Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟ 1ο ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΕΝ ΕΤΗ 1953. ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΙΜΗ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ των Σχολείων μας … Για να θυμόμαστε και να κρίνουμε Ιστορική Έκθεσις του 1ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών
Δημήτριος Α. Δριμής, εκπαιδευτικός, τ. δήμαρχος Αετού

Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους. Οι εκθέσεις αποστέλλονταν με συνοπτικά διαβιβαστικά. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Στις εκθέσεις των σχολείων που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις.

Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη.................

δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων. Το 1ο δημοτικό σχολείο Φιλιατρών, σύμφωνα με τη συνοπτική έκθεση του Δ`ντή του σχολείου, ιδρύθηκε το 1845 ως μονοτάξιο, έγινε 4/τάξιο το 1903 και το 1947 6/τάξιο. Το σχολείο στεγαζόταν σε μισθωμένο κτίριο έχοντας πολλά προβλήματα ενώ το νέο δημόσιο διδακτήριο που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1939 παρέμενε ημιτελές. Τέλος, η έκθεση αναφέρει ότι δεν υπήρχε σχολική βιβλιοθήκη ούτε κάποιος ευεργέτης ή δωρητής. Το 4ο 3/τάξιο δημοτικό σχολείο Φιλιατρών, σύμφωνα με την έκθεση του Δ`ντή του σχολείου, ιδρύθηκε το 1938, όταν υπουργός παιδείας ήταν ο Φιλιατρινός πολιτικός Νικόλαος Σπέντζας. Το σχολείο λειτούργησε από την ίδρυσή του ως δημόσιο και μέχρι το 1949 στεγαζόταν στο κτίριο του Γ` δημοτικού σχολείου. Λειτουργούσε δε μετά το μεσημέρι.

Ο Διευθυντής σημειώνει με παράπονο πως ο αριθμός των μαθητών του σχολείου βαίνει μειούμενος, τόσο λόγω του βαθμού του (3/τάξιο και όχι 6/τάξιο) όσο και γιατί βρίσκεται στη Δ. άκρη της πόλης και σε συνοικία φτωχή. Προτείνει την αυστηρή εφαρμογή των σχολικών ζωνών για την αύξηση του αριθμού των μαθητών και την προαγωγή του σχολείου. Αναφέρεται στην περιπέτεια του σχολικού κήπου και ενημερώνει πως σχολική και μαθητική βιβλιοθήκη καθώς και εποπτικά μέσα διδασκαλίας δεν υπάρχουν λόγω έλλειψις πόρων. Παρακαλεί τον επιθεωρητή να βοηθήσει στην προσπάθεια απόκτησής τους. Αναφέρεται στην κοινωνική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού και σημειώνει πως το σύνολο σχεδόν των 100 μαθητών προέρχεται από φτωχά κοινωνικά στρώματα. Πληροφορεί, τέλος, πως ο χώρος της αυλής είναι επαρκής για το μάθημα της γυμναστική και για τα παιδικά παιχνίδια. Ακολουθούν οι πλήρεις εκθέσεις των διευθυντών.

Ιστορική Έκθεσις του 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών Εις εκτέλεσιν της υπ` αριθμ. 25/5-2-53 υμετέρας διαταγής, λαμβάνω την τιμήν ν` αναφέρω υμίν τα κάτωθι: 1)Το σχολείον μας ιδρύθη κατά το έτος 1845 και ελειτούργησεν ως μονοτάξιον μέχρι του έτους 1903. Έκτοτε ως 4/ξιον μέχρι του 1946 και από του 1947 έως σήμερον ως 6/τάξιον. Από του 1845 έως 1888 ελειτούργησεν ως δημοσυντήρητον από δε του 1889 ως δημόσιον. 2)Νέον διδακτήριον ανηγέρθη κατά το έτος 1939 και παραμένει ημιτελές. 3)Εις το επ` ενοικίω ήδη διδακτήριον, το σχολείον μας στεγάζεται από του 1929 και ουδεμία επισκευή ή μεταρρύθμισις εν αυτώ εγένετο. Το εν λόγω οίκημα είναι διώροφον, λιθόκτιστον. Εσωκλείστως υποβάλλω και φωτογραφίαν αυτού. 4)Μαθητική βιβλιοθήκη δεν υπάρχει. Ουδείς ευεργέτης ή δωρητής εγένετο προς ενίσχυσιν των πόρων αυτού ή προς ίδρυσιν βιβλιοθήκης. Εν Φιλιατροίς τη 4η Ιουνίου 1953 Ευπειθέστατος Ο Δ/ντής του Α` Δημοτικού (δυσανάγνωστη υπογραφή)


