Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Άδεια Πώλησης «Τυροκομικών Προϊόντων» σε Λαϊκές Αγορές.

Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης (την οποία υπογράφει ο υφυπουργός ΥΠΑΝ κ. Σκορδάς), σχετικά με την έκδοση παραγωγικών αδειών πώλησης τυροκομικών Προϊόντων σε Λαϊκές Αγορές, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σε αυτή αναφέρεται ότι μεταξύ των δικαιολογητικών που θα πρέπει ......

να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος είναι ένα αντίγραφο της χορηγηθείσας άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής ενότητας εντός των ορίων της οποίας είναι εγκαταστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση. Δεδομένου όμως ότι η διαδικασία νομιμοποίησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ακόμα εκκρεμεί γίνεται αντιληπτό γιατί η πώληση των τυροκομικών Προϊόντων σε Λαϊκές Αγορές παρά το γεγονός ότι έχει αποφασιστεί από τον Μάιο του 2013 δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδειας πωλητή σε Λαϊκές Αγορές της χώρας «Τυροκομικών Προϊόντων», προερχομένων από γάλα δικής τους παραγωγής, υποβάλουν πλέον των προβλεπομένων δικαιολογητικών των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 (Α΄53), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2008 (Α΄ 179) και τα εξής δικαιολογητικά:

1) Κατά τη χορήγηση της παραγωγικής άδειας τυροκομικών προϊόντων.
α) Αντίγραφο χορηγηθείσας άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής ενότητας εντός των ορίων της οποίας είναι εγκαταστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση του άρθρου 3 του Ν. 4056/2012 (Α΄52) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», συνοδευόμενη από αντίγραφο της αίτησης του ενδιαφερομένου της παρ. 3α του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, στην οποία γίνεται αναφορά της δυναμικότητας της εγκατάστασης εκφρασμένης σε αριθμό εκτρεφόμενων ζώων.

β) Απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 3 του ιδίου νόμου και ειδικότερα των υποπεριπτώσεων (αα), (ββ) και (γγ) της περίπτωσης β΄, συνοδευόμενη από βεβαίωση «περί καλής υγείας του ζωικού κεφαλαίου».

γ) Αντίγραφο της απόφασης έγκρισης της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος από την αρμόδια αρχή, ως το εδάφιο ιε της παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 (Α΄53) όπως ισχύει.

δ) Αντίγραφο της άδειας της αρμόδιας αρχής περί καταλληλότητας του ειδικά διασκευασμένου μέσου, από το οποίο διενεργούνται οι πωλήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Υγείας με αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8-10-2012 (Β΄ 2718).

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προς πώληση προϊόντα θα φέρουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία επισήμανση Περί Τροφίμων, καθώς και τη σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης) της μονάδας μεταποίησης του γάλακτος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004.

2) Κατά την ανανέωση της παραγωγικής άδειας τυροκομικών προϊόντων υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των περ. β και στ, της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 ως έχει, και τα υπό στοιχεία β, γ, δ και ε που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3) Για την έκδοση- ανανέωση της εν λόγω παραγωγικής άδειας αρμόδια είναι και η Τριμελής Επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006, η οποία εκδίδει τη σχετική βεβαίωση, αφού λάβει υπ’ όψη της όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
- See more at: http://www.odigostoupoliti.eu/polisi-tirokomikon-proionton-se-laikes-agores-adia/#sthash.Iv47m0C3.dpuf