Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Γίναμε Βενεζουέλα! Καλούν σε απολογία νοσηλεύτρια για αναρτήσεις στο facebook κατά του ΣΥΡΙΖΑ

Κλήση σε απολογία από την Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ζακύνθου κα Τσαρίδου, έλαβε η Νοσηλεύτρια- Συνδικαλίστρια Κατερίνα Καμπιώτη, με αφορμή πρόσφατες αναρτήσεις της, όπως επισημαίνει η ίδια, εναντίον .....

της κυβερνητικής πολιτικής, της διοίκησης του Νοσοκομείου Ζακύνθου, αλλά και του υπουργείου Υγείας στο facebook.

«Δεν θα μου αφαιρέσουν την ελευθερία της έκφρασης , ούτε την αξιοπρέπεια μου, τους εύχομαι περαστικά …» τονίζει με νόημα, απευθυνόμενη στους πολίτες «της Δημοκρατικής Χώρας που Ζούμε …» σε νέα ανάρτησή της στο facebook.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«ΆΝΆΚΌΊΝΏΣΉ… ΆΓΆΠΉΤΌΊ ΦΊΛΌΊ ΤΌΎ FB . ΠΌΛΊΤΈΣ ΆΎΤΉΣ ΤΉΣ ΔΉΜΌΚΡΆΤΊΚΉΣ ΧΏΡΆΣ ΠΌΎ ΖΌΎΜΈ . ΣΉΜΈΡΆ ΤΌ ΜΈΣΉΜΈΡΊ ΣΤΊΣ 14,30 ΜΜ ΠΆΡΈΛΆΒΆ ΚΛΈΊΣΤΌ ΦΆΚΈΛΌ ΆΠΌ ΤΉΝ ΔΊΌΊΚΉΤΡΊΆ ΤΌΎ Γ.Ν. ΖΆΚΎΝΘΌΎ Κ ΤΣΆΡΊΔΌΎ Ό ΌΠΌΊΌΣ ΈΊΧΈ ΓΊΆ ΜΈΝΆ , (ΚΛΉΣΉ ΣΈ ΆΠΌΛΌΓΊΆ ) . ΈΊΜΆΊ ΚΆΤΉΓΌΡΌΎΜΈΝΉ ΓΊΆ ΤΆ ΣΧΌΛΊΆ ΜΌΎ ΣΤΌ FB. ΈΝΆΝΤΊΌΝ ΤΉΣ ΚΎΒΈΡΝΉΤΊΚΉΣ ΠΌΛΊΤΊΚΉΣ , ΤΉΣ ΔΊΌΊΚΉΣΉΣ ΤΌΎ ΓΝΖ ΚΆΊ ΤΌΎ ΎΠΌΎΡΓΈΊΌΎ . ΓΊΆ ΜΈΝΆ ΆΓΆΠΉΤΌΊ ΦΊΛΌΊ ΔΈΝ ΈΊΝΆΊ ΈΠΆΊΝΌΣ , ΈΊΝΆΊ ΆΚΌΜΆ ΈΝΆ ΠΆΡΆΣΉΜΌ . ΔΈΝ ΘΆ ΜΌΎ ΚΌΨΌΎΝ ΤΌ ΧΆΜΌΓΈΛΌ ………ΔΈΝ ΘΆ ΧΆΣΏ ΤΉΝ ΆΊΣΊΌΔΌΞΊΆ ΜΌΎ ……….. ΔΈΝ ΘΆ ΜΌΎ ΆΦΆΊΡΈΣΌΎΝ ΤΉΝ ΈΛΈΎΘΈΡΊΆ ΤΉΣ ΈΚΦΡΆΣΉΣ ………… ΌΎΤΈ ΤΉΝ ΆΞΊΌΠΡΈΠΊΆ ΜΌΎ ……….. ΤΌΎΣ ΈΎΧΌΜΆΊ ::: ΠΈΡΆΣΤΊΚΆ»

Για την υπόθεση η νοσηλεύτρια Κατερίνα Καμπιώτη δήλωσε στο IonianRadio .gr:

«Έλαβα έγγραφο, κλήση σε απολογία από την κα Τσαρίδου, ότι διέπραξα αδικήματα και έκανα κριτική στην ανώτερη εξουσία, ότι έδωσα στοιχεία που δε δημοσιοποιούνται κλπ. Θεωρώ ότι είμαι στόχος εργασιακής εξόντωσης της κας Τσαρίδου και επειδή συνδικαλίζομαι είμαι και πολιτικός στόχος.

Έχω ασκήσει κριτική αρκετές φορές μέσα από τη συνδικαλιστική μου δραστηριότητα. Έχω διατελέσει και Πρόεδρος των εργαζομένων. Με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ασκούσαμε κριτική γιατί στο τομέα της υγείας δεν μπορούμε να ταυτιζόμαστε.

Θα απολογηθώ ,θα απαντήσω σε αυτά που πρέπει ,να μη ξεχνάμε, όμως, ότι είμαι και συνδικαλίστρια. Θέλω να πιστεύω, γιατί κανείς δε θα μου κόψει το χαμόγελο, ζούμε σε μία δημοκρατική χώρα που σέβεται το σύνταγμα και την ατομική ελευθερία καθώς και την ελευθερία της έκφρασης. Κανείς δε θα αφαιρέσει το δικαίωμα να έχουμε άποψη.

Όταν όλοι βγαίνουν και μιλάνε με στοιχεία και έγγραφα, το σύστημα ποιος το απαξιώνει? Τι περισσότερο θα μπορούσα δηλαδή να κάνω εγώ.

Ίσως έπρεπε να με στοχοποιήσουν ως εύκολο στόχο . Δεν είμαι όμως

Έχω αποδείξει , δεν κάμπτομαι δεν λυγίζω περπατάω με το κεφάλι ψηλά. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει λάβει μέρος υπεράσπισης των εργαζόμενων του ΓΝΖ και προστατεύει τους εργαζόμενους από οποιεσδήποτε Κυβερνήσεις αλλά και οποιοδήποτε χτύπημα και αν δεχτούν».

Δείτε το ρεπορτάζ

https://youtu.be/RZrqH9AhL_I

zantepress24.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.