Φωτογραφία 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών 1953

Ιστορική Έκθεσις Δ` Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών Κατόπιν της υπ` αρίθμ. 25/5-2-53 υμετέρας εγκυκλίου Δ/γής, γνωρίζομεν υμίν τα εξής: Το Δ` 3/ξιον Δημοτικόν Σχολείον Φιλιατρών δεν έχει μακρυχρόνιον ιστορίαν διότι έχει ιδρυθή υπό του Κράτους προ δεκαπενταετίας μόνον, και ακριβώς κατά το έτος 1938 ότε ήτο υπουργός Παιδείας ο εκ Φιλιατρών καταγόμενος και νυν κυβερνητικός βουλευτής ο κ. Νικόλαος Σπέντζας. Ιδρύθη ως 3/ξιον και δεν προήχθη παραμένει ακόμη ως τοιούτον μη αποκλειομένης και της περιπτώσεως υποβιβασμού του, καθ` ότι ο αριθμός των εις αυτό φοιτώντων μαθητών βαίνει από έτους εις έτος ελαττούμενος αντί να βαίνει αυξανόμενος. Και τούτο λόγω του βαθμού του ενώ τ`άλλα σχολεία της πόλεως είναι εξατάξια και τα προτιμούν οι γονείς και κηδεμόνες, χωρίς να είναι εις θέσιν να εκτιμήσουν την εν αυτώ εργασίαν. Έπειτα το σχολείον αυτό ευρίσκεται εις το Δ. άκρον της πόλεως εις συνοικίαν πτωχήν και απομεμακρυσμένην και οι γονείς και κηδεμόνες προτιμούν το κεντρικόν σχολείον το οποίον δεν απέχει πολύ.

Είναι ανάγκη να γίνη αυστηρά εφαρμογή των ζωνών και ν` αυξηθή ο αριθμός του σχολείου ίνα εν καιρώ προταθή προς προαγωγήν. Το εν λόγω σχολείον εξ αρχής ελειτούργησεν ως δημόσιον. Ανηγέρθη κατά το έτος 1938 νέον, ελειτούργησε ως μονάς αυτοτελής κατά το σχολ. Έτος 1949 – 1950, ότε επερατώθη η στέγη, η τοποθέτησις των τελάρων, τζαμιών, η εσωτερική του διαρρύθμισις εις τρείς αιθούσας διδασκαλίας και εν Γραφείον. Από της ιδρύσεώς του μέχρι του 1949 εστεγάζετο εις το Διδακτήριον του Γ` σχολείου και ειργάζετο μεταμεσημβρινώς. Σχολικός κήπος δεν υπάρχει κατά το παρελθόν σχολικόν έτος ιδρύθη μία παρωδία σχολικού κήπου, αλλ` επειδή ατελώς είχεν περιφραχθή και το σχολείον ευρίσκεται εις συνοικίαν αμορφώτων μη εχόντων επίγνωσιν της αξίας του σχολικού κήπου, ευθύς αμέσως μετά τας θερινάς διακοπάς του σχολείου, εξεφράχθη και κατεστράφη, δι` έλλειψιν πόρων κατά το τρέχον σχολ. έτος δεν εγένετο προσπάθεια ιδρύσεως τούτου διότι θα έχανε και την αξίαν να είναι μόνον ο κήπος κατά το διάστημα της λειτουργίας του σχολείου. Σχολική και μαθητική βιβλιοθήκη δεν υπάρχουν δια τον ως άνω λόγον (έλλειψις πόρων). Είναι ανάγκη και είναι το πρώτον μέλημά μας να ιδρυθή τόσον σχολική βιβλιοθήκη όσον και μαθητική τοιαύτη, θα επεθύμουν και θα παρεκάλουν θερμότατα τον κ. επιθεωρητήν ακούραστον εργάτην της εκπαιδεύσεως να τεθή συμπαραστάτης και οδηγός εις την σοβαροτάτην ημών προσπάθειαν αυτήν, διότι και η διαδασκαλία της γεωγραφίας, της φυσικής και χημείας και άλλων μαθημάτων δεν γίνεται εποπτικώς ελλείψει εποπτικών μέσων.

Εις τους περί τους εκατόν φοιτώντας μαθητάς δεν υπάρχει ουδέ εις επιστήμονος, επιχειρηματίου, εμπόρου ή και υπαλλήλου ακόμη, όλοι είναι τέκνα εργατών ακτημόνων-αχθοφόρων ελάχιστοι μικροεμπόρων και μικροκτηματιών και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να βοηθηθή ούτε υλικώς, ούτε ηθικώς η προσπάθεια του σχολείου. Συνημμένως υποβάλλομεν φωτογραφίαν του διδ/ρίου εν η δεν φαίνονται οι βοηθητικοί αυτού χώροι, ήτοι: α` εις την ΒΔ γωνίαν το μικρόν μαγειρείον και τ` αποχωρητήρια. β` εις την ΒΑ η μικρά αυτού αποθήκη έναντι της εισόδου. Η αυλή είναι επαρκής δια το μάθημα της γυμναστικής και τας παιδιάς. Εν Φιλιατροίς τη 2α Μαίου 1953 Ο Δ/ντής του σχολείου (δυσανάγνωστη υπογραφή)


Φωτογραφία Δ` 3/ξίου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών. Πρόσοψις Μεσημβρινή. Εν Φιλιατροίς τη 1η Μαίου 1953\

KopanakiNews

Επιχειρήσεις με άρωμα γυναίκας στην Πελοπόννησο [ VIDEO ]

Συνέντευξη με την τουριστική επιχειρηματία κα Γεωργία Χριστοδούλου'

Συνέντευξη με την επιχειρηματία κα Γεωργία Χριστοδούλου, με αφορμή την Διαπεριφερειακή Επιχειρηματική Συνάντηση - Leaders of the New Economy, που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα.

