Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των υπαλλήλων του IKA

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού του ΙΚΑ, δίνει η διοίκηση του Ιδρύματος, ακολουθώντας τις διατάξεις που έχει θεσπίσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με έγγραφο του ΙΚΑ, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση, τη σύνταξη και την υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Στόχος είναι ......

να εξαλειφθούν προβλήματα δυσλειτουργίας, όπως καθυστέρηση στη διαδικασία σύνταξης και υποβολής των εκθέσεων, η οποία πρέπει να γίνεται μέσα σε αποκλειστικές προθεσμίες, ελλιπής συμπλήρωση και σύνταξη των εντύπων κλπ. Οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης των υπηρεσιών (κεντρικών και περιφερειακών), υποχρεούνται να ορίσουν έναν υπάλληλο, ως υπεύθυνο για την ορθή τήρηση των οριζομένων από το Π.Δ. 318/92.

Σημειώνεται ότι η μελέτη των εν λόγω οδηγιών, πρέπει να γίνεται παράλληλα με αυτή των αντίστοιχων άρθρων (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) του εν λόγω Π.Δ. (στα οποία παραπέμπει κάθε ενότητα του παρόντος), καθώς και με την μελέτη των ανωτέρω σχετικών διευκρινιστικών εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στο έγγραφο του ΙΚΑ ορίζονται τα εξής:
1. Τα ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα αξιολόγησης.
2. Η απόφαση επιμερισμού ποσοστών αξιολόγησης.
3. Οι υπάλληλοι που συμπεριλαμβάνονται στον επιμερισμό των ποσοστών της απόφασης.
4. Τα έντυπα των εκθέσεων αξιολόγησης.
5. Οι εισηγητές – αξιολογητές .
6. Ο χρόνος σύνταξης και υποβολής.
7. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων.
8. Οι εξαιρετικές επιδόσεις.
9. Η συνέντευξη.
10. Τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου.
11. Η αυτοαξιολόγηση.
12. Ο έλεγχος των τυπικών στοιχείων και της ειδικής αιτιολογίας της έκθεσης.
13. Ο τρόπος σύνταξης και τήρησης των εκθέσεων.
14. Ο αριθμός των εντύπων που συντάσσονται και υποβάλλονται.
15. Η γνωστοποίηση των εκθέσεων.
16. Η ένσταση.
17. Η σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων του έτους 2013.

dikaiologitika.gr