Πέμπτη 20 Αυγούστου 2009

Μετεγγραφές ΑΕΙ - ΤΕΙ. Δικαιολογητικά, όροι και προϋποθέσεις.

Σανίδα σωτηρίας στην οικονομική κρίση θα αποτελέσουν για χιλιάδες οικογένειες οι μετεγγραφές των φοιτητών στα κεντρικά ΑΕΙ-ΤΕΙ, καθώς αν εξασφαλίσουν το πολυπόθητο «εισιτήριο», θα γλιτώσουν πολλές χιλιάδες ευρώ από τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Φοιτητές αλλά και οι οικογένειές τους κάθονται σε «αναμμένα κάρβουνα» εν αναμονή της ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής στα τέλη Αυγούστου, ενώ την ίδια στιγμή έχουν στρέψει το βλέμμα τους και στο καθεστώς των μετεγγραφών.

Οι ευκαιρίες που ανοίγονται για αρκετούς υποψηφίους είναι τεράστιες, αφού υπάρχουν περιπτώσεις τμημάτων όπου η διαφορά μεταξύ κεντρικού και ............

επαρχιακού ιδρύματος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 6.000 μόρια.

Ως εκ τούτου, κάποιος υποψήφιος ο οποίος γνωρίζει ότι μπορεί να πάρει μετεγγραφή δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο ένα τμήμα της επαρχίας, το οποίο έχει για παράδειγμα βάση εισαγωγής τα 8.853 μόρια (Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλας), και εν συνεχεία μετεγγράφεται στο αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά, το οποίο είχε βάση για τους «άλλους» υποψηφίους 14.772 μόρια, 5.919 περισσότερα δηλαδή.

Τα παραδείγματα με ανάλογες διαφορές είναι αρκετά, ενώ ακόμη και σε περιπτώσεις υψηλόβαθμων και ιδιαίτερα περιζήτητων τμημάτων οι διαφορές ξεπερνούν τα 1.500 μόρια, όπως στο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι διαφορές στα τμήματα Φιλολογίας, όπου η διαφορά στις δύο ακραίες βαθμολογίες που απαιτούνται (Πανεπιστήμια Αθήνας και Πελοποννήσου) ανέρχεται στα 1.913 μόρια. Σε σχολές Μαθηματικών καταγράφηκαν πέρυσι διαφορές της τάξεως των 2.972 μορίων, Φυσικής 1.863, ΤΕΦΑΑ 2.349 και Πληροφορικής 2.342.

Στα πλέον υψηλόβαθμα τμήματα (Ιατρικά, Νομικά, Παιδαγωγικά) οι διαφορές για τα δεδομένα των συγκεκριμένων σχολών είναι πολύ σημαντικές. Συγκεκριμένα, εάν ένας υποψήφιος μπορεί να πάρει μετεγγραφή από το τμήμα Νομικής της Θράκης σε αυτό της Αθήνας, θα «κερδίσει» 735 μόρια. Στην Ιατρική η μεγαλύτερη διαφορά που υπήρξε πέρυσι έφτασε τα 593 μόρια, ενώ στα Παιδαγωγικά που σπάνε τα τελευταία χρόνια όλα τα ρεκόρ στις προτιμήσεις, η διαφορά μεταξύ τμήμάτος Θεσσαλονίκης και Φλώρινας ανήλθε στα 896 μόρια.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Δικαιούχοι χωρίς ποσοτικό περιορισμό


Μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, παιδιά θυμάτων της τρομοκρατίας, ορφανοί από έναν ή δύο γονείς, διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού και πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες είναι όσοι δικαιούνται μετεγγραφή χωρίς ποσοτικό περιορισμό. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι ανά κατηγορία είναι εξής:

Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων

Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του.

Παιδιά των φονευθέντων ή καταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1897/90 (Α 120) (παρ. 1 εδ. β άρθρου 1 Ν. 3282/2004 και Ν. 2083/92 - Α 159).

Ορφανοί φοιτητές ή σπουδαστές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών των ορφανών από τον έναν ή και τους δύο γονείς δεν λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του αποβιώσαντος γονέα ή των αποβιωσάντων γονέων που είχαν τυχόν δηλώσει κατά την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση μετεγγραφής.