Το θέμα της συνάντησης ήταν «Ελληνίδα ...........

επιχειρηματίας: δύναμη δημιουργίας με πίστη στην παράδοση και όραμα για την ανάπτυξη».moriasnow

Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας μαζεύει το λάδι του……

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας ράβδισαν τις ελιές που έχει στην ιδιοκτησία του το Νοσοκομείο. Για τρίτη χρονιά οι ασθενείς θα γευτούν λάδι αρίστης ποιότητας. Χρόνια τώρα το Νοσοκομείο αποκόμιζε ελάχιστη ποσότητα αφού η εκμετάλλευση του ελαιοπεριβόλου είχε ανατεθεί σε τρίτους.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει τις ..........

ευχαριστίες της και συγχαίρει του κυρίους Αγγελινά Ιωάννη, Κουσελά Νικόλαο, Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη και Κίζηλη Αντώνιο γιατί με δική τους πρωτοβουλία εργάστηκαν εθελοντικά και πέραν του ωραρίου τους γι’ αυτό το σκοπό.
Ευχαριστούμε επίσης και τους κυρίους Μπακούρο Σωτήριο, Μπακούρο Γεώργιο ελαιοτριβείς, αφού με μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας να συνδράμουν το Νοσοκομείο (χωρίς να εισπράξουν τα νόμιμα δικαιώματά τους) στην παραγωγή του ελαιολάδου.
Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια η ποσότητα που παραλάμβανε το Νοσοκομείο ήταν 100kg το χρόνο ενώ φέτος θα ξεπεράσουμε τα 1.000kg !


Πάνος Ι. Μπόζος
Αναπληρωτής Διοικητής
Γ.Ν. – Κ.Υ. Κυπαρισσίας

Ψάχνονται για τις αποζημιώσεις - Αυτοψία από κλιμάκια της Π.Ε. Μεσσηνίας

Ποσοτική αλλά και ποιοτική είναι η ζημιά που καταγράφεται σχεδόν σε όλο το εύρος του νομού καθότι η χαλαζόπτωση ήταν έντονη και έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα, ακόμη και στα θερμοκήπια. Ήδη από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας με βάση τα όσα σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Αλευράς, τρέχουν ενέργειες για να καταγραφούν οι ζημιές και εν συνεχεία να ακολουθήσουν μετά τις αιτήσεις των παραγωγών οι αποζημιώσεις.
H αγωνία πάντως είναι διάχυτη για το εάν ...........

καταφέρουν οι παραγωγοί να καλυφθούν από το νέο αυτό πλήγμα.

BEST TV

Ηλεία: Προφυλακιστέος ο γιατρός για τις παράνομες συνταγογραφήσεις

Το δρόμο για τον Κορυδαλλό πήρε αργά το μεσημέρι ο παθολόγος ιατρός που εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων συνταγογραφήσεων.

Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια,κρίθηκε προφυλακιστέος μετά και από τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, αφού το ποσό με το οποίο ζημιώθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία από την εκτέλεση των συνταγών που φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του ανέρχεται στις 850.000 ευρώ.

Να σας θυμίσουμε πως κατά την έρευνα που ...........

είχε γίνει τότε είχε διοχετευτεί τότε πως σε βιβλιάριο που έφερε γυναικείο όνομα είχε γραφθεί συνταγή για καρκίνο του προστάτη!

The best

Επιστρέφει στα περίπτερα η Ελευθεροτυπία

Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου φιλοδοξεί να επιστρέψει στα περίπτερα η “Ελευθεροτυπία”.
Αυτός είναι ο στόχος που έχει τεθεί από τη διοίκηση της εφημερίδας, η οποία κάνει αγώνα δρόμου να ... καλύψει το χαμένο έδαφος.

Από την επόμενη βδομάδα η εφημερίδα μπαίνει στη δουλειά με την ολοκλήρωση των συμφωνιών με τους δημοσιογράφους και το υπόλοιπο προσωπικό που θα εργαστούν.
Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από την ............

παλιά “”Ελευθεροτυπία” , ενώ θα γίνουν και κάποιες προσλήψεις εργαζομένων εκτός εφημερίδας.

Θα γίνουν ορισμένες ανακατατάξεις στα ρεπορτάζ , μετά από αίτημα των ίδιων των συντακτών και στόχος είναι να κυκλοφορήσει μια νέα εφημερίδα, που θα είναι ανεξάρτητη από συμφέροντα και μετόχους.

no news

Διανομή τροφίμων προς τις πολύτεκνες οικογένειες για το έτος 2012

Αυτές τις ημέρες γίνεται η παραλαβή της δωρεάν βοήθειας τροφίμων προς τις πολύτεκνες οικογένειες για το έτος 2012. Οι δικαιούχοι για να τα παραλάβουν πρέπει απαραίτητα:

Α. Να έχουν Θεωρήσει την πολυτεκνική τους ταυτότητα για το έτος 2012.
Β. Να φέρουν στο σύλλογο επικυρωμένη φωτοτυπία του εκκαθαριστικού του 2012.

