντινομία που προαναφέρθηκε. Γεγονότα και ιστορίες που ξεκινώντας από τον Τρώα πρίγκιπα Πάρι και την ωραία Ελένη του δικού μας ελλαδικού χώρου και βιβλικές μαρτυρίες του τύπου της Σαλώμης (που διεγείροντας το ερωτικό πάθος στο βασιλιά κατόρθωσε να τον σπρώξει στον αποκεφαλισμό του Ιωάννη με όλες τις συνέπειες που αυτή η πράξη είχε για τον ίδιο και το θρόνο του) μέχρι και τις πρόσφατες τάσεις επώνυμων καλλιτεχνών, επιχειρηματιών και πολιτικών που επιδίδονται σε ερωτικές ιστορίες παθους και καταρρίπτουν καθε λογής ταμπού ή ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη με περιστατικά!...Ο καθένας γνωρίζει κάποια ιστορία φίλου ή γνωστού που υπέφερε από το ακατανίκητο ερωτικό πάθος, συχνά, με καταστροφικές επιπτώσεις στη ζωή του...

Μπορεί η Αφροδίτη της Μήλου να γοήτευσε, να ερέθισε, να συγκίνησε και να συγκινεί μυριάδες αγοριών, ανδρών, αλλά και γυναικών, αλλά όπως μας πληροφορεί η ιστορία και η Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου, δεν αρκέστηκε να γοητέψει και να τυλίξει στο ερωτικό πάθος τον Καίσαρα και τον Mάρκο Αντώνιο, αλλά εκτόνωνε συχνά το ερωτικό της πάθος με μεγάλους αριθμούς μελών της στρατιωτικής αποστολής της Ρώμης στην Αίγυπτο. Το ερωτικό πάθος ήταν αντικείμενο προβληματισμού της ομήγυρης του Σωκράτη, του Πλάτωνα και του Αλκιβιάδη, όπως και πολλών αυτοκρατόρων της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης.

Οι μπηχεϋβιοριστές διατείνονται ότι και οι περιπτώσεις ερωτικού πάθους που έγραψαν ιστορία είναι απλά περιπτώσεις... μάθησης... Ο πατέρας της ψυχανάλυσης Φρόυδ δημιούργησε έναν άλλο μύθο επιμένοντας ότι σωστός οργασμός είναι μόνον ο κολπικός και κάθε άλλο είδος μετέβαλε τις γυναίκες σε .. αδικημένα πρόσωπα! Μυριάδες γυναικών υπέστησαν το μαρτύριο της αυτοαμφισβήτησης αναγκάστηκαν να “προσποιηθούν” ότι είναι οργασμικές όταν δεν ήταν και οδήγησαν και τους ερωτικούς τους παρτενέρ (συζύγους ή φίλους) σε ψυχολογικό προβληματισμό με το “πραγματικό ή... φανταστικό” ερωτικό τους πάθος που παρουσιαζόταν... ακόρεστο!

Σχετικές έρευνες αποδεικνύουν ότι σπάνια το ερωτικό πάθος οφείλεται σε ενδοκρινολογική διαταραχή (αν και συχνά κάποιες διακυμάνσεις στα οιστρογόνα, και τα ανδρογόνα έχουν αντίκτυπο στη σεξουαλική μας συμπεριφορά). Στις περισσότερες κλινικές περιπτώσεις έντονου και αχαλίνωτου ερωτικού πάθους σε άνδρες και γυναίκες το αιτιολογικό υπόβαθρο συχνά αποδεικνύεται ότι είναι ψυχολογικό!..


ΑΒ Βασιλόπουλος: Ενημέρωση για τα ρολόγια Cool Watches

Τα Cool Watches έγιναν ανάρπαστα!

Η ποσότητα των ρολογιών που δόθηκε ξεπέρασε κάθε προσδοκία αλλά και τη δυνατότητα για επιπλέον παραγγελίες. Γι' αυτό το λόγο, προχωράμε στη λήξη του προγράμματος.

Όσοι έχετε ..........

συμπληρωμένες καρτέλες, μπορείτε να τις εξαργυρώσετε στο επόμενο πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Από τη Μεσσηνία στα ράφια των καλύτερων καταστημάτων της Ευρώπης το λάδι «Poqa»

Ο Φιλιατρινός Δ. Μητράκος έβαλε το προϊόν του στα ράφια των καλύτερων καταστημάτων της Ευρώπης

Με μεγάλη ..........

επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη η παρουσίαση στο ελληνικό κοινό του Premium Poqa Extra Virgin Olive Oil, σε μία όμορφη και ζεστή βραδιά στον κατάμεστο χώρο της el.marnerigalerie, δίπλα στο νέο μουσείο της Ακρόπολης.

Το Poqa υποδέχτηκε δημοσιογράφους, γευσιγνώστες, επαγγελματίες του κλάδου, εκπροσώπους της Ιαπωνικής Πρεσβείας, αλλά και αγαπημένους φίλους, και έκλεψε τις εντυπώσεις τόσο με την εκλεπτυσμένη γεύση, το φρουτώδες άρωμα, την άριστη ποιότητα, το ελληνικό όνομα και το λογότυπό του, όσο και με το πρωτότυπο packaging, για το οποίο κέρδισε τον Οκτώβριο του 2012 Βραβείο Καινοτομίας από τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων Sial Paris Food Exhibition.
Ο γνωστός σεφ και συνεργάτης του Poqa, Ιωσήφ Συκιανάκης, «έντυσε» γαστρονομικά τη βραδιά με τις υπέροχες συνταγές του, που εντυπωσίασαν όλους τους παρευρισκόμενους.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν ο λευκός οίνος «Πάρος Μωραΐτη 2012», οι ελιές γλυκό κουταλιού «Πυλιακή Γη» και τα αρτοποιεία-ζαχαροπλαστεία «The Bakers».
Ο ιδρυτής της Poqa Services, με καταγωγή από την πόλη των Φιλιατρών, Δημήτρης Μητράκος, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις θετικές κριτικές που έχει αποσπάσει το προϊόν στις διεθνείς αγορές για το καινοτόμο design και την ποιότητά του, στοχεύοντας στις luxury αγορές, προσφέροντάς το ως premium gift.

Το Poqa βρίσκεται ήδη στις αγορές της Γαλλίας, στην αλυσίδα “Galeries Lafayette” στο Παρίσι και τη Νίκαια, στη Γερμανία και σύντομα στις αγορές της Αγγλίας, της Ελβετίας και της Ρουμανίας. Στην Ελλάδα διατίθεται προς πώληση στην Αθήνα, στην el.marnerigalerie, οδός Λεμπέση 5-7.

Θάρρος

Καταδίωξη κακοποιών στα Φιλιατρά που πήγαν να παραβιάσουν σπίτι

Καταδίωξη κακοποιών στους δρόμους των Φιλιατρών και στην εθνικό οδό Φιλιατρών – Κυπαρισσίας σημειώθηκε χθες τη νύχτα από περιπολικό του Α.Τ. Φιλιατρών.

Γύρω στις ........

10.30 το βράδυ, οι κακοποιοί αποπειράθηκαν να παραβιάσουν σπίτι στην πόλη των Φιλιατρών, αλλά έγιναν αντιληπτοί από κάτοικο ο οποίος ειδοποίησε το Α.Τ. Φιλιατρών για το συμβάν. Άμεσα περιπολικό του Α.Τ. έσπευσε στο σημείο και τότε οι κακοποιοί επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο μάρκας Alfa Romeo, μαύρου χρώματος, και ετράπησαν σε φυγή με το περιπολικό να τους καταδιώκει στους δρόμους των Φιλιατρών και ακολούθως στην εθνική οδό Φιλιατρών – Κυπαρισσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κακοποιοί στην περιοχή της Τερψιθέας εγκατέλειψαν το όχημα και ετράπησαν σε φυγή με τα πόδια μέσα στη νύχτα.

Το όχημα, που έφερε πάνω του, τις πινακίδες κυκλοφορίας μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Κυπαρισσίας όπου ελέγχεται εάν το όχημα ήταν κλεμμένο και η Σήμανση ερευνά για αποτυπώματα και στοιχεία που θα οδηγήσουν τις Αστυνομικές Αρχές στην ταυτότητα των δραστών, τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι κακοποιοί φέρονται να ήταν 4, πιθανότατα Ρομά.

