Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Τριφυλία: Ιδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης


Με τις υπ' άρ. 3693 και 3692 Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 945 τ. Β' 15/04/2014) ιδρύονται στα όρια του Δήμου Τριφυλίας Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσια Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ). Οι λεπτομέρειες που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω Δημοσίων Σχολών περιγράφονται στο Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α΄17/09/2013).

Ένα αίτημα της Τοπικής Κοινωνίας που εκφράσθηκε με ομόθυμη .....

βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου και των εμπλεκόμενων φορέων, βρήκε τη λύση του.
Μέσα από τη λειτουργία του ΙΕΚ και ΣΕΚ οι νέοι της ευρύτερης περιοχής θα έχουν τη δυνατότητα να τύχουν της απαραίτητης επαγγελματικής κατάρτισης και στη συνέχεια να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