Φοιτητές και σπουδαστές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ πέτυχαν αθλητική διάκριση που επιτρέπει κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας την εγγραφή τους καθ υπέρβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τον λόγο αυτό.

Φοιτητές και σπουδαστές που ενεγράφησαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για έναν από τους λόγους υγείας που κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% επί του αριθμού εισακτέων σε οποιοδήποτε Τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λόγω κάλυψης του προβλεπόμενου ποσοστού από υποψηφίους με μεγαλύτερη βαθμολογία δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα προτίμησής τους ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μία από τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις.

ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου, ενώ στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά των σπουδαστών ΤΕΙ, οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο εαρινό εξάμηνο και αιτούνται μετεγγραφής για μη οικονομικούς λόγους.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης μετεγγραφής είναι να έχει προηγηθεί η εγγραφή στο Τμήμα εισαγωγής.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από το Τμήμα προέλευσης.

4. Ατομικό δελτίο επιτυχίας ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών.

5. Αντίγραφο του προγράμματος σπουδών θεωρημένο από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης.

6. Εγγραφο δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων ή βεβαίωση του Τμήματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού ή της αδελφής στην περίπτωση που υπάρχει αδελφός ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ σε πόλη άλλη από αυτήν της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
Αιτήσεις για λόγους οικονομικούς ή υγείας των γονέων


Οι μετεγγραφές που πραγματοποιούνται με ποσοτικό περιορισμό αφορούν λόγους οικονομικούς και λόγους υγείας των γονέων των υποψήφιων φοιτητών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μετεγγραφές στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν σε ποσοστό το 10% του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα υποδοχής. Ειδικά για τα Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης το ποσοστό των μετεγγραφών αυτών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 5%.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών που έχουν έναν τουλάχιστον αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματός τους δεν είναι μεγαλύτερος του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των άλλων υποψηφίων.

Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις» νοούνται οι υποψήφιοι που βρίσκονται στο γ εξάμηνο σπουδών, που έχουν επιτύχει στο Τμήμα προέλευσης σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων και των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 35.000 ευρώ.

Κατά τα λοιπά, δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής για οικονομικούς λόγους έχουν τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν μόνο όσοι βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών τους και εφόσον έχουν πετύχει στο Τμήμα προέλευσης σε όλα τα υποχρεωτικά και με επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών του υποψήφιου για μετεγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή.

Τα παιδιά των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, μετεγγράφονται σε ποσοστό 1% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

Στις περιπτώσεις αυτές, για την αποφυγή της υπέρβασης του ποσοστού μετεγγραφής μεταξύ υποψηφίων με τις ίδιες προϋποθέσεις λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του οικογενειακού εισοδήματος, ή, αν υπάρχει ίσος μέσος όρος εισοδήματος, η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο Τμήμα προέλευσης ή ο συνολικός αριθμός μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Από τα Νέα

58 σχόλια:

 1. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΣΑΛΒΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΙΟΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΔΕΝ ΕΓΡΑΨΕ ΟΜΩΣ ΚΑΛΑ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ "ΝΟΜΙΖΩ" ΔΕΝ ΤΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΟΤΡΥΝΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΕΒΑΣΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ. ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΜΥΩΠΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥΣ (8-9 ΒΑΘΜΟΥΣ) ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ. ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ "ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ" ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 3% ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΑ ΤΟ ΕΚΤΙΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΥ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. Ηλ. Διεύθυνση: Steliossalvaris@windowslive.com Σαλβάρης Στέλιος ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΕΘ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ Τηλ.: 6973660349

