Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Ξεκίνησαν οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων - προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου

Από τώρα μέχρι τις 15 Μαΐου θα δέχεται αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ και γι' αυτό το σκοπό εξέδωσε και το αντίστοιχο "Εγχειρίδιο για τις Μεταβιβάσεις των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης". Σύμφωνα με αυτό, «με τον όρο “δικαίωμα βασικής ενίσχυσης” νοείται άυλος τίτλος, ο οποίος συνδέεται με ......

ορισμένη επιλέξιμη έκταση και ο οποίος γεννά δικαίωμα καταβολής ενίσχυσης, ίση με τη μοναδιαία αξία των δηλωθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης….». «…Τα δικαιώματα ενίσχυσης συνιστούν ουσιαστικά δικαίωμα υπό αίρεση για τη χορήγηση ενίσχυσης από την ΕΕ, μπορούν να διαχωρίζονται από τη γη, να αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητης συναλλαγής και να ενεργοποιούνται σε επιλέξιμη γη, που έχει στη διάθεσή του ο γεωργός, ανεξαρτήτου κυριότητας και αυστηρά εντός της ίδιας περιφέρειας, στην οποία έχουν χορηγηθεί.»

Η υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω e-εφαρμογής (δεν απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου με πρωτότυπες αιτήσεις και δικαιολογητικά) εδώ, αλλά προβλέπεται υποχρέωση τήρησης προσωπικού φακέλου με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά για μία πενταετία τουλάχιστον.

Οι τρόποι μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) είναι οι εξής:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ: Τα δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν οριστικά (με πώληση ή οποιασδήποτε μορφής οριστική παραχώρηση) μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς επιλέξιμη έκταση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ: Τα δικαιώματα μπορούν να ενοικιαστούν μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς (με τη λήξη της ενοικίασης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον κάτοχο, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε όλα τα είδη μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) εφαρμόζεται παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέματος

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς.

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, όταν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού ή σύζυγοι.

Προϋποθέσεις συμβαλλόμενων της αίτησης μεταβίβασης ΔΒΕ

Ο μεταβιβαστής είναι κάτοχος δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
Ο αποδέκτης είναι ενεργός γεωργός (*) το 2017, μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος εντός της ελληνικής επικράτειας (εξαιρείται η περίπτωση κληρονομιάς) και δηλώνει επιλέξιμες εκτάσεις.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ: Ελέγχεται το ύψος άμεσων ενισχύσεων 2016 του αποδέκτη. Σε περίπτωση που δεν έλαβε άμεσες ενισχύσεις το 2016, ελέγχεται ο γεωργός βάσει θεωρητικού ποσού (= ha2017 x “εθνική ενίσχυση άμεσης στήριξης”)

♦ κάτω από 5.000 € ΕΝΕΡΓΟΣ!

♦ πάνω από 5.001 € ΕΝΕΡΓΟΣ → αν min. 5% των εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες πάνω από 5.001 € και

♦ στην ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΝΕΡΓΟΣ → αν min. 5% των εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες ή έσοδα από γεωργικές δραστηριότητες 1/3 των συνολικών εσόδων ή κύριος επιχειρηματικός σκοπός = γεωργικός.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ:

Έγκαιρη υποβολή φορολογικής δήλωσης 2017 (για το φορολογικό έτος 2016) από τον αιτούντα βασικής ενίσχυσης
Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης.

Επιπλέον, η μεταβίβαση δικαιωμάτων ΠEi με γη είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας ΠΕi π.χ.: μεταβίβαση δικαιωμάτων περιφέρειας μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3) είναι δυνατή μόνο με εκτάσεις, που έχουν “περιφερειοποιηθεί” ως ΠΕ3 (βάσει του έτους 2013).

Η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ΠΕi είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας ΠEi π.χ.: μεταβίβαση δικαιωμάτων περιφέρειας μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3) χωρίς γη είναι δυνατή, αλλά τα ΔΒΕ “ενεργοποιούνται” μόνο με εκτάσεις, που έχουν “περιφερειοποιηθεί” ως ΠΕ3 (βάσει του έτους 2013).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον οδηγό εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.