Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Κλείστε τους λογαριασμούς σας με την εφορία με ευνοϊκούς όρους

Οσοι φορολογούμενοι διατηρούν ανοικτούς λογαριασμούς με την εφορία είτε γιατί δεν έχουν υποβάλει αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και λοιπών φόρων και τελών είτε γιατί έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις θα μπορούν να τους «κλείσουν» μειωμένες ή και καθόλου επιβαρύνσεις από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Αυτό προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ: 1184/2011) με την οποία επισημαίνονται τα εξής: ........

- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, για τα εισοδήματα που έπρεπε να έχουν δηλωθεί με τις δηλώσεις μέχρι και το οικονομικό έτος 2010, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στην ΔΟΥ έως 30 Σεπτεμβρίου 2011, αρχική ή συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, χωρίς να τους επιβληθεί πρόσθετος φόρος, προσαύξηση, πρόστιμο ή οποιαδήποτε άλλη κύρωση, λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής. Η ρύθμιση αφορά στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα) για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010 είτε είναι χρεωστικές είτε πιστωτικές είτε μηδενικές. Επίσης, καταλαμβάνει και την οριστική (εκκαθαριστική) δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ

- Εως τις 30 Σεπτεμβρίου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων με απαλλαγή από τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα ή με σημαντική μείωση στους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα, για φορολογικές υποχρεώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων έχει λήξει έως τις 14 Ιουλίου 2011. Η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων με απαλλαγή από το σύνολο ή από σημαντικό μέρος των πρόσθετων φόρων και των προστίμων παρέχεται για τις παρακάτω φορολογίες:

- Αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων (τόκοι από καταθέσεις, ομολογιακά δάνεια, έντοκα γραμμάτια). Η ρύθμιση καταλαμβάνει τόσο τις τράπεζες που δεν έχουν αποδώσει ορθά τον παρακρατηθέντα φόρο όσο και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είχαν υποχρέωση να αποδώσουν οι ίδιοι τον φόρο 10% σε περίπτωση που οι τόκοι των καταθέσεων δεν εισήχθησαν στην Ελλάδα.

- Ειδικών περιπτώσεων (κέρδους ή ωφέλειας από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, της πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών, των αποζημιώσεων, των δικαιωμάτων ή των αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς).

- Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.

- Φόρου προστιθέμενης αξίας.

- Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας.

- Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

- Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις, όπως φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών, για μισθούς συντάξεις κ.λπ.

- Εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.

- Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών.

- Φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτόματου υπερτιμήματος, τέλους συναλλαγής ακινήτων, φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων και φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων, όσον αφορά αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις.

- Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

- Δηλώσεις για την απόδοση της έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ

Για τις παραπάνω δηλώσεις υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10% εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και 3% για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2010 και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει έως και τις 14/7/2011, εφόσον ο φόρος καταβληθεί σε δόσεις. Στην περίπτωση που ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ δεν υπολογίζεται πρόσθετος φόρος. Εάν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο.

Η πληρωμή του φόρου γίνεται ως εξής:

- Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται ολόκληρος μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση καταβάλλεται ολόκληρος, με την υποβολή της δήλωσης προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να καταβάλουν τον φόρο σε 3 ίσες μηνιαίες δόσεις.

- Ο συνολικός φόρος που οφείλεται για άλλες δηλώσεις (ΦΠΑ, τέλη κ.λπ.) πρέπει να καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης είτε σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη ταυτόχρονα με την υποβολή κάθε δήλωση. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300 ευρώ.

ΠΟΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

- Υποθέσεις των φορολογουμένων για τις οποίες έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία μεταγραφής καταλογιστικές πράξεις (φύλλα ελέγχου κ.λπ.), μέχρι την έναρξη ισχύος της ρύθμισης. Κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν και οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια.

- Υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).

- Οταν η δήλωση υποβάλλεται με επιφύλαξη.

- Αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων με τις οποίες δηλώνεται ζημιά. Επειδή όμως, ορίζεται ότι μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, συνάγεται ότι στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες μειώνεται ή μηδενίζεται η αρχικά δηλωθείσα ζημιά, καθώς και όταν η αρχικά δηλωθείσα ζημιά μετατρέπεται σε κέρδη. Αντίθετα, δεν υπάγονται στη ρύθμιση αυτή δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με τις οποίες δηλώνεται ζημιά επιπλέον της αρχικής.

- Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου, των καταλογιστικών πράξεων και των αποφάσεων επιβολής προστίμων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, εφόσον γι’ αυτές τα βιβλία και τα στοιχεία των επιτηδευματιών που προβλέπονται από τον ΚΒΣ έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή ή εφόσον παρήλθε άπρακτη η προβλεπόμενη από τις ίδιες διατάξεις προθεσμία προσφυγής ενώπιον των επιτροπών.

- Εξαιρούνται επίσης οι υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί ειδικά συνεργεία ελέγχου του άρθρου 39 του Ν. 1914/1990.

Κατ’ εξαίρεση οι υπόχρεοι, οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4002/2011 έχουν ήδη επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο και στους οποίους επιδίδεται επί αποδείξει σχετική έγγραφη πρόσκληση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις εντός προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση της ως άνω πρόσκλησης και όχι αργότερα από το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δηλώσεις με τους ευνοϊκούς όρους μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30.9.2011 και δεδομένου ότι στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οι υπόχρεοι στον φόρο που θα υποβάλουν τις δηλώσεις εντός 10 ημερών από την επίδοση της έγγραφης πρόσκλησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ), η εν λόγω επίδοση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2011. Στην περίπτωση που η επίδοση της έγγραφης πρόσκλησης έχει πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου (22.8.2011), η υποβολή των δηλώσεων μπορεί να γίνει έως 10.9.2011.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Στις νέες ρυθμίσεις εμπίπτουν οι περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ στις οποίες περιλαμβάνονται και οι έκτακτες δηλώσεις για καταβολή στο Δημόσιο ποσών ΦΠΑ που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, δηλώσεις αποθεμάτων, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών ή λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών καθώς και δηλώσεις Intrastat.

Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται επίσης οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, που αφορούν φορολογικές περιόδους που έχουν λήξει έως τις 31.12.2010, ενώ οι υπόλοιπες δηλώσεις ή πίνακες μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση εφόσον η προθεσμία υποβολής τους έληξε μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του παρόντος νόμου (14.7.2011).

Σε περίπτωση που με τις ανωτέρω δηλώσεις ή πίνακες δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 2523/1997 για την εκπρόθεσμη υποβολή τους. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που υποκείμενος στον φόρο εξέπεσε φόρο ή του επιστράφηκε ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του ή ως εκδότης δεν απέδωσε τον φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία και καταβάλλει τον φόρο αυτό με βάση τη διάταξη της περίπτωσης γ), δεν απαλλάσσεται από την επιβολή του προστίμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του.

kerdos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.