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Νομίζω ότι θα πρέπει να το ρωτήσετε στο Υπουργείο Παιδείας, ή στο ΤΕΙ Ηρακλείου για το αν δικαιούται μεταγραφής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. γεια σας. θα ηθελα να κανω μια ερωτηση. προσφατα στις παννεληνιες περασα τεχνολογια τροφιμων στην καρδιτσα. γινεται να παρω μεταγραφη στη θεσσαλονικη επειδη ειμαστε τριτεκνοι? μονιμη κατοικια των γονιων μου ειναι η δραμα.. μπορω να παρω μεταγραφη? ευχαριστω εκ των προτερων. ηλ.διευθηνση:kikidisgiorgos@yahoo.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΓΕΙΑ ΣΑΣ!!ΕΔΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ Κ ΠΕΡΑΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ Κ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΩ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ..ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ??ΕΠΕΙΔΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ Κ ΘΑ ΠΑΙΡΝΩ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΩ ΤΡΙΚΑΛΑ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Νομίζω ότι πρέπει να μείνετε στα Τρίκαλα. Γιατι να πάρετε απουσίες για το τίποτα???
  Αλλωστε ένας μήνας είναι όπως λέτε. Νομίζω ότι μια καλή λύση για τον μήνα αυτό είναι το ξενοδοχείο. Εκτός και αν υπάρχει φοιτητική στέγη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΓΕΙΑ ΣΑΣ, Η ΦΙΛΗ ΜΟΥ, ΕΔΙΝΕ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ, ΟΜΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΚΤΑΤΗΡΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΗ....ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΞΕΡΩ Η ΟΧΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. για σασ εχω περασει στο Α.Ε.Ι στο σαμο στα χρηματοοικονομικα και θελω να παρω μεταφραφη στην πηραια και ο πατερασ μοθ ειναι αρρωστοσ εχω και χαρτη απο υγιονομικοι επιτρωπη %67 τι εχω κανει την εγραφη μου τωρα τη χαρτια χρειαζονται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο υπουργείο παιδείας ή στην σχολή σας.
  Δεν γνωρίζουμε τι χαρτιά χρειάζεστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Γεια σας εχω περασει τεφαα στα τρικαλα αλλα θα παρω μεταγραφη στην αθηνα.Μου ειπαν οτι δε ειναι απαραιτητο να παρακολουθησω τα μαθηματα στα Τρικαλα,ετσι και εκανα!!!!Ηταν σωστη η επιλογη μου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. γεια σας με λενε ελενη...σε περιπτωση που πιανω την πρωτη μου επιλογη γινεται να με πανε στην δευτερη επιλογη μου η τριτη κ.τ.λ.π?????οχι εεεε???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. γεια σας με λενε Ζωη και θα ηθελα να σας ρωτησω κατι σχετικα με την εγκυκλιο των μεταγραφων.οι γονεις μου ειναι χωρισμενοι,ο πατερας μου ειναι πολυτεκνος παρ'ολα αυτα την επημελεια μου την εχει η μητερα μου,εκεινη απο τον δευτερο γαμο εχει 2 παιδια μικροτερα απο μενα, ομως δεν εχει ελληνικη επικοτητα.γινεται να παρω μεταγγραφη σε περιπτωση που δεν περασω στην αθηνα;αν ναι τι δικαιολογητικα χρειαζονται και απο ποιον γονιο;σας ευχαριστω πολυ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. η κοπελα μου ποιανει οικονομικο στο βολο αλλα θελει θεσσαλονικη ειναι απο θεσσαλονικη και ειναι παιδι χωρισμενον γονιων(δημ.υπαλληλων)δικαιουτε μεταγραφη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. γεια σας ηθελα να ρωτησω αν γνωριζετε αν ειναι δυνατον να πραγματοποιησει καποιος μεταγραφη και μετα το πρωτο ετος σπουδων...υπαρχει καποιο οριο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΓΕΙΑ ΣΑΣ,ΕΧΩ ΒΓΑΛΕΙ 14.000 ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΩ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΕΦΑΑ.ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΔΕΡΦΗ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ.ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΙ ΕΝΑ ΕΜΑΙΛ ΕΔΩ: berdebesalex@hotmail.com
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. γεια σας,εβγαλα 14.000 μορια και περνας τεφαα κομοτηνη.οι γονεις μου ειναι χωρισμενοι και εχω μια αδερφη η οποια σπουδαζει αθηνα εδω και 2 χρονια.θα ηθελα να ρωτησω αν γινεται να κανω μεταγραφη για αθηνα.οποιος γνωριζει να μου απαντησει με ενα εμαιλ εδω: berdebesalex@hotmail.com
  ευχαριστω πολυ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. γεια σας,εβγαλα 14.000 μορια και περνας τεφαα κομοτηνη.οι γονεις μου ειναι χωρισμενοι και εχω μια αδερφη η οποια σπουδαζει αθηνα εδω και 2 χρονια.θα ηθελα να ρωτησω αν γινεται να κανω μεταγραφη για αθηνα.οποιος γνωριζει να μου απαντησει με ενα εμαιλ εδω: berdebesalex@hotmail.com
