Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Φιλιατρά: Το θερινό ωράριο και οι Διανυκτερεύσεις στα πρατήρια Βενζίνης της πόλης μας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, καθορίστηκε το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων του Νομού Μεσσηνίας για το χρονικό διάστη μα από 01/05/2014 έως 30/09/2014, ως κατωτέρω: .....

1. Το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσί μων, μικτών και αμιγών, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων , είναι ελεύθερο.

2. Υποχρεωτική , εκ περιτροπής , διανυκτέρευση:
Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας, ορίζεται από 22:30 μ.μ έως 06:00 π.μ της επομένης, ελάχιστη
διάρκεια υποχρεωτικής λειτουργίας τις δύο ώρες (από 22:30 έως 24:30 )
Τα πρατήρια καυσίμων που θα λειτουργούν υποχρεωτικά εκ περιτροπής κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτουν το 10% των πρατηρίων καυσίων του Ν. Μεσσηνίας και περιλαβάνονται στους συνημένους πίνακες διανυκτερεύσεων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3.Υποχρεωτική , εκ περιτροπής , ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες
Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά, κατά τις Κυριακές και αργίες , εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας, ορίζεται από 6:00 π.μ . έως 22:30 μ.μ.
Τα πρατήρια τα οποία θα λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά ημέρα Κυριακή ή αργία , καλύπτουν το 25% του συνόλου των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Μεσσηνίας και περιλαμβάνονται στο συνημμ0ένο πίνακα διημερεύσεων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίμων υποχρεούνται να τοποθετούν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες των υποχρεωτικών , εκ περιτροπής , διανυκτερεύσεων και της υποχρεωτικής, εκ περιτροπής, ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση.
Όσα πρατήρια έχουν οριστεί με την παρούσα να διανυκτερεύουν υποχρεωτικά, εκ περιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, ή να διημερεύουν κατά τις Κυριακές και αργίες, λειτουργούν υποχρεωτικά, διαφορετικά ελέγχονται ως παραβάτες και επιβάλλεται σ’ αυτούς πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 4 του Ν. 4062/2012.

Οι επισυναπτόμενοι πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της θερινής περιόδου και μέχρι τη λήξη αυτής , ήτοι: από 01/05/2014 έως 30/09/2014.

Η απόφαση αυτή να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και να δημοσιευθεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο .

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, για παράβαση νόμου, μέσα σε 15 ημέρες από την η μερομηνία δημοσιοποίησής της , σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7(6(2010) από οποιονδήποτε έχει έννομο συ φέρον και με την αριθ.15/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

O Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Πέτρος Τατούλης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΟΠΟΙΟΣ πρατηριούχος επιθυμεί μπορεί να μας αποστείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail FiliatraNews@gmail.com προκειμένου να τους αποστείλουμε ολόκληρη την απόφαση του περιφερειάρχη.

Για την πόλη μας τα Φιλιατρά, τα εφημερεύοντα Βενζινάδικα θα είναι:

ΠΡΑΤΗΡΙΟ KMOIL ΚΑΛΟΓΕΟΠΟΥΛΟΣ
Ημέρες διανυκτέρευσης (Από 22:30 έως 24:30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ):

ΜΑΪΟΣ: 1 , 7 , 13 , 19 , 25 , 31
ΙΟΥΝΙΟΣ: 6 , 12 , 18 , 24 , 30
ΙΟΥΛΙΟΣ: 6 , 12 , 18 , 24 , 30
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 5 , 11 , 17 , 23 , 29
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 4 , 10 , 16 , 22, 28

ΠΡΑΤΗΡΙΟ SHELL Ε&Λ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ Ο.Ε.Ε.
Ημέρες Διανυκτέρευσης (Από 22:30 έως 24:30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ):

ΜΑΪΟΣ: 2 , 8 , 14 , 20 , 26
ΙΟΥΝΙΟΣ: 1 , 7 , 13 , 19 , 25
ΙΟΥΛΙΟΣ: 1 , 7 , 13 , 19 , 25 , 31
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 6 , 12 , 18 , 24 , 30
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 5 , 11 , 17 , 23 , 29

ΠΡΑΤΗΡΙΟ AVIN ΦΑΛΑΔΟΣ - ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ημέρες Διανυκτέρευσης (Από 22:30 έως 24:30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ):

ΜΑΪΟΣ: 3 , 9 , 15 , 21 , 27
ΙΟΥΝΙΟΣ: 2 , 8 , 14 , 20 , 26
ΙΟΥΛΙΟΣ: 2 , 8 , 14 , 20 , 26
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 1 , 7 , 13 , 19 , 25 , 31
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 6 , 12 , 18 , 24 , 30

ΠΡΑΤΗΡΙΟ JETOIL ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ημέρες Διανυκτέρευσης (Από 22:30 έως 24:30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ):

ΜΑΪΟΣ: 4 , 10 , 16 , 22, 28
ΙΟΥΝΙΟΣ: 3 , 9 , 15 , 21 , 27
ΙΟΥΛΙΟΣ: 3 , 9 , 15 , 21 , 27
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 2 , 8 , 14 , 20 , 26
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 1 , 7 , 13 , 19 , 25

ΠΡΑΤΗΡΙΟ SILK OIL ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
Ημέρες Διανυκτέρευσης (Από 22:30 έως 24:30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ):

ΜΑΪΟΣ: 5 , 11 , 17 , 23 , 29
ΙΟΥΝΙΟΣ: 4 , 10 , 16 , 22, 28
ΙΟΥΛΙΟΣ: 4 , 10 , 16 , 22, 28
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 3 , 9 , 15 , 21 , 27
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 2 , 8 , 14 , 20 , 26

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΛΙΝ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ημέρες Διανυκτέρευσης (Από 22:30 έως 24:30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ):

ΜΑΪΟΣ: 6 , 12 , 18 , 24 , 30
ΙΟΥΝΙΟΣ: 5 , 11 , 17 , 23 , 29
ΙΟΥΛΙΟΣ: 5 , 11 , 17 , 23 , 29
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 4 , 10 , 16 , 22, 28
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 3 , 9 , 15 , 21 , 27

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΗΜΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
Ανοικτά θα είναι από 06:00 έως 22:30