Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Απάντηση Δριβελέγκα σε Κουσελά για τους ελέγχους εισαγωγών ελαιολάδου.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Δριβελέγκας απάντησε στην από 16-9-2011 Ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Κουσελά. Η Ερώτηση αναφερόταν στις εισαγωγές ελαιόλαδου από τη Γερμανία (που δεν έχει δική της παραγωγή) και την Ιταλία, καθώς και στους αναγκαίους ελέγχους για αποτροπή νόθευσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουσελάς ρωτούσε τι έλεγχοι ........

έχουν γίνει στο ελαιόλαδο που εισήχθη σε σημαντικές ποσότητες στη χώρα μας από τη Γερμανία, κατά πόσον το Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει σε ελέγχους ιχνηλασιμότητας αυτών των ποσοτήτων και γενικότερα των ποσοτήτων που η χώρα μας εισάγει από άλλες χώρες, ώστε και ο καταναλωτής να γνωρίζει τι πραγματικά αγοράζει. Τέλος, ο κ. Κουσελάς ζητούσε να πληροφορηθεί τι μέτρα έχουν ληφθεί για την προώθηση της τυποποίησης και της προβολής του Ελληνικού ελαιόλαδου στο εξωτερικό, παράλληλα με την αναγκαία διεκδίκηση της ένταξής του σε χωριστή και πιστοποιημένη κατηγορία υψηλής ποιότητας, για την οποία να μην επιτρέπονται προσμίξεις.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ως εξής: «Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δ. Κουσελάς, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στον τομέα της εμπορίας ελαιολάδου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σε εφαρμογή του Καν.(ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής «για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου», εξέδωσε την με αριθ. 323902/18.09.09 Κοινή Υπουργική Απόφαση των συμπληρωματικών μέτρων, με την οποία υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας παρθένων ελαιολάδων, ελαιολάδων και πυρηνελαίων να εγκρίνονται και να εφοδιάζονται με αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκριθεί από το ΥΠΑΑΤ 253 επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδων και έχει καταρτιστεί σχετικό μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων ελαιολάδου. Επιπλέον η διακίνηση του ελαιολάδου στο λιανικό εμπόριο πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε σφραγισμένες συσκευασίες μέχρι πέντε λίτρων, οι οποίες φέρουν τουλάχιστον τις υποχρεωτικές ή /και τις προαιρετικές ενδείξεις όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις ελέγχονται προκειμένου να τους χορηγηθεί η ανωτέρω αναφερόμενη έγκριση, καθώς επίσης και με τακτικούς ανά τρίμηνο και έκτακτους ελέγχους για τη τήρηση των όρων έγκρισής τους, από επιτροπή της αρμόδιας πρώην Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και νυν Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.

Οι έλεγχοι αφορούν στη διαπίστωση της τήρησης των όρων, υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της εγκεκριμένης επιχείρησης, με διασταυρώσεις στοιχείων (τιμολογίων, δελτίων αποστολής, καρτελών αποθήκης κ.λπ.) και αφορούν κυρίως στην επαλήθευση της συμφωνίας μεταξύ των εισερχομένων και εξερχόμενων ποσοτήτων εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, παρθένου ελαιολάδου, ελαιολάδου και πυρηνελαίου καθώς και εκείνων που παραμένουν αποθηκευμένες στους δεξαμενικούς χώρους.

Για τις ποσότητες της κατηγορίας «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» και «παρθένο ελαιόλαδο» πρέπει να προσδιορίζεται η καταγωγή τους. Εκτός από τους τακτικούς ελέγχους, η επιτροπή κατά την κρίση της μπορεί να πραγματοποιεί και έκτακτους ελέγχους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τους ελέγχους των εισαγομένων από Τρίτες -Χώρες ελαιολάδων είναι τα κατά τόπους τελωνεία, οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Για δε τη διακίνηση των ελαιολάδων στο εσωτερικό της κοινότητας, οι έλεγχοι ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ, ο οποίος επιπλέον είναι αρμόδιος για όλους τους ελέγχους του ελαιολάδου από το ελαιοτριβείο και μέχρι τη λιανική πώληση του.

Αναφορικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές ενδοκοινοτικού εμπορίου για το
ελαιόλαδο, διενεργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή μία περαιτέρω ανάλυση των προσωρινών στοιχείων του έτους 2010. Από την ανάλυση προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει δύο κύρια Κράτη – Μέλη εταίρους, από τα οποία εισάγει ελαιόλαδο. Εντούτοις, οι συνολικές εισαγωγές ελαιολάδου δεν είναι σημαντικές, συγκρινόμενες με τις εξαγωγές. Συνημμένα διαβιβάζονται τα αναθεωρημένα στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών ελαιολάδου για τα έτη 2009 και 2010, κατά Κράτος - Μέλος εταίρο. (σ.σ. βλέπε Πίνακα στο τέλος)
Η σημαντικότερη μεταβολή σχετίζεται με τη μείωση των εισαγωγών ελαιολάδου από τη Γερμανία, λόγω διόρθωσης μη ορθής ταξινόμησης του προϊόντος που είχε γίνει από την επιχείρηση που διενήργησε την εισαγωγή. Πιο συγκεκριμένα, όπως επιβεβαιώθηκε από την επιχείρηση που διενήργησε την εισαγωγή, κατά τη δήλωση της που υποβλήθηκε, από την ίδια, στο
σύστημα υποβολής δηλώσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ, χρησιμοποίησε λάθος κωδικό κατάταξης του εμπορεύματος. Μετά τη διαπίστωση του λάθους κατάταξης του εμπορεύματος, η εν λόγω επιχείρηση προέβη στην απαραίτητη διόρθωση.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναθεώρησης των προσωρινών στοιχείων εισαγωγών - εξαγωγών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα οριστικά στοιχεία για το έτος 2010 θα δημοσιευθούν μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων, που προβλέπονται από το στατιστικό σύστημα εμπορευματικών συναλλαγών εξωτερικού εμπορίου, στο τέλος του Οκτωβρίου τρέχοντος έτους

