Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Ερωτήματα για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Τριφυλίας

Ερωτήματα προς την ΔΕΥΑ Τριφυλίας ζητώντας ενημέρωση απευθύνει με αίτηση του ο Υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης κια στγκεκριμενα ζητα ενημέρωση για τους προϋπολογισμούς για τα οικονομικά έτη από το 2010 έως και το 2018 τα οποία δεν έχουν αναρτηθεί στην διαύγεια της επιχείρησης.
Συγκεκριμένα η .....

αίτηση του κ Λεβεντάκη αναφέρει τα εξής:

Προς: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Τριφυλίας

ΘΕΜΑ: Ερωτήματα για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Τριφυλίας


Μολονότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861 / 2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια", όπως ο Νόμος αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερον, όπου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3, ρητά περιλαμβάνονται για τους σκοπούς του νόμου και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), δυστυχώς, παρά την άοκνη μακρόχρονη αναζήτησή μου στο "Πρόγραμμα Διαύγεια", κατέστη αδύνατον να ανεύρω, οιαδήποτε ανάρτηση με ΑΔΑ (Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης) από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Τριφυλίας σχετική με τους απολογισμούς για τα οικονομικά έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα κάθε οικονομικού έτους, όπως ρητά εκ του Νόμου υποχρεούται η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας.

Δηλαδή, σύμφωνα με το Νόμο 4483/2017, άρθρο 4 παράγραφος 3η, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της επιχείρησης.

Κατά συνέπεια, εφόσον οι απολογισμοί των οικονομικών ετών 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, δεν είχαν αναρτηθεί νόμιμα στο διαδίκτυο, κατά τα οριζόμενα στον ως άνω νόμο, ώστε να λάβουν ΑΔΑ και να ισχύσουν από την ανάρτησή τους, επί ποιών διατάξεων του Νόμου ερείδεται η σύνταξη των δημοσιευθέντων προϋπολογισμών για τα οικονομικά έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ,2018, 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας, το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο 4483/2017, άρθρο 3 παράγραφος 2ε, εγκρίνει, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, με ποιο σκεπτικό, εν όψει του ότι η άγνοια Νόμου δεν επιτρέπεται, ενέκρινε τους προϋπολογισμούς για τα οικονομικά έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Εν όψει των ανωτέρω σας καλώ, με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου, όπως μου γνωστοποιήσετε άμεσα τους ΑΔΑ (Αριθμούς Διαδικτυακής Ανάρτησης) από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Τριφυλίας σχετικά με τους απολογισμούς για τα οικονομικά έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Τριφυλία Μεσσηνίας, 15 Ιανουαρίου 2019

Μετά τιμής,
Γεώργιος Λεβεντάκης
Υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλίας

ΣΧΟΛΙΟ
κ Γυφτάκη..... Γνωρίζεις να χορεύεις Brake Dance ????

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.