Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

«Κανόνι» σχεδόν 1,5 εκ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

«Κανόνι» που αγγίζει το 1,5 εκ. ευρώ έχουν ρίξει καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τριφυλίας (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.).

Αυτό έγινε γνωστό μετά την ανάρτηση στη Δι@υγεια απόφασης του ......

διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης, με ΑΔΑ: 60Λ5465ΘΠ4-ΚΛΚ, και θέμα «Επί εγκρίσεως τακτοποίησης – ρύθμισης παλαιών οφειλών των καταναλωτών προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Τ.».
Όπως αναφέρεται στο Απόσπασμα από το πρακτικό 17/2018, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 184/11-7-2018, στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., που διεξήχθη την Τετάρτη 11 Ιουλίου και ώρα 2:00μμ, ο πρόεδρος της Επιχείρησης, Παναγιώτης Γυφτάκης, εισήγαγε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε: «Κύριοι σύμβουλοι, μετά την εισήγηση υπ΄αριθ. 3040/2017 & 1537/2018 της κας Ψιλογαλάνη Παναγιώτας που αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. και Βάση, όπως αναφέρει, της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αρ. 4/2018 η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. είναι υποχρεωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ. ή αναθέσεως των εισπράξεων στη ΔΟΥ για τις απαιτήσεις οφειλών από τους καταναλωτές όπως αναφέρεται στην παρ. 25α της εν λόγω γνωμοδότησης διότι οι οφειλές των, υπάγονται σε πενταετή παραγραφή η οποία άρχεται κατά τη λήξη του οικείου έτους όπως αναφέρεται στην παρ. 25β της ίδιας γνωμοδότησης .

Το συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει για τον τρόπο είσπραξης τους». Μετά τον κ. Γυφτάκη, το λόγο πήρε η αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., Μαρία Πανουσιοπούλου, η οποία μετά την εξέταση των εισηγήσεων της κυρίας Ψιλογαλάνη ανέφερε ότι, «Με την παρούσα εισήγηση σας γνωρίζω ότι οι οφειλές των καταναλωτών παρουσιάζουν αυξητική τάση και οι λόγοι κατά την γνώμη μου είναι:

1.Μη συνεπείς καταναλωτές – στρατηγικοί κακοπληρωτές με συσσωρευμένες απαιτήσεις ετών.
2.Βεβαιώσεις για προηγούμενες χρήσεις των Δ. Ε. του Καλλικρατικού Δήμου.
3.Στα μεγάλα οικονομικά προβλήματα της κοινωνίας γενικότερα που πολλοί καταναλωτές επικαλούνται.
4. Πολλοί καταναλωτές επικαλούνται άγνοια των οφειλών που προήλθαν από ενοικιαστές.
Η αυξητική αυτή τάση των οφειλών των καταναλωτών έχει επίδραση στην λειτουργία της επιχείρησης που όπως γνωρίζετε στηρίζεται αποκλειστικά στα έσοδα αυτά προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι τρέχουσες ανάγκες αλλά και έκτακτα όπως βλάβες στα δίκτυα και στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού.
Η πρώην ΔΕΥΑ. ΚΥ. επεκτάθηκε στις 15.06.2015 σε ΔΕΥΑ. Τριφυλίας και συμπεριέλαβε τις Δ.Ε. Φιλιατρών, Γαργαλιάνων, Αυλώνας, Αετού και Τριπύλης.