  ευχαριστω πολυ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. καλησπερα..εδωσα φετος πανελληνιες ε3ετασεις και συμφωνα με τα μορια μου περναω τει λογιστικης χαλκιδα..η μητερα μου δεν ζει...δικαιουμαι μεταγραφη??ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. γεια σας, έχω περάσει διοίκηση επιχειρήσεων στην κοζάνη και δικαιούμαι μεταγραφή, αλλά δεν θέλω για πειραιά, θέλω για ληξούρι, γίνεται? είμαι ορφανή από πατέρα και η μητέρα μου μένει στην αθήνα. γίνεται να κάνεις μεταγραφή σε πόλη της επιλογής σου ή απαραίτητα στον τόπο κατοικίας του γονέα;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. geia sas perasa plhroforikhs kai mme tei patras... 8 h8ela na rwthsw an ginetai metagrafh ap thn patra sto aei athinas mme... apanthste m an mporeite euxaristw :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. τα ορφανά τέκνα από τον έναν ή και από τους δύο γονείς δικαιούνται μεταγραφή εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών δεν υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ. για περισσότερες πληροφορίες δες εδώ http://edu.klimaka.gr/tritobathmia-ekpaideysh/135-anakoinwseis/328-egkyklios-metagrafvn-foithtvn-esvterikoy.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΓΕΙΑ ΣΑΣ,
  ΠΕΡΑΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΖΩ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ (ΧΩΡΙΣΜΕΝΗ), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΟ ΤΕΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ?
  ΕΛΣΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΓΕΙΑ ΣΑΣ,ΕΧΩ ΠΕΡΑΣΕΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΝΑΝ ΑΔΕΡΦΟ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.ΕΠΙΣΗΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕΤΑΦΡΑΦΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ?ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ.ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 80% CA & 67% ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΠΟΡΕΊ Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ.ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙ ΣΤΟ an.parah@gmail.com ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ.ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 80% CA & 67% ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΠΟΡΕΊ Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ.ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙ ΣΤΟ an.parah@gmail.com ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. καλησπερα σας εχω δυο παιδια και εχουν περασει το ενα Ηγουμενιτσα και το αλλο ΧΑΛΚΙΔΑ .μπωρουμε να ζητησουμε μεταγραφη τουλαχιστον το ενα να ερθει ΑΘΗΝΑ? ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. γεια σας πέρασα διοίκηση επιχειρήσεων Κοζάνης είμαι πολύτεκνη αλλά τα αδέρφια μου είναι πάνω από 28 αλλά ο πατέρας μου χααμηλοσυνταξιουχος και τα έξοδα είναι πολλά θα μπορέσω να έρθω Αθήνα... ΣΑς παρακαλώ απαντήστε μου γιατί αν δεν μπορέσω να πάω Αθήνα θα αναγκαστώ να μην πάω στην σχολή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Καλησπέρα σε όλους ... θα ήθελα να ενημερωθώ αναλυτικά για τα χαρτιά που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή .!Είμαι πολύτεκνη αλλά δε γνωριζώ τι χρειάζεται να 'χω μαζί και από που μπορώ να τα συγκεντρώσω! ευχαριστώ πολύ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Γεια σας .εχω περασει στο τει μαιευτικης στην κοζανη αλλα προσπαθω εδω και καιρο να μαθω τι πρεπει να κανω για να καταφερω να παρω την μεττεγραφη για αθηνα.ειμαι πολυτεκνη και εχω ηδη ρωτησει στην σχολη αλλα δεν ξεροθν.ειναι αναγκαιο να παω στην κοζανη τωρα τον οκτωβρη η μπορω να παρακολουθω στην αντιστοιχη σχολη της αθηνας??σας ευχαριστω εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΩΝ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΟΥ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ Η ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΤΩ ΣΕ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. γεια σας...δινω δεύτερη φορα πανελληνιες κ πέρασα στα τει αμαλιαδας στο τμήμα εφαρμοσμενη πληροφορικη στην διοικηση και στην οικονομία...ομως θέλω να παρω μετεγγραφη στο ηρακλειο που δεν υπάρχει το ιδιο τμήμα...μπόρω να παω σε τμήμα παρεμφερες; το μονο δικαιολογητικο που εχω ειναιτο εισοδημα,πως θα ξέρω σιγουρα ποτε θα γινει η μετεγγραφη κ ποτε; δεν θελω να χασω τα μαθηματα του πρώτου εξαμηνου. Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΧΩ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΟΥΤΕ ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΥΤΕ ΑΝΗΚΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΔΕΧΤΟΥΝ???ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Καλησπέρα. εμενα ο πατερας μου ειναι στρατιωτικος και εχει παρει μεταθεση στην αθήνα. Και εχω την εξής ερώτηση : Εγώ μπορώ να πάρω μεταγραφή ? γιατί δεν γνωρίζω αν αυτό θεωρείτε ως μονιμη κατοικια. Και τι γίνεται σε αυτην την περίπτωση. Θα ήθελα κάποια απάντηση. