Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Ολοκληρώθηκε το Μητρώο Πολιτών -Ξεκινά άμεσα η λειτουργία του

Ολοκληρώνεται το έργο του Μητρώο Πολιτών, αυτό ανακοινώθηκε με απόφαση τπου υπογράφει ο πρώην υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και καλείται να υλοποίησει η νέα ηγεσία του υπουργείου. Σκοπός του Μητρώου Πολιτών είναι η δημιουργία μιας κεντρική βάση δεδομένων που μέσα της θα ενταχθεί το .....

σύνολο των ληξιαρχικών πράξεων που έχουν συνταχθεί στα ληξιαρχεία της χώρας (Εθνικό Ληξιαρχείο ) και των δημοτολογικών εγγραφών ( Εθνικό ∆ημοτολόγιο).

Η κεντρική βάση δεδομένων του «Μητρώου Πολιτών» θα τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την απόφαση, εφεξής οι διαπιστευµένοι χρήστες των ∆ήµων – αρµόδιοι υπάλληλοι ληξιαρχείου και δημοτολογίου-, µέσω µίας ενιαίας διαδικτυακής εφαρµογής διαχείρισης, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισέρχονται στο σύστηµα, προκειµένου να καταχωρίζουν ληξιαρχικές πράξεις και δηµοτολογικές εγγραφές, να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν οποιοδήποτε είδος ληξιαρχικής πράξης, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων δηµοτολογίου.

Η κεντρική βάση δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος Μητρώου Πολιτών συγκροτείται, κατά την αρχική φάση λειτουργίας του, από την µετάπτωση των στοιχείων που τηρούνται στο ΟΠΣΕ∆, στο ΠΣΛΗΠ, στο ΠΣΛΗΨ, στο Τµήµα Ειδικού Ληξιαρχείου του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α., στα µηχανογραφηµένα Ληξιαρχεία της Χώρας και στα λοιπά έργα ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων.

Η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών αποβλέπει τόσο στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όσο και στην προώθηση του οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισµού της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης και θα συµβάλει σηµαντικά στη εκκαθάριση και επικαιροποίηση άλλων κρίσιµων εξειδικευµένων µητρώων που τηρούνται από φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. ∆ιαπιστευµένοι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα να αντλούν αυτοµατοποιηµένα από το Μητρώο Πολιτών στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων και στοιχεία αστικής και δηµοτικής κατάστασης των Ελλήνων Πολιτών καθώς και των αλλοδαπών για τους οποίους υφίστανται ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Μητρώου Πολιτών, όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου, θα γίνει η εκπαίδευση χρηστών στο εν λόγω πληροφοριακό σύστηµα ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική και απρόσκοπτη λειτουργία του καθώς και η διαχείριση και συντήρησή του. Ως εκ τούτου θα ξεκινήσει άµεσα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τους αρµόδιους υπαλλήλους των ∆ήµων, καθώς και η εφαρµογή της δοκιµαστικής λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών.

Η Απόφαση εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.