Θαρρος

Φιλιατρά: Επιχείρηση Σκούπα των ΜΑΤ και την ευρύτερη περιοχή για λαθρομετανάστες

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ

Επιχείρηση σκούπα των ΜΑΤ πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στα Φιλιατρά και την ευρύτερη περιοχή από Αγρίλη έως Λαγκούβαρδο.

Σύμφωνα με .........

πληροφορίες που συνέλεξε το Φιλιατρά News στην επιχείρηση συμμετείχε μία κλούβα των ΜΑΤ με περίπου 35 αστυνομικούς (μαζί με τους αστυνομικούς του Τμήματος Φιλιατρών) όπου πραγματοποίησαν ελέγχους σε Εγκαταστάσεις θερμοκηπίων για την ανεύρεση παράνομων λαθρομεταναστών.

Πληροφορίες του Φιλιατρά News αναφέρουν ότι από τους ελέγχους που έγιναν πραγματοποιήθηκαν 2 μόνο συλλήψεις λαθρομεταναστών οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό τμήμα Φιλιατρών όπου και κρατούνται.
Τελευταίες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η Αστυνομία αναζητά τον εργοδότη των Δυο Λαθρομεταναστών που συνέλαβαν ο οποίος παραμένει άφαντος.

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:45
Αναμένεται να βγει επίσημη ανακοίνωση για την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από την Αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:55

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ Επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 5ης Ιουνίου 2013ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αιχμές Αναστασόπουλου για τις δηλώσεις Δένδια
Αφορμή η μη σύσταση του ειδικού αστυνομικού τμήματος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης, όπως ανακοίνωσε κατά την κάθοδό του την προηγούμενη εβδομάδα


Σαφείς αιχμές στα όσα δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του ,.....

Πολίτη, Ν. Δένδιας, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Μεσσηνία, αφήνει με γραπτή του ανακοίνωση ο δήμαρχος Μεσσήνης, Στάθης Αναστασόπουλος.

Τα βέλη στρέφονται, κυρίως, στην απόρριψη από πλευράς του αιτήματος του Δήμου Μεσσήνης για δημιουργία ειδικού κέντρου αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΣΤΗ... ΦΑΚΑ της Αστυνομίας ο πρωταγωνιστής της ένοπλης ληστείας στην Emporiki Καλαμάτας στην Αριστομένους, πριν ένα χρόνο, αλλά και στην αιματηρή συμπλοκή με την Αστυνομία που στοίχισε τον τραυματισμό 3 αστυνομικών. Χθες τα ξημερώματα συνελήφθη σε κρυσφύγετο στη Λεωφόρο Μαραθώνος μετά απο αστυνομική επιχείρηση.

Αυτό ειναι το πρώτο θέμα στη σημερινή "ΦΩΝΗ" στην οποία προβάλλονται και τα θέματα:

ΕΚΛΕΓΕΙ νέα Νομαρχιακή Επιτροπή το ΠΑΣΟΚ στη Μεσσηνία την Κυριακή, ενώ σήμερα θα γίνει στο REX Νομαρχιακή Συνέλευση με ομιλητή του βουλευτή Συμεών Κεδίκογλου.
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ στο Λονδίνο η "Μυθική Πελοπόννησος" . Ικανοποίηση Τατούλη για την ανταπόκριση και τη μεγάλη απήχηση.
6.000 ΠΑΙΔΙΑ απ' όλη την Ελλάδα τίμησαν φέτος το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αρχαία Μεσσήνη. Θετικός ο απολογισμός της φετινής διοργάνωσης.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ Ημέρα Περιβάλλοντος σήμερα και σημαντικές εκδηλώσεις θα γίνουν στην Καλαμάτα.
ΣΥΣΚΕΨΗ χθες στη Μεσσήνη του δημάρχου Στ. Αναστασόπουλου, του αντιπεριφερειάρχη Παν. Αλευρά και του διοικητή του Νοσοκομείου Γιώργου Μπέζου για την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ "προνόμιο" η παραγωγή ελαιολάδου, αλλά στις ξένες αγορές η κατανάλωση αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.
"ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ" αγώνα οι οικοδόμοι της Μεσσηνίας για τις συντάξεις και το καθεστώς ασφάλισης.
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της Ολυμπίας Οδού στηρίζουν οι βουλευτές Πελοποννήσου του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.
ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα. Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε γνωρίζοντας τι συμβαίνει γύρω σας!!!