Παρά την οικονομική κρίση, φέτος οι ...........

ποσότητες που πρόκειται να διανεμηθούν είναι κατά 50% και παρα-πάνω μειωμένες από τις αντίστοιχες περσινές.
Στον πίνακα φαίνεται καθαρά η μείωση (με εξαίρεση το ελαιόλαδο που πέρσι δεν είχε δοθεί.)


Ετος
Πολύτεκνες
Οικογένειες.
Ρύζι
(κιλά)
Ζυμαρικά
(κιλά)
Φέτα
(κιλά)
Γραβιέρα
(κιλά)
Λάδι
 (κιλά)
2011
246
6.285
8.435
1.267,5
515
0
2012
265
3.540
2.470
663
446,5
1.048

Είναι κι αυτό ένα ακόμα δείγμα της κοινωνικής αναλγησίας όλων αυτών που αποφασίζουν για τις τύχες των λαών. Παίρνουν και το τελευταίο απόθεμα που μπορεί να είχε η κάθε φτωχή οικογένεια, μέσα από φόρους και χαράτσια, αφού δεν αναγνωρίζουν πλέον το οικογενειακό βάρος και το θεωρούν εισόδημα και το φορολογούν.
Είναι τόση η αναλγησία που στην παράγραφο Β. 1. Α. του μνημονίου (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093/2012) προβλέπεται: «Οι διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α’ 129), 1 και 2 του ν.δ. 99/1974 (Α’ 295) και της παρ. 19 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α’ 265) παύουν να ισχύουν για όσους από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δημάρχου, από την επομένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου. Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν την εκλογή τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς αυτούς.» Αυτό σημαίνει ότι ένας βουλευτής ακόμα και σήμερα με μια τετραετή θητεία θα πάρει τη βουλευτική σύνταξη (εξασφάλισαν και δεν αλλάζει το προηγούμενο καθεστώς) ενώ αντίθετα για τις πολύτεκνες οικογένειες επιβάλλεται τιμωρία αναδρομικά για τα παιδιά. Πέρα από κάθε λογική (αν υπάρχει λογική σήμερα) και εξευτελισμού του Συντάγματος της χώρας (αν υπάρχει χώρα).

LIVE Η συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Δείτε ζωντανά από το Φιλιατρά News την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αυτή την φορά θα γίνει στην Σπάρτη.
Την ευθύνη μετάδοσης την έχει το περιφερειακό Συμβούλιο

Πατήστε το Διαβάστε Περισσότερα
Προωθείται ρύθμιση για τους δανειολήπτες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Νομοθετική ρύθμιση, στις αρχές του νέου έτους, για την επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με δανειολήπτες του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) προωθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα υπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης.

Το πρόβλημα αφορά στεγαστικά δάνεια, που έχουν λάβει με επιδότηση ενοικίου περίπου 100.000 δικαιούχοι του Οργανισμού.
Πρόκειται για δάνεια 15ετούς διάρκειας με ..........

κάλυψη του επιτοκίου από 50 έως και 100% για 9 χρόνια.

Τα περισσότερα από τα δάνεια έχουν συναφθεί την περίοδο 2002- 2008 και πολλά βρίσκονται στο «κόκκινο», ενώ τα πιστωτικά ιδρύματα φέρονται να προτείνουν στους δικαιούχους νέες συμβάσεις στις οποίες δεν προβλέπεται δικαίωμα επιδότησης του επιτοκίου, αφού, όπως υποστηρίζουν, ο Οργανισμός έχει καταργηθεί.

Τα δάνεια του ΟΕΚ είχαν εξαιρεθεί από τις ευεργετικές διατάξεις του «νόμου Κατσέλη» και τώρα τα συναρμόδια υπουργεία μελετούν το ενδεχόμενο να ισχύσουν με τον νέο νόμο οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τα κοινά στεγαστικά δάνεια, ενώ αναζητείται φόρμουλα ώστε να μην θιγεί η δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου.

Το κόστος της επιδότησης των δανείων αυτών ανέρχεται στα 380 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Εργασίας τα αποθεματικά του ΟΕΚ επαρκούν για την κάλυψή του.

Τα στεγαστικά προγράμματα του Οργανισμού έχουν παγώσει από το 2009 και τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους έχουν περιοριστεί στην εξυπηρέτηση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν πριν από το 2009.

ΑΠΕ - ΑΜΠ

Ταξίδι σε «Μύθους, Γεύσεις & ... Ποιήματα>> της Πελοποννήσου

Πλατεία Κλαυθμώνος, 12 - 16 Δεκεμβρίου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με τα επιμελητήρια Αρκαδίας, Αργολίδας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας διοργανώνουν έκθεση Πελοποννησιακών Προϊόντων με τίτλο «Μύθοι, Γεύσεις & … Ποιήματα», στην πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα από 12 μέχρι 16 Δεκεμβρίου 2012.

