Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Τροποποίηση Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Η Διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Τροποποιήθηκε η .....

υπ’ αριθ 8837/14-10-2016 Απόφαση του Γ. Γραμματέα Αγροτικής πολιτικής και Διαχείρισης κοινοτικών πόρων (ΦΕΚ 3442/Β’/25-10-16) Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «ΠΑΑ» 2014-2020» για το έτος 2016 ως εξής:

1. Περίοδος καταχώρησης, υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας και περίοδος έκδοσης αποφάσεων ένταξης:

• Ως περίοδος για την απόκτηση ονόματος και κωδικού χρήστη για καταχώρηση αίτησης στήριξης-φακέλου υποψηφιότητας υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως και 23-12-2016. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την 23-12-2016

• Ως περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 ως και 16-01-2017. (Εγγεγραμμένοι στο ΠΣΚΕ που αδυνατούν να οριστικοποιήσουν την αίτηση στήριξης με υπαιτιότητα του ΠΣΚΕ, πριν την κρίσιμη ημερομηνία για την επιλεξιμότητά τους, έχουν το δικαίωμα να οριστικοποιήσουν ηλεκτρονικά χωρίς συνέπειες

• Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η μετά την 30-01-2017 περίοδος

2. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας: Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 17-01-2017 έως και τις 30-01-2017, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτην/κής Τριφυλίας ( τηλ. 2761022958) και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ( 2710 225342).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.