Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Αλλάζει το πλαφόν στα φάρμακα

Σε α­να­θε­ώ­ρη­ση του ο­ρι­ζόν­τιου χα­ρα­κτή­ρα του μέ­τρου του πλα­φόν στη μη­νια­ία δα­πά­νη συν­τα­γο­γρά­φη­σης φαρ­μά­κων και δι­α­γνω­στι­κών ε­ξε­τά­σε­ων α­πό τους για­τρούς α­να­μέ­νε­ται να προ­χω­ρή­σει το υ­πουρ­γεί­ο Υ­γεί­ας.

Αυ­τό α­να­κοί­νω­σε .....

σή­με­ρα η γε­νι­κή γραμ­μα­τέ­ας Δη­μο­σί­ας Υ­γεί­ας Χρι­στί­να Πα­πα­νι­κο­λά­ου, η ο­ποί­α πα­ρα­δέ­χθη­κε ό­τι «ο ο­ρι­ζόν­τιος χα­ρα­κτή­ρας του μέ­τρου έ­χει προ­κα­λέ­σει πολ­λά προ­βλή­μα­τα, κυ­ρί­ως σε για­τρούς νο­σο­κο­μεί­ων» τα ο­ποί­α ή­δη συ­ζη­τή­θη­καν στο υ­πουρ­γεί­ο Υ­γεί­ας.

real.gr