Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Ο νέος Αντιπεριφεριειάρχης της Π.Ε. Μεσσηνίας

Νέ­ος Αν­τι­πε­ρι­φε­ρι­ειά­ρχης για να κα­λυ­φθεί το κε­νό της Μεσ­ση­νί­ας με­τά α­πό την πα­ραί­τη­ση του Πα­να­γι­ώ­τη Α­λευ­ρά, ε­ξε­λέ­γη με­τά α­πό ψη­φο­φο­ρί­α με­τα­ξύ των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Συμ­βού­λων της........

Πε­ρι­φε­ρεια­κής Ε­νό­τη­τας Μεσ­ση­νί­ας, ο πε­ρι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Γιά­ννης Αρ­γυ­ρά­κης.