Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Ποιους επαγγελματίες αφορά η νέα περαίωση

Οι φορολογούμενοι θα έχουν την ευκαιρία στα τέλη Αυγούστου να κλείσουν χωρίς έλεγχο τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις της περιόδου 2000-2009 με την πληρωμή πρόσθετων φόρων που θα κυμαίνονται κατ' ελάχιστον από 300 έως 1.000 ευρώ για κάθε ανέ-λεγκτη χρήση.

Στα τέλη Αυγούστου θα αρχίσουν να έρχονται και τα σημειώματα της νέας περαίωσης. Τουλάχιστον 500.000 επιχειρήσεις και ..........

ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να κλείσουν χωρίς έλεγχο τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις της περιόδου 2000-2009 με την πληρωμή πρόσθετων φόρων που θα κυμαίνονται κατ' ελάχιστον από 300 έως 1.000 ευρώ για κάθε ανέλεγκτη χρήση.

Με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, αναβιώνει η πρόσφατη περαίωση με στόχο την είσπραξη 850 εκατ. ευρώ.

Ομως αυτή τη φορά, για να πεισθούν οι φορολογούμενοι, το εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης θα έρθει μαζί με την ειδοποίηση για έλεγχο και θα δίνεται προθεσμία πέντε ημερών ώστε να δεχθούν το ποσό που προκύπτει με τη διαδικασία της περαίωσης. Σε διαφορετική περίπτωση η Εφορία θα προχωρεί σε φορολογικό έλεγχο με διαδικασίες-εξπρές.

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με "ανοιχτές" φορολογικές υποθέσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1 Η νέα περαίωση αφορά: Φορολογούμενους που "γύρισαν την πλάτη" στην αρχική ρύθμιση του 2010 και δεν αποδέχθηκαν να πληρώσουν τους πρόσθετους φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ που ανέγραφαν τα ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα περαίωσης.

Φορολογούμενοι που εντάχθηκαν στην αρχική ρύθμιση αλλά μόνο για ορισμένες από τις εκκρεμείς φορολογικές χρήσεις των ετών 2000-2009. Τώρα θα κληθούν και θα έχουν τη δυνατότητα να περαιώσουν και τις υπόλοιπες χρήσεις.
Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που κατέχουν ατομική ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 400.000 ευρώ και εξαιρέθηκαν από την αρχική ρύθμιση.
Επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ και έως 40 εκατ. ευρώ καθώς και οι εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο που είχαν εξαιρεθεί από την αρχική ρύθμιση.

2 Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στη νέα ρύθμιση θα λάβουν ειδοποιητήρια για φορολογικό έλεγχο, στα οποία θα έχουν επισυναφθεί και τα εκκαθαριστικά σημειώματα της περαίωσης. Με τα ειδοποιητήρια θα καλούνται να αποδεχθούν εντός 5 ημερών τα σημειώματα περαίωσης και εάν δεν το πράξουν, θα τους γίνει έλεγχος. Ο έλεγχος θα γίνεται με διαδικασίες -εξπρές.

3 Οσοι δεν λάβουν ειδοποιητήρια και εκκαθαριστικά σημειώματα, θα μπορούν να υποβάλουν μόνοι τους τα σημειώματα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ετοιμάσει ειδικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα για τον αυτόματο υπολογισμό και την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης.

4 Οσοι εξοφλήσουν ολοσχερώς τους πρόσθετους φόρους που θα αναγράφονται στα σημειώματα, θα έχουν το δικαίωμα να καταστρέψουν τα δεδομένα των φορολογικών βιβλίων και τα διαφυλαχθέντα φορολογικά στοιχεία που αφορούν στις χρήσεις των ετών 2000-2005.

5 Περαιώνεται υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη και οι συνεχόμενες με αυτή ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθμιση. Υπό την επιφύλαξη να είναι συνεχόμενες και να περιλαμβάνεται η πρώτη ανέλεγκτη χρήση, επιτρέπεται η περαίωση ορισμένων μόνο από τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθμιση.

6 Κάθε ανέλεγκτη υπόθεση περαιώνεται με την καταβολή πρόσθετου φόρου. Το ποσό του επιπλέον φόρου θα υπολογίζεται ως εξής:

Τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα θα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 2%.
Το ποσό που θα προκύπτει μετά τον πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων με έναν από τους παραπάνω συντελεστές, κατά περίπτωση, θα πολλαπλασιάζεται στη συνέχεια με Συντελεστή Προοδευτικότητας (ΣΠ) κλιμακούμενο από 1 έως 1,30, ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα.
Στο τελικό ποσό, που θα προκύπτει από τους παραπάνω υπολογισμούς, θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20%, εκτός από τις ΑΕ και ΕΠΕ, στις οποίες θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 25%.

7 Το ποσό του φόρου της περαίωσης προσαυξάνεται κατά 20%-60%, αν υπάρχουν παραβάσεις ή επιβαρυντικά στοιχεία και ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων.

Οι φόροι που πρέπει να πληρωθούν για κάθε χρήση
Προκαταβολή το 20% της συνολικής οφειλής

8 Σε κάθε περίπτωση ο φόρος που πρέπει να βεβαιωθεί και να καταβληθεί για κάθε χρήση δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερος από:

300 ευρώ, για κάθε επιτηδευματία που δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία α' κατηγορίας του ΚΒΣ.
500 ευρώ για κάθε επιτηδευματία που τήρησε βιβλία β' κατηγορίας του ΚΒΣ. Ειδικά για ελεύθερο επαγγελματία με βιβλία β' κατηγορίας το ελάχιστο ποσό ορίζεται στα 700 ευρώ.
700 ευρώ, για κάθε επιτηδευματία που τήρησε βιβλία γ' κατηγορίας του ΚΒΣ. Ειδικά για ελεύθερο επαγγελματία με βιβλία γ' κατηγορίας το ελάχιστο ποσό ορίζεται σε 1.000 ευρώ.

9 Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν να ρυθμίσουν τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους, για να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, θα πρέπει να προκαταβάλουν το 20% του ποσού της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα. Το ποσό αυτής της προκαταβολής δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 500 ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι μικρότερο από 500 ευρώ.

10 Τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ και του προστίμου του ΚΒΣ που περιλαμβάνονται στο ειδικό εκκαθαριστικό σημείωμα και αφορούν τις ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία, καταβάλλονται ως εξής:

Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής, είναι μέχρι 5.000 ευρώ, σε 6, κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των 500 ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 5.000 ευρώ και μέχρι 10.000 ευρώ, σε 8 μηνιαίες δόσεις.
Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 10.000 ευρώ και μέχρι 15.000 ευρώ, σε 12 μηνιαίες δόσεις.
Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 15.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ, σε 18 μηνιαίες δόσεις.
Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής, είναι πάνω από 20.000 ευρώ, σε 24 μηνιαίες δόσεις.

11 Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον, εντός του οποίου το εκκαθαριστικό σημείωμα έγινε αποδεκτό και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου.

12 Σε περίπτωση που ολόκληρο το ποσό καταβληθεί μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 10%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.