Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

8 θέσεις εργασίας στη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας [ Συνημμένη Αίτηση και Προκήρυξη ]

Στην πρόσληψη, οκτώ (8) ατόμων για καθαριότητα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά το Γ.Ν. Μεσσηνίας και συγκεκριμένα η Νοσηλευτική μονάδα Κυπαρισσίας προκειμένου να αντιμετωπίσει έκτακτες περιστάσεις.

Οι θέσεις σύμφωνα με την προκήρυξη είναι οκτώ (8) και τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
100
Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ του Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΥΕ προσωπικό καθαριότητας ειδικότητας καθαριστών - τριών

** Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018

8

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Βάση προκήρυξης)

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 08/12/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα, υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 8/12/2016, "νια την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επεινουσών περιστάσεων νια ανάνκες καθαριότητας η εστίασης η σίτισης η φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994. όπως ισγύει & 63 του Ν. 4430/2016)".

Η κατάταξη των υποψηφίων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία πρόσληψης καθορίζεται από τα κριτήρια που αναγράφονται ανωτέρω στην ενότητα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ της παρούσας Ανακοίνωσης. Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 (κλίκ) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, 
Αλ. Καλαντζάκου 13 
Τ.Κ 24500 Κυπαρισσία 
Ν. Μεσσηνίας, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κ. Κωνσταντοπούλου Γεωργία (τηλ. επικοινωνίας: 2761360180).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (έδρα), στο κατάστημα της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τριφυλίας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση-
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα -Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -4 Ορ. Χρόνου -> ΣΟΧ
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα -Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Εναλλακτικά κατεβάστε την απαιτούμενη αίτηση από τον δίπλα σύνδεσμο κάνοντας κλίκ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ είναι εδώ >> ΣΟΧ 1/2017Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.