Η Έκθεση αυτή αποτελεί ακόμα μία ...........

προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου να συνενώσει τους παραγωγικούς φορείς και τις υγιείς δυνάμεις σε συνέργειες με σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Πέραν τούτου, η έκθεση αποτελεί μια ακόμα δράση εξωστρέφειας για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Πελοποννήσου και άνοιγμα της αγοράς της εκτός των στενών ορίων της.

Πέρα από τα προϊόντα της Πελοποννησιακής διατροφής, η οποία αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της Μεσογειακής διατροφής, η έκθεση αυτή θα αποτελέσει και ένα βήμα ανάδειξης του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος της Πελοποννήσου.
Για πρώτη φορά μάλιστα στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν και τα επιμελητήρια Αχαΐας και Ηλείας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη θεώρηση, του παραγωγικού ιστού της Πελοποννήσου ως ενιαίου, αλλά και το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Τα εγκαίνια θα τελεστούν την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 στις 18:30 από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη, ενώ έχουν επίσης προσκληθεί ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστής Χατζηδάκης, οι Βουλευτές της Πελοποννήσου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικοί φορείς.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πελοπόννησος Πλατεία Κλαυθμώνος
12/12/2012 έως 16/12/2012Ημέρα 1η: Τετάρτη 12-12-2012

10.00 Έναρξη Λειτουργίας των περιπτέρων

17.30 Χορευτικά από Πελοπόννησο

18.30 Εγκαίνια Έκθεσης

19.00 Χορευτικά από Πελοπόννησο

19.00-21.00 Πελοποννησιακές Γεύσεις από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος
Κεράσματα

21.00 Λήξη Λειτουργίας Περιπτέρων


Ημέρα 2η: Πέμπτη 13-12-2012

10.00 Έναρξη Λειτουργίας των περιπτέρων

12.00 Εκδήλωση Περιφέρειας Πελοποννήσου
Στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού
Οικοδεσπότης ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Προσκεκλημένοι Δημοσιογράφοι – Μ.Μ.Ε

18.00 Χορευτικά από Πελοπόννησο

19.00-20.30 Πελοποννησιακές Γεύσεις από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος
Κεράσματα

21.00 Λήξη Λειτουργίας Περιπτέρων


Ημέρα 3η: Παρασκευή 14-12-2012

10.00 Έναρξη Λειτουργίας των περιπτέρων

18.00-20.30 Πελοποννησιακές Γεύσεις από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος
Κεράσματα

19.00 Χορευτικά από Πελοπόννησο

21.00 Λήξη Λειτουργίας Περιπτέρων


Ημέρα 4η: Σάββατο 15-12-2012

10.00 Έναρξη Λειτουργίας των περιπτέρων

10.00 Πελοποννησιακές Γεύσεις από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας
Κεράσματα

11.00 Χορωδιακά Τραγούδια – Κάλαντα Πελοποννήσου

12.00 Πελοποννησιακές Γεύσεις από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας
Κεράσματα

18.00 Χορωδιακά Τραγούδια - Κάλαντα Πελοποννήσου

19.00 Χορευτικά από Πελοπόννησο

21.00 Λήξη Λειτουργίας Περιπτέρων


Ημέρα 5η: Κυριακή 16-12-2012

10.00 Έναρξη Λειτουργίας των περιπτέρων

11.00 – 13.00 Πελοποννησιακές Γεύσεις από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας
Κεράσματα

13.00 Χορευτικά από Πελοπόννησο


18.00 Λήξη Λειτουργίας Περιπτέρων

Το..... τέλος του κόσμου αναβάλλεται για τον... Ιανουάριο

Κατακλυσμοί, αιώνιο πυρ, αμμοθύελλα, λυκόφως των θεών: εδώ και χιλιετίες ο τρόμος για το τέλος του κόσμου κατατρώγει τους ανθρώπους, επιλέγοντας διαφορετικούς δρόμους ανάλογα με τον πολιτισμό, τη χρονική περίοδο και την πρόοδο της γνώσης.

Αντιμέτωποι με τους μεγάλους φυσικούς κύκλους, οι άνθρωποι έζησαν επί αιώνες υπό το κράτος του φόβου ότι ο χειμώνας ή η νύκτα θα εγκατασταθούν για πάντα.
Αιώνες αργότερα, θα έλθει το φάσμα του............

"πυρηνικού χειμώνα", της περιβαλλοντικής καταστροφής, του γιγάντιου αστεροειδή...

"Κάθε ανθρώπινος πολιτισμός εμφανίζεται ως προσωρινός. Πριν από τις μονοθεϊστικές θρησκείες, οι περισσότεροι πολιτισμοί φοβούνταν ότι οι κύκλοι θα τελειώσουν κάποια μέρα.