Αναφορικά με την ενημέρωση και προώθηση των αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και στις Τρίτες Χώρες, το ΥΠΑΑΤ χειρίζεται τους Καν. (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και (ΕΚ) 501/2008 της Επιτροπής, σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στις αγορές της Ε.Ε. και των Τρίτων Χωρών.
Στο πλαίσιο των παραπάνω Κανονισμών, έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 39 προγράμματα σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στις αγορές της Ε.Ε. και των Τρίτων Χωρών,συνολικού προϋπολογισμού 88.736.300 ευρω.
Από τα προγράμματα αυτά: ί) Τα εικοσιεπτά (27), συνολικού προϋπολογισμού 50.598.149 ευρώ, έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ίΐ) τα δέκα (10), συνολικού προϋπολογισμού 31.343.150 ευρώ είναι στη φάση τηςυλοποίησης και ιιι) τα δύο (2), προϋπολογισμού 6.795.000 ευρώ, δεν υλοποιήθηκαν λόγω μη υπογραφής της σύμβασης.
Στο πλαίσιο των παραπάνω Κανονισμών, έχουν εγκριθεί και βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης ή έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω προγράμματα για την προώθηση του ελαιολάδου:
• Το μονοετές πρόγραμμα του ΣΕΒΙΤΕΛ (ολοκληρώθηκε 6/11/2004) προϋπολογισμού 567.292,00 ευρώ και αφορούσε στη χώρα της Ελλάδας.
• Το 3ετές πρόγραμμα του ΣΕΒΙΤΕΛ (ολοκληρώθηκε 27/1/2008),
προϋπολογισμού 3.522.000,00 ευρώ και αφορούσε στις χώρες Ελλάδα,Κύπρο, Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία και Φινλανδία.
• Το 3ετές πρόγραμμα του ΣΕΒΙΤΕΛ (υλοποιείται το τρίτο έτος), προϋπολογισμού 6.580.574,00 ευρώ και αφορά στις χώρες Αυστρία, Σουηδία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ελλάδα.
• Το 2ετές πρόγραμμα του ΣΕΒΙΤΕΛ (ολοκληρώθηκε 12/5/2007), προϋπολογισμού 970.000,00 ευρώ και αφορούσε στις χώρες ΗΠΑ, Καναδά, Νορβηγία και Αυστραλία.
• Το 3ετές πρόγραμμα του ΣΕΒΤΤΕΛ (ολοκληρώθηκε 5/3/2011), προϋπολογισμού 2.851.000,00 ευρώ και αφορούσε στις χώρες ΗΠΑ, Νορβηγία, Αυστραλία, Ελβετία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
• Το 2ετές πρόγραμμα της ΕΔΟΕΕ (ολοκληρώθηκε 5/3/2010), προϋπολογισμού 871.000,00 ευρώ και αφορούσε στη χώρα της Ρωσίας.

Στους παραπάνω Κανονισμούς δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις παραγωγών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων δύο (2) φορές το χρόνο (μια φορά για την εσωτερική αγορά και μια για τις Τρίτες Χώρες). Τα προγράμματα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτονται χρηματοδοτικά ως εξής: Κοινοτική Συμμετοχή 50%, Εθνική Συμμετοχή 20%, Δικαιούχος Φορέας 30%.

Επίσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», παρέχεται η δυνατότητα προώθησης αγροτικών προϊόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι βρώσιμες ελιές και το ελαιόλαδο, μέσα από το Μέτρο «Δραστηριότητες Ενημέρωσης και Προώθησης» (Μέτρο 133). Συγκεκριμένα, το Μέτρο στοχεύει στην παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, με στόχους την προώθηση των προϊόντων ποιότητας και την ενημέρωση των καταναλωτών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών, έτσι ώστε αφενός ο καταναλωτής να γνωρίζει «τι τρώει» και αφετέρου να είναι πρόθυμος να επωμισθεί ένα μεγαλύτερο κόστος για την αγορά των προϊόντων αυτών, αφού το συνολικό κόστος σε σχέση με την «αξία του προϊόντος» διαμορφώνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Το Μέτρο απευθύνεται σε δικαιούχους του Μέτρου 132 «Καθεστώς ενίσχυσης των γεωργών που συμμετέχουν σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων»), που παράγουν ίδια προϊόντα και συστήνουν ομάδες παραγωγών νομικής μορφής κατά προϊόν και κατά σύστημα και επιθυμούν να τα προωθήσουν στην εσωτερική αγορά (χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Συγκεκριμένα, στο Μέτρο 132 έχουν ενταχθεί 354 δικαιούχοι της Βιολογικής Γεωργίας και 922 δικαιούχοι στο Agro 2 για τον τομέα της ελαιοποιήσιμης Ελιάς. Η στήριξη αφορά στο 70% των επιλέξιμων δαπανών για τα συνολικά επιχειρησιακά σχέδια τριετούς διάρκειας, που θα υποβάλλουν αυτές οι ομάδες. Οι επιλέξιμες δράσεις αφορούν ενημέρωση (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες), προώθηση (διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, ιστοσελίδα, ενημερωτικά cd, dvd ), διοργάνωση/ συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις, προώθηση και διακίνηση στην εσωτερική αγορά, καθώς και οργάνωση επισκέψεων σε μονάδες παραγωγής.»

Κλίκ στον πίνακαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.