Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Διευκρινίσεις για την άδεια άνευ αποδοχών και τη μείωση των ωρών εργασίας

Εγκύκλιο που αναφέρεται στην αύξηση της διάρκειας της άδειας άνευ αποδοχών και στη δυνατότητα μείωσης των ωρών εργασίας μέχρι 50% με ανάλογη μείωση των αποδοχών για χρονική διάρκεια μέχρι 5 έτη εξέδωσε σήμερα Τρίτη το ΙΚΑ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η διαδικασία για ..........

την χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών (Ν. 3986/2011) παραμένει η ίδια που προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007), ήτοι η χορήγηση της άδειας γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Για το λόγο αυτό, στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους ζητείται η άδεια άνευ αποδοχών, προκειμένου αυτοί να εκτιμηθούν από το υπηρεσιακό συμβούλιο.

Αναφορικά με τη δυνατότητα κάθε υπαλλήλου να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του και για χρονική διάρκεια μέχρι 5 έτη στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως η χορήγηση της άδειας για μειωμένη απασχόληση πραγματοποιείται με την διαδικασία που προβλέπεται και για την χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών για τους ίδιους λόγους και προϋποθέσεις κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ο υπάλληλος έχει την δυνατότητα να επιλέξει είτε τη μείωση των ωρών εργασίας σε ημερήσια βάση είτε τη μείωση των ημερών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση. Δεν μπορεί επομένως ο υπάλληλος να ζητήσει παράλληλα και μείωση ωρών ημερήσιας απασχόλησης και ημερών εργασίας ανά εβδομάδα.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου το υπηρεσιακό συμβούλιο να εξετάσει το αίτημα και να γνωμοδοτήσει σχετικά, στην αίτηση του υπαλλήλου πρέπει να αναφέρονται ρητά τα παρακάτω:

-Οι λόγοι, για τους οποίους ζητείται η μείωση των ωρών απασχόλησης.

-Οι συγκεκριμένες ώρες απασχόλησης σε περίπτωση αιτήματος για μείωση ωρών σε ημερήσια βάση ή οι συγκεκριμένες ημέρες απασχόλησης της εβδομάδος σε περίπτωση αιτήματος για μείωση ημερών εργασίας καθώς και το χρονικό διάστημα της μειωμένης εργασίας.

-Η γνώμη του προϊσταμένου της διεύθυνσης της μονάδας που υπηρετεί ο υπάλληλος σχετικά με το αίτημα.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση των διευκολύνσεων που αναφέρονται παραπάνω εμπίπτουν στους περιορισμούς της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή καθώς και στη συμμετοχή σε εταιρείες, σύμφωνα με τα οποία, για απασχόληση εκτός ιδρύματος, κατά το χρονικό διάστημα της μειωμένης απασχόλησης, απαιτείται χορήγηση άδειας από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Παράλληλα, εξακολουθεί να υφίσταται το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου με τη δικηγορική ιδιότητα.

Επίσης, ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές δεν είναι συντάξιμος, στην περίπτωση δε της μειωμένης απασχόλησης ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θα προκύπτει με ανάλογο κλάσμα του χρόνου πλήρους απασχόλησης ( σαράντα - 40 - ώρες εβδομαδιαίως).

Τέλος επισημαίνεται ότι η επιλογή της διευκόλυνσης για μειωμένη απασχόληση σύμφωνα με τα ανωτέρω, αίρει την δυνατότητα του υπαλλήλου για συμμετοχή σε υπερωριακή απασχόληση.

in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.