Πολλά έθιμα ήταν συνδεδεμένα με τον φόβο αυτόν. Έτσι, οι Αζτέκοι θεωρούσαν ότι κάθε 52 χρόνια, ο Ήλιος κινδύνευε να εξαφανισθεί και έκαναν ανθρωποθυσίες για να εξασφαλίσουν την αναγέννησή του", εξηγεί ο ιστορικός Μπερνάρ Σερζάν.

Οι βροχές πρωταγωνιστούν στους μύθους για το τέλος του κόσμου. Ο μύθος του Κατακλυσμού είναι ένας από τους παλαιότερους, πολύ πριν από τον μύθο της Κιβωτού του Νώε.

Στη Μεσοποταμία, ο κατακλυσμός εμφανίζεται την εποχή των Σουμερίων και κορυφώνεται με το Έπος του Γκιλγκαμές, τον 8ο αιώνα π.Χ.

Ανεμοστρόβιλοι εμφανίζονται επίσης στην ελληνική και τη ρωμαϊκή αρχαιότητα. Ο πρώτος κατακλυσμός της ελληνικής αρχαιότητας είναι ο κατακλυσμός του Ωγύγου, που χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ. και στη συνέχεια έρχεται ο μύθος της Ατλαντίδας που περιγράφεται από τον Πλάτωνα.

Στη Γένεση, ο Θεός αποφασίζει να αφανίσει ανθρώπους και ζώα στον κατακλυσμό του Νώε. Στην Καινή Διαθήκη βρίσκουμε επίσης κατακλυσμό, πυρ και τελική κρίση, στο μοντέλο του αιγυπτιακού θείου δικαστηρίου του Όσιρι.

Ωστόσο, ούτε στην Αρχαία Αίγυπτο ούτε στην Αφρική συναντώνται μύθοι περί κατακλυσμού.

Στη Δυτική Αφρική, ο πιο διαδεδομένος μύθος είναι ο μύθος της κολοκύθας που καταπίνει ολόκληρα χωριά ή και ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Αποκάλυψη

Ο μύθος του οικουμενικού πυρός υπάρχει στην Ελλάδα, τη Σκανδιναβία, την Ινδία και στους πολιτισμούς των Ινδιάνων της Αμερικής.

Συχνά συνοδεύεται από έναν κατακλυσμό, όπως στην ινδουιστική κοσμογονία με τα τέσσερα είδη αφανισμού (pralaya). Οι Αζτέκοι επίσης αναφέρονταν σε τέσσερις διαδοχικές καταστροφές, ανάμεσά τους το ύδωρ και το πυρ.

Μαζί με τις μονοθεϊστικές θρησκείες, ήρθαν και οι μύθοι της αποκάλυψης. Προηγήθηκε η "Αποκάλυψη" των εβραίων προφητών και ακολούθησε η βιβλική "Αποκάλυψη του Ιωάννη".

Στον κόσμο του Ισλάμ υπάρχει επίσης η περιγραφή της καταστροφής του κόσμου, από αμμοθύελλα, εισβολή ή πυρκαγιά και συνοδεύεται από την Ημέρα της Κρίσης.

Κατά τον Μεσαίωνα, η έλευση του έτους 1000 δημιούργησε φόβο για το τέλος του κόσμου, σε μία αφανισμένη από την πανώλη και την πείνα Ευρώπη. Το 1013, μία ηλιακή έκλειψη αναζωπύρωσε τον τρόμο, ενώ το έτος 2000 επανέφερε παράλογες φοβίες.

"Το διακύβευμα σε αυτά τα πολλαπλά "τέλη των κόσμων" είναι η δική μας ευθύνη απέναντι στους Θεούς ή στη Φύση και η τιμωρία για την παραβίαση μίας Τάξης που μάς ξεπερνά. Πριν, ο Θεός τιμωρούσε τους ανθρώπους ή τους αντάμειβε.

Σήμερα, δεν έχουμε πια ανάγκη τους Θεούς, οι καταστροφές που προκαλούνται από τον άνθρωπο αρκούν", λέει ο Ζαν-Νοέλ Λαφάργκ, συγγραφέας του βιβλίου "Τέλη του κόσμου, από την Αρχαιότητα μέχρι τις Ημέρες μας".

Όσο για την "προφητεία" των Μάγια, εκεί δεν εμπλέκεται κανένα θρησκευτικό κίνημα.

Όμως οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι επίσης προαναγγέλλουν το επικείμενο τέλος του κόσμου, το τοποθετούν...τον ερχόμενο Ιανουάριο!

DirectNews

Πρόγραμμα προληπτικής Ιατρικής στον Δήμο Αετού

Στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα Αετού διήμερο προληπτικού ιατρικού ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα:............

Πέμπτη και Παρασκευή στο αγροτικό ιατρείο Αετού και στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Αετού θα γίνουν στο γυναικείο πληθυσμό δωρεάν τεστ Παπανικολάου – προληπτικοί παθολογικοί έλεγχοι και προληπτικοί έλεγχοι Σακχαρώδη Διαβήτη.

