Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

“ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ”

Προς τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρίες καθώς και για τις Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρίες, εφόσον όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι Ανώνυμες Εταιρίες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές Εταιρίες.

Σύμφωνα με το ν.2190/1920 και το ν.3190/1955 οι παραπάνω ......

εταιρίες είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την πρόσκληση για Γ.Σ. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρηθεί στην Μερίδα της εταιρίας, αλλιώς πρέπει να τις δημοσιεύσουν σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά -κατά περίπτωση- για την δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ.
- Ισολογισμός Χρήσης (3 αντίγραφα οικονομικών καταστάσεων, νόμιμα υπογεγραμμένα)
- Αποτελέσματα χρήσεως (3 αντίγραφα οικονομικών καταστάσεων, νόμιμα υπογεγραμμένα)
- Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων (3 αντίγραφα οικονομικών καταστάσεων, νόμιμα υπογεγραμμένα)
- Προσάρτημα (το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων εις διπλούν)
- Έκθεση ΔΣ για ΑΕ/ή Διαχειριστών ΕΠΕ
- Έκθεση Ελεγκτών (αν απαιτείται)
- Διπλότυπο είσπραξης Δημόσιου Ταμείου και Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) για δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αξία με ΤΑΠΕΤ: 544,69 € για τις Α.Ε. και 272,22 € για Ε.Π.Ε. Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρίες καθώς και για τις Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρίες)

Για την καταχώρηση της ιστοσελίδας στην Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ, συμπληρώνουν αίτηση/δήλωση* και καταβάλλουν παράβολο 10,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την 9η Ιουνίου 2013 (το αργότερο εφόσον η Γενική συνέλευση γίνει την 30η Ιουνίου):
- Να ενημερώσουν το ΓΕΜΗ για τον ιστότοπο που θα αναρτηθεί ο ισολογισμός συμπληρώνοντας την αίτηση/δήλωση* και να προσκομίσουν σχετική εκτύπωση από την ανάρτηση που έγινε στην ιστοσελίδα της εταιρείας (screenshot) ή αν δεν διατηρούν ιστοσελίδα να προσκομίσουν τη δημοσίευση της εφημερίδας.
- Να στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ όπως αναφέρονται παραπάνω.
* Αιτήσεις/Δηλώσεις: οι εταιρίες μπορούν να τις «κατεβάσουν» από το Portal του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν με φαξ ή email.
Πληροφορίες: κα Σιμπέλ Αμέτ, τηλ.: 2721062200 | E-mail: gemi@messinianchamber.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.