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. GEIA SAS...PERASA FETOS ME TIS PANELLHNIES EFARMOGES PLHROFORIKHS STH DHOIKHSH KAI STHN OIKONOMIA...THA HTHELA NA RWTHSW...EPEIDH EIMASTE POLUTEKNOI MPORW NA PARW METAGRAFH STO TEI PLHROFORIKHS ATHINA?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. καλησπερα ονομαζομαι μαρια και περασα διοικηση επιχειρησεων στο τει κοζανης...ομως λογω μονογονικης οικογενειας εκανα μεταγραφη για το τει αθηνας αλλα με εστειλαν στην χαλκιδα...μπορω να κανω μεταγραφηη για το τει ηρακλειου....αν γνωριζετε κατιιι παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μουυ: maria7_volley_milko@hotmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. ΓΕΙΑ ΣΑΣ .ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΈΡΑΣΑ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ .ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ Η ΚΡΗΤΗ.ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ. ma.ra.ki__7@hotmail.com ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΩ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΝΑΙ 3 ΕΞΑΜΗΝΑ . ΔΕΝ ΠΛΗΡΩ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΗΠΟΘΕΣΗ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΟΥΤΕ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ) ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. γεια σας.8α η8ελα να κανω μια ερωτηση!δικαιουμαι μεταγραφη στο αντιστοιχο τμημα της σχολης π εχω περασει εφοσον ο αδερφος ειναι στο τριτο ετος και σπουδαζει εκτος λεκανοπεδιου αττικης....?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Χαίρετε! Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι εφικτή η μεταγραφή μου από ΤΕΙ Μεσολογγίου (Λογιστική) στο ΤΕΙ Λογιστικής στον Πειραιά.Τώρα βρίσκομαι στο 3ο 6μηνο, τι θα μπορούσα να κάνω? υπάρχει ακόμα διορία αιτήσεων ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. γεια σας θα ηθελα να σας ρωτησω πως μπορω να κανω μεταγραφη απο τει λαρισας σε θεσσαλονικη τεχνολογιας τροφιμων και ποτε ξεκιναει αυτη η διαδικασια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ....ΕΔΩΣΑ ΦΕΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙ....ΛΟΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.
  ΕΔΩΣΑ ΠΕΡΣΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΙΣ ΑΝΟΙΚΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΑΦΟΥ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ 85% ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΕΧΩΝΤΑΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.
  ΕΔΩΣΑ ΠΕΡΣΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΙΣ ΑΝΟΙΚΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΑΦΟΥ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ 85% ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΕΧΩΝΤΑΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. καλό θα ήταν να το ρωτήσεις στο Υπουργείο αυτό. Αν δεν κανω λάθος (μην σε παρω στον λαιμό μου μπορείς να πάρεις μεταγραφή. Σε κάθε περίπτωση ρωτα κάποιον Σύλλογο που να εχει σχέση με ατομα με αναπηρία σαν την περίπτωση του αδελφού σου και ατο υπουργείο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. γεια σας.. ηθελα να ρωτησω αν μπορω να ππαρω μεταγραφη απο το τμημα βαλκανικων σπουδων της φλωρινας στο αντιστοιχο της θεσσαλονικης?? ευχαριστω πολυ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. γεια σας.. ηθελα να ρωτησω αν μπορω να παρω μεταγραφη απο το τμημα βαλκανικων σπουδων της φλωρινας στο αντιστοιχο της θεσσαλονικης! ευχαριστω πολυ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Μια ερώτηση στο υπουργείο θα σας βοηθήσει. Είναι πιο ειδικοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Γειά σας πέρασα Ιατρικά εργαστήρια στν Λάρισα..Έχω νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο πατέρας μου έχει πρόβλημα υγείας και είναι άνεργος..και επίσης απ'όσο ξέρω έχουμε χαμηλό εισόδημα...Γίνεται να πάρω μεταγραφή στην Θεσσαλονίκη κι αν ναι τι πρέπει να κάνω?Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Γεια σας, εγω και ο συζυγος μου ειμαστε ανεργοι, εγω συγκεκριμενα εδω και 4 χρονια, ο συζυγος μου ειναι ανεργος απο το Μαρτιο του 2012. Μενουμε Θεσσαλονικη. Ο γιος μου περασε στο Τει Λογιστικης Σερρων, τον καναμε διακοπη λογω οικονομικης αδυναμιας. Μπορουμε να τον κανουμε μεταγραφη στο Τει θεσσαλονικης? Ευχαριστω πολυ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Καλησπέρα,
  Φώτης λέγομαι, θα ήθελα να ρωτήσω μετά το πέρας 3 χρόνων σπουδών γίνεται να πάρεις μετεγγραφή σε αντίστοιχο τμήμα;

