Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 03-08-2015 και ώρα 13:00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Στην πρόσκληση που υπογράφει η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Πανουσιοπούλου περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1) Έγκριση πρακτικού κληρώσεως για την ανάδειξη Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Παραλιακής Μαραθόπολης»

2) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Επισκευή κτιρίου Βιβλιοθήκης Γαργαλιάνων – Προμήθεια Τοποθέτηση Κουφωμάτων»

3) Έγκριση της αριθ.443/2015 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου, σχετικά με την αποκόλληση, μεταφορά απορριμματοφόρου κι αποκατάσταση χώρου απόρριψης απορριμμάτων στη θέση «Αλιμάκι».

4) Έγκριση της αριθ.449/2015 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου, σχετικά με την απευθείας ανάθεση εργασιών διάνοιξης νέας τάφρου εντός της κοίτης του Αρκαδικού ποταμού.

5) Έγκριση της αριθ.458/2015 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου, σχετικά με την απευθείας ανάθεση εργασιών στους χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων των Δ.Ε. Κυπαρισσίας & Γαργαλιάνων.

6) Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2015.

7) Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2015 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

8) Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

9) Πρόταση τιμών για τη μίσθωση θέσεων για την τέλεση της εμποροπανήγυρης στον οικισμό «Αγρίλη», της Δ.Ε. Φιλιατρών, για το έτος 2015.

10) Πρόταση τιμών για τη μίσθωση θέσεων για την τέλεση της ετήσιας παραδοσιακής εμποροζωοπανήγυρης στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας, έτους 2015.

11) Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (τουριστικό περίπτερο «Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ») στην Τ.Κ. Αετού.

12) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή Οδοστρώματος 2ης Εισόδου Εξοχικού Δ.Ε. Φιλιατρών»

13) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Επέκταση – Βελτίωση δικτύων ομβρίων Δ.Ε. Αετού»

14) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή μανδρότοιχου κοιν.Οδού Γλυκοριζίου Δ.Ε. Αετού»

15) Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, B΄ τρίμηνο οικ. έτους 2015.

16) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

Η υποβολή οικονομικών προσφορών, για τα έργα που ανατίθενται από την Οικονομική Επιτροπή, θα γίνεται από τον ίδιο τον εργολάβο ή από εξουσιοδοτημένο απ΄αυτόν πρόσωπο, στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, έως την ημέρα της συνεδρίασης. Κάθε οικονομική προσφορά, για να θεωρείται έγκυρη, θα συνοδεύεται από: 1) φορολογική ενημερότητα, 2) ασφαλιστική ενημερότητα, 3) Βεβαίωση ή Πτυχίο σχετικό με το είδος των εργασιών που μπορεί να αναλάβει και 4) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου εργολάβου στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση της Τεχνικής Μελέτης (Περιγραφής) και των τεχνικών προδιαγραφών του εκάστοτε έργου και ότι πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.