Στο Κοπανάκι , Δημοτικό Σχολείο Κοπανακίου, προληπτικός παιδιατρικός, ορθοπεδικός, οδοντιατρικός και καρδιολογικός έλεγχοι των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.
Επίσης την Τετάρτη 12-12-2012 και ώρα 19:00- 21:00 στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Αετού θα πραγματοποιηθούν ενδιαφέρουσες ομιλίες ιατρικού περιεχομένου.
Όπως:
- Σακχαρώδης Διαβήτης – πρόληψη θεραπεία
- Σημασία πληθυσμιακού ελέγχου για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας
- Η αξία του τεστ Παπανικολάου
- Τι ακολουθεί ένα παθολογικό τεστ Παπανικολάου.

Tο όλο πρόγραμμα διοργανώνεται από το Δήμο Τριφυλίας με τον Προοδευτικό – Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΕΤΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και συμμετέχουν το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» , το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», το Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας.

Φιλοσοφία και στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση δράσεων που αφορούν την πρόληψη και προαγωγή υγείας του τοπικού πληθυσμού. Ένα πρόγραμμα που βασίζεται αποκλειστικά στον εθελοντισμό.

Επίσκεψη του Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τσαυτάρης : Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κτηνοτροφία συμφωνεί απόλυτα με τη νέα ΚΑΠ και τις κατευθύνσεις της ΕΕ και εντάσσεται στις συμπράξεις καινοτομίας της ΕΕ.

Την ολοκληρωμένη πολιτική της .........

Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάπτυξη του τομέα της αγροτικής και κτηνοτροφικής οικονομίας, ενσωματώνοντας νέες ιδέες και προσεγγίσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς αυτούς, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη κατά τη συνάντηση εργασίας στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012, με τη συμμετοχή των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών κ.κ. Κωνσταντίνας Νικολάκου και Ανδρέα Πουλά, του Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας κ. Αναστασίου Χειβιδόπουλου, του Βουλευτή Αρκαδίας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, του Δημάρχου Γορτυνίας κ. Ιωάννη Γιαννόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων.

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου απολαμβάνει ολοένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη των πολιτών, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα των πολιτών και γιατί με το σχεδιασμό μας και τη μεθοδικότητά μας δίνουμε λύσεις σε αυτά. Η κεντρική κυβέρνηση από την πλευρά της οφείλει να εμπιστευτεί περισσότερο τις αιρετές Περιφέρειες γιατί σε αυτές ανήκει η ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξή τους» δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης απευθυνόμενος προς τον κ. Υπουργό εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του για την παρουσία «ενός ανθρώπου επιτυχημένου και έμπειρου στα θέματα της αγροτικής οικονομίας».

Αναλύοντας το πρόγραμμα της Περιφέρειας για τη στήριξη και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε την ανάγκη για νέες ιδέες, καινοτομίες και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να οργανωθεί και να αποκτήσει αναπτυξιακές προοπτικές ο χώρος αυτός.
Το πρόγραμμα αυτό, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης, «αν επιτύχει, θα αποτελέσει πιλότο για το σύνολο της χώρας». Η χρηματοδότησή του θα είναι κατά το ήμισυ κρατική και κατά το ήμισυ από χρηματοπιστωτικό φορέα, με στόχο η ίδια συμμετοχή να είναι μηδενική. Θα έχει πενταετή διάρκεια και προϋπολογισμό, ο οποίος θα κυμανθεί στο ύψος των 50 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Υπουργός δήλωσε σχετικά ότι «ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κτηνοτροφία συμφωνεί απόλυτα με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενταχθεί στις ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας».

Προϊόντα υψηλής ποιότητας και νέες Ευρωπαϊκές αγορές
Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την στροφή της αγροτικής παραγωγής σε προϊόντα υψηλής ποιότητας. «Ξεκινάμε την προσπάθεια αυτή με πιλότο το ελαιόλαδο, το σήμα κατατεθέν της Περιφέρειάς μας, προκειμένου να το μετατρέψουμε σε ένα προϊόν με πιστοποιημένα και εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και το οποίο δεν θα βρίσκεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά στα φαρμακεία για ιατρικούς σκοπούς ή ως καλλυντικό προϊόν», σημείωσε ο κ. Τατούλης και πρόσθεσε ότι «στοχεύουμε σε νέες Ευρωπαϊκές αγορές με εξειδίκευση τα προϊόντα υψηλής ποιότητας».

Επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των υποδομών ζήτησε ο Τατούλης
Όσον αφορά τον τομέα των υποδομών, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε αρχικά στο φράγμα του Ασωπού, όπου ο ανάδοχος, μετά την ασυνεπή στάση που έχει δείξει, έχει λάβει διορία μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτος. Σχετικά με τα οφειλόμενα στους εργαζομένους, μετά τις ενέργειες της Περιφέρειας και αν δεν ανταποκριθεί ο εργολάβος στην ανωτέρω προθεσμία, αυτά θα καταβληθούν απευθείας από το λογαριασμό πληρωμής του έργου και όχι από τον ίδιο.
Για το φράγμα του Ανάβαλου ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, καθώς μελετητικά υπήρξαν σημαντικές αστοχίες και παραλείψεις, όπως η ανυπαρξία μελέτης δικτύων διανομής του νερού, για τα οποία καταβάλλεται επίπονη προσπάθεια να επιλυθούν και το έργο που θα ολοκληρωθεί να είναι λειτουργικό και αποδοτικό προς τους πολίτες.

