Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 10-06-2016 και ώρα 11:30 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Στην πρόσκληση που υπογράφει η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Πανουσιοπούλου περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1) Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016.
2) Έγκριση της αριθ.287/2016 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου, σχετικά με εκτέλεση δειγματοληψίας νερών κολύμβησης.
3) Έγκριση της αριθ.319/2016 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου, σχετικά με την προστασία κτηριακών εγκαταστάσεων κι εξοπλισμού Βιολογικού Καθαρισμού Τ.Κ. Κοπανακίου.
4) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού «Εφαρμογή εγκεκριμένων από την πυροσβεστική υπηρεσία μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας στα κλειστά γυμναστήρια Γαργαλιάνων και Κυπαρισσίας»
5) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού «Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης Κυπαρισσίας»
6) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Ποδοσφαίρου Γαργαλιάνων»
7) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού «Εργασίες καθαρισμών αντιπυρικής/αντιπλημμυρικής προστασίας κοινοχρήστων χώρων & παραλιών Δ.Ε. Φιλιατρών»
8) Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού «Κατασκευή Τεχνικών Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας»
9) Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και του κ. Αναστασόπουλου Νικολάου του Αλεξάνδρου.
10) Προέλεγχος και προέγκριση του Απολογισμού του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2014.
11) Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2014, του Δήμου Τριφυλίας και σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης
12) Λήψη απόφασης σχετικά με τη άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ.10/2016 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας.
13) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών γεφυριού Χαλαζωνίου»
14) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων».
15) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Συντήρηση αγροτικών οδών ΔΕ Κυπαρισσίας»
16) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Συντήρηση αγροτικών οδών ΔΕ Αετού»
17) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Συντήρηση αγροτικών οδών ΔΕ Αυλώνος»
18) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη μετάβασης ενός υπαλλήλου του Δήμου Τριφυλίας στον Ασπρόπυργο Αττικής για παραλαβή ενός press-container ύστερα από επισκευή του,καθώς και ορισμός υπολόγου.
19) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 4.729,30 €, για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Στασιού (έξοδος προς Περδικονέρι), καθώς και ορισμός υπολόγου
20) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 4.436,22 €, για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Στασιού (έξοδος προς Ξηρόκαμπο), καθώς και ορισμός υπολόγου

Η υποβολή οικονομικών προσφορών, για τα έργα που ανατίθενται από την Οικονομική Επιτροπή, θα γίνεται από τον ίδιο τον εργολάβο ή από εξουσιοδοτημένο απ΄αυτόν πρόσωπο, στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, έως την ημέρα της συνεδρίασης.
Κάθε οικονομική προσφορά, για να θεωρείται έγκυρη, θα συνοδεύεται από:
1) φορολογική ενημερότητα,
2) ασφαλιστική ενημερότητα,
3) Βεβαίωση ή Πτυχίο σχετικό με το είδος των εργασιών που μπορεί να αναλάβει και
4) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου εργολάβου στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση της Τεχνικής Μελέτης (Περιγραφής) και των τεχνικών προδιαγραφών του εκάστοτε έργου και ότι πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.