  Ευχαριστώ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Καλησπέρα,

  Φώτης λέγομαι, θα ήθελα να ρωτήσω εαν γίνεται να πάρεις μετεγγραφή σε αντιστοιχο τμήμα μετά το πέρας 3 χρόνων σπουδών

  Ευχαριστώ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Αν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (κατα το υπουργείο) ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ναι. Καλύτερα να απευθύνεις ερώτημα στο υπουργείο να σου πουν με απόλυτη ακρίβεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. γεια σας..εγω που εχω την αδερφη μου να σπουδαζει στην αθηνα..πιανοντας γ παραδειγμα πολιτικος μηχανικος στη ξανθη,χωρις να ειμαι πολυτεκνος ορφανος η τιποτα απο αυτα αλλα με χαμηλο εισοδημα,θα γινεται να με πανε στη αντιστοιχη σχολη στην αθηνα η οχι??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Γεια σας..η αδερφη μου σπουδάζει στις Σέρρες και ειναι στο τρίτο έτος.εγω περνάω πιθανόν στην Πάτρα..γίνεται να πάρω μεταγραφή για την αντίστοιχη σχολή στη Θεσσαλονίκη για να μένω μαζί με την αδερφή μου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μια ερώτηση στο υπουργείο. Νομίζω ότι θέτει κάποια οικονομικά κριτήρια για να γίνει αυτό

   Διαγραφή
 54. Έχω φοιτήσει για τρία εξάμηνα στο τμήμα κοινωνικής εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας. Μόνιμη κατοικία έχω στο Ηράκλειο. Έκανα αίτηση για μετεγγραφή στο αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ Ηρακλείου αλλά δεν εγγρίθηκε επειδή δεν είχα περάσει όλα τα μαθήματα. Τώρα έχω και χαμηλό εισόδημα και άγαμη μητέρα. Ξέρετε εάν έχει αλλάξει ο όρος που θέλει να έχω περάσει όλα τα μαθήματα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ.


  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Γειά σασ! Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να πάρω μεταγραφή για πατρα ενώ έχω περάσει Καλαμάτα λόγω χαμηλού εισοδήματος (το κατά κεφαλήν εισόδημα δε ξεπερνά τα 3000 και νομίζω μοριοδοτείται με 5 μόρια)μπορεί να γίνει αυτό εφικτό δε μένω στη Πάτρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.