Προ των ευθυνών του έθεσε το ελεγκτικό συνέδριο ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, αναφορικά με τη συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευή του Φιλιατρινού φράγματος, ενώ για το φράγμα του ταμιευτήρα στην Τάκα έχουν ξεπεραστεί τα ζητήματα με την αρχαιολογία και μένει η υλοποίηση των δικτύων προκειμένου να ολοκληρωθεί. Για το φράγμα της Κελεφίνας είναι έτοιμη η μελέτη, ενώ για το Μηναγιώτικο φράγμα η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο επιλογής αναδόχου της μελετητικής προσέγγισής του.
Ο Υπουργός κ. Τσαυτάρης, από την πλευρά του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου πάνω στα ζητήματα της αγροτικής και κτηνοτροφικής οικονομίας και δήλωσε ότι «στα ζητήματα αυτά θα σας βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά θέλουμε και τη δική σας υποστήριξη στο έργο μας». Χαρακτήρισε την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρωτοπόρα όσον αφορά τις επιχειρηματικές συμπράξεις, με ειδίκευση στην καινοτομία, και ανακοίνωσε την απόφαση του Υπουργείου για τη δημιουργία συγκεκριμένου αριθμού δημοπρατηρίων στην επικράτεια, ένα εκ των οποίων είναι αυτό της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το οποίο ως έργο είναι ώριμο, ενώ έχει προσδιοριστεί και η χωροθέτηση του.

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 10ης Δεκεμβρίου 2012

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.
Διαβάστε στη ΦΩΝΗ της Μεσσηνίας

«ΝΕΟ ΓΥΡΟ» συγκρούσεων με τον Πέτρο Τατούλη προετοιμάζει ο ..........

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θαν. Πετράκος. Με δήλωσή του κατηγορεί τον περιφερειάρχη για το ότι «φροντίζει» τα συμφέροντα εργολάβων στη διαχείριση στερεών αποβλήτων ενώ προειδοποιεί για τη συνέχεια…
Πρόκειται για πρόβα του Μεσσήνιου βουλευτή εν όψει των περιφερειακών εκλογών, όπου πληροφορίες τον θέλουν βασικό αντίπαλο του Πέτρου Τατούλη
● ΑΥΤΟ είναι το πρώτο θέμα στη «ΦΩΝΗ της Δευτέρας» στην πρώτη σελίδα της οποίας διαβάζουμε:
• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ έκδοση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τη χορηγία του συμπατριώτη μας Κώστα Αρνόκουρου «Μεσσηνία: Συμβολές στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της». Η εκδήλωση παρουσίασης στην Καλαμάτα.
• ΕΛΑΙΟΣΥΓΚΟΜΙΔΗ μετά κλοπών και διαρρήξεων στην Τριφυλία, επαναφέρει το αίτημα για ενίσχυση της αστυνόμευσης στην ύπαιθρο.
• ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ του αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου χθες ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς τον χαρακτήρισε «σύμβολο του ελληνισμού» και «εθνικό κεφάλαιο».
• ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καλαμάτας εκτίθενται μέχρι την Πέμπτη κειμήλια από τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913.
• ΑΡΘΡΟ του Μεσσηνιακής καταγωγής καθηγητή Πανεπιστημίου Κώστα Βεργόπουλου: «Πολιτική και πολιτικοί στην εποχή της κρίσης». Τι συμβαίνει σε Ευρώπη και Αμερική.
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: Οι «μεταλλαγμένοι» προκαλούν και τη νοημοσύνη του επιχειρηματικού και επαγγελματικού κόσμου της Μεσσηνίας. Αυτοί που ήθελαν να ανατρέψουν το «καθεστώς Καραμπάτου» βασικοί στυλοβάτες του, προεξάρχοντος του δοτού προέδρου της ΕΤΑΠ Γιώργου Γκούμα!!!


● ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.

● ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα. Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε γνωρίζοντας τι συμβαίνει γύρω σας!!


Το χθεσινοβραδινό δελτίο Ειδήσεων του BEST TV Καλαμάτας [ 9-12-2012 ]Εφημερεύον φαρμακείο στα Φιλιατρά γι αυτήν την εβδομάδα

Την εβδομάδα από 10 Δεκεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2012 εφημερεύει το φαρμακείο:

Πηνελόπη Σεραφείμ

Tηλ: 2761 - 0 - 32 102
Κιν. 698 - 17 54 204


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι εφημερίες των Φαρμακείων ξεκινούν κάθε Δευτέρα στις 08:00 ακριβώς και λήγουν ξημερώματα της άλλης Δευτέρας στις 07:59 το πρωί.