Στο χρονικό διάστημα από 15.06.2015 έως 31.12.2017 δημιουργήθηκαν για την διευρυμένη ΔΕΥΑΤ οι παρακάτω οφειλές ως συνημμένος πίνακας: (σ.σ. παρουσίασε τον πίνακα στον οποίο συγκεκριμένα αναγράφονται Υπόλοιπα Καταναλωτών ως εξής:
Δ.Ε. Κυπαρισσίας 532.894,46 ευρώ,
Δ.Ε. Φιλιατρών 333.579,96 ευρώ,
Δ.Ε. Γαργαλιάνων 417.534,38 ευρώ,
Δ.Ε. Αυλώνας 58.765,71 ευρώ,
Δ.Ε. Αετού 92.092,09 ευρώ,
Δ.Ε. Τριπύλης 13.863,80 ευρώ και
Σύνολο: 1.448.550,40 ευρώ).
Επί προσθέτως σας γνωρίζω ότι το ανείσπρακτο υπόλοιπο από ιδρύσεως της ΔΕΥΑ (2006) μέχρι 31.12.2017 (σ.σ. σε δώδεκα χρόνια δηλαδή) ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 546.578,26 ευρώ και αφορά την Δ.Ε. Κυπαρισσίας.

Το ανείσπρακτο υπόλοιπο των άλλων ενοτήτων όπως Γαργαλιάνων, Φιλιατρών, Αυλώνας, Αετού και Τριπύλης ανέρχεται συνολικά από 15.06.2015 έως 31.12.2017 (σ.σ. σε ενάμιση χρόνο) στο ποσό των 901.972,14 ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία και με δεδομένο ότι η επιχείρηση δεν επιχορηγείται και δεν χρηματοδοτείται από το Δημόσιο ή άλλο φορέα προτείνεται, Να εκδοθεί απόφαση από την ΔΕΥΑΤ για διακανονισμούς έως 60 μηνιαίες δόσεις αφού λάβουμε υπ’ όψιν τα παρακάτω: Τις πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν έως την 30ην Ιουνίου 2018. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη να γίνει έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Η πληρωμή της πρώτης δόσης να γίνει ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης.

Η κάθε δόση να μην είναι κάτω των 30 ευρώ. Να προηγηθεί άμεσα προσωπική ειδοποίηση προς τους οφειλέτες που θα τους καλεί ή να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν. Να ενημερωθούν οι καταναλωτές με ανακοίνωση στον έντυπο τύπο, στο διαδίκτυο και στα ΜΜΕ για την δυνατότητα να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς την ΔΕΥΑΤ μέχρι την 31.12.2018. Η μη καταβολή δύο δόσεων και του τρέχοντος λογαριασμού θα έχει ως συνέπεια την απώλεια της ρύθμισης. Μετά την 31.12.2018 στους καταναλωτές που δεν έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους θα γίνεται διακοπή ύδρευσης οι οποίοι θα επιβαρυνθούν και με το τέλος επανασύνδεσης.

Οι διακοπές των παροχών θα βοηθήσουν στο να δηλωθούν ΑΦΜ που δεν υπάρχουν και είναι πλειοψηφία. Η μη ύπαρξη ΑΦΜ δημιουργεί το πρόβλημα της μη διεκδίκησης των οφειλών , αφού δεν μπορούν να αποσταλούν για δέσμευση ΑΦΜ στις Δ.Ο.Υ. Οι υποθέσεις καταναλωτών που είναι σε διακοπή πέραν των 2 ετών και η οφειλή ανέρχεται άνω των 50 ευρώ να ανατεθούν σε δικηγόρο ο οποίος θα κάνει τις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξή τους. Για οφειλές καταναλωτών που δεν θα ανταποκριθούν στους διακανονισμούς , είτε δεν τηρήσουν αυτούς, να ακολουθείται η διαδικασία δέσμευσης ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κυπαρισσία». Αξίζει να τονιστεί ότι, στο δήμο Τριφυλίας υπάρχουν 19.000 περίπου παροχές ύδρευσης εκ των οποίων οι 6.000 παροχές ανήκουν στη Δ.Ε. Κυπαρισσίας, οι 4.000 στη Δ.Ε. Φιλιατρών, οι 4.900 στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων, οι 1.760 στη Δ.Ε. Αυλώνος, οι 1.930 στη Δ.Ε. Αετού και οι 370 στη Δ.Ε. Τριπύλης.

Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Τ ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση της αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., Μαρίας Πανουσιοπούλου για τον τρόπο είσπραξης ανεξόφλητων λογαριασμών των καταναλωτών, ως έχει.

ΘΑΡΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.