Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Τριφυλία - Μελισσοκομία: ξεκίνησαν οι αιτήσεις του μέτρου 3.1 και 3.2 για το 2014

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας ενημερώνει τους μελισσοκόμους της περιοχής μας, ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξή τους στις δράσεις 3.1«Αντικατάσταση κυψελών», και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2014.

Οι μελισσοκόμοι ......

που επιθυμούν να ενταχθούν στις παραπάνω δράσεις πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου μέχρι 27 Ιουνίου 2014 - Βασιλείου Δεκάζου 5 Τρίπολη τηλ. 2710- 243352.

Η αίτηση-δήλωση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και υποβάλλεται
α) αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο,
β) δια αντιπροσώπου, με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από δημόσια αρχή,
γ) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να έχουν μαζί τους:

• το μελισσοκομικό βιβλιάριο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτού,
• φωτοαντίγραφο του Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης, ,
• φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας όπου είναι δικαιούχοι,
• και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», υποβάλλονται επιπλέον:

• φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου θα προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης, από όπου θα προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ

• φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών.

Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης

• για τα τιμολόγια αγοράς των κυψελών είναι η 27η Ιουνίου
• για τα δελτία αποστολής & τις φορτωτικές η 30η Ιουνίου 2014.

Αιτήσεις υποβληθείσες εκτός της προβλεπόμενης περιόδου υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτές

Για περισσότερες πληροφορίες οι μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΑΟΚ Τριφυλίας στην Κυπαρισσία , Ελευθερίου Βενιζέλου 29 τηλ 2761022530 και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου Βασιλείου Δεκάζου 5 Τρίπολη τηλ. 2710- 243352 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