Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

“Εγκύκλιος των συγχωνευθέντων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απλούστευση των διαδικασιών συνταξιοδότησης”

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, Δικηγόρος Αθηνών

Με την υπαριθμόν Τ01/652/20(ΑΔΑ: B4994691ΩΓ-ΑΟΡ) εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ. με θέμα: Απλούστευση διαδικασίας προσδιορισμού του χρόνου ασφάλισης των ενταχθέντων στο…
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Ταμείων μετά την 1-6-2003 και Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης των συγχωνευθέντων στο τ. Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Επικουρικών Ταμείων: ..........

A. Τροποποιούνται οι μέχρι τώρα ισχύουσες οδηγίες και από 2-5-2012, αιτήματα για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης (συνταξιοδότησης, προαιρετικής ασφάλισης, κλπ) έως την ημερομηνία συγχώνευσης αυτών στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα αποστέλλονται από τα κατά τόπο Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ (Δ/νση Ασφάλισης – Εσόδων, Πειραιώς 9-11, 105 52 Αθήνα) στο οποίο τηρείται αρχείο Μητρώου των ασφαλισμένων των ανωτέρω τ. Ταμείων και τ. Τομέων.
Από τις Υπηρεσίες αυτού θα συντάσσεται έκθεση προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης, με το σύνολο του πραγματοποιηθέντος χρόνου, έως την συγχώνευση αυτών στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ( πραγματικού και αναγνωρισθέντος). Εν συνεχεία η έκθεση αυτή θα διαβιβάζεται, εφεξής, (δηλ. από 2-5-2012), από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να εκδώσουν την τελική Ατομική Διοικητική Πράξη (απόφαση ανακεφαλαίωσης, συνταξιοδότησης, απορριπτική απόφαση, κλπ) και δεν θα εκδίδεται πλέον από τις Υπηρεσίες μας (Υποκ/μα Αθηνών Υποδ/νση Συγχ/ντων Ταμείων), απόφαση μετατροπής χρόνου ασφάλισης σε χρόνο ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

B. Υπενθυμίζεται ότι, έχουν υπαχθεί στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι Επικουρικής Σύνταξης του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., από 18-4-2006 (εγκ. 72/06, 76/07) και του Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε., από 1-9-2010 (εγκ. 62/10, 36/11). Για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης, έως την ημερομηνία ένταξης αυτών στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., θα ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.
Γ. Όσον αφορά αιτήματα για τον προσδιορισμό του διανυθέντος στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης τ. Τα.Ε.Α.Π.Ε.Λ. (που συγχωνεύθηκε στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ στις 6/9/95, εγκ. 46/97), οι Υπηρεσίες θα απευθύνονται στη νέα διεύθυνση του τ. ΤΕΑΠΕΛ (ο κλάδος πρόνοιας αυτού συγχωνεύτηκε στο ΤΑΠΙΤ), ΤΑΠΙΤ – Δ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών, Ακαδημίας 58, 10679 Αθήνα, τηλ. 2103676935 .

Για την επίλυση αμφισβήτησης ασφαλιστικών διαφορών, στην εν λόγω εγκύκλιο ορίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 4 της Φ20021/12403/579/03 Υ.Α. «για την επίλυση όλων των αναφυομένων ασφαλιστικών διαφορών και αμφισβητήσεων σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών, θα ακολουθείται η ισχύουσα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ διαδικασία:

Επί των ενστάσεων εργοδοτών κατά των πάσης φύσεως αποφάσεων του αρμόδιου Διευθυντή του Υποκ/τος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αποφαίνονται οι αρμόδιες Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές (Τ.Δ.Ε.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ανωτέρω Επιτροπές αποφαίνονται και επί ενστάσεων ασφαλισμένων κατά αποφάσεων του αρμόδιου Δ/νστή Υποκ/τος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που αφορούν την ασφάλιση και τη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης».

Εφόσον προκύψουν αμφισβητήσεις ασφαλισμένων επί των εκθέσεων προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ και δεδομένου ότι ενώπιον των ΤΔΕ των Υποκ/των ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, προσβάλλονται μόνο αποφάσεις Διευθυντών των αρμόδιων Υποκ/των ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και όχι οργάνων άλλων φορέων (πχ. ΕΤΕΑΜ), θα προσβάλλεται μόνο η τελική Ατομική Διοικητική Πράξη.Οι εν λόγω ενστάσεις πρέπει να διεκπεραιώνονται άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.