Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Άκυρη η απόφαση για το Φορέα του Δ.Σ. Τριφυλίας, στα όρια για την Κοινωφελή!

Πριν καν ληφθούν, καθαρογραφούν και αναρτηθούν (σ.σ. αναρτήθηκαν κιόλας το επόμενο πρωί) οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, το βράδυ της Δευτέρας, για νέες διοικήσεις στο Νομικό Πρόσωπο και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας, όπως ελήφθησαν στο .....

Σώμα και μάλιστα ομόφωνα, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του δημάρχου Παναγιώτη Κατσίβελα, ήταν και είναι: η μία άκυρη και η άλλη στα όρια της παρανομίας! Αυτό επειδή, πολύ απλά, όπως αποκαλύπτει σήμερα το «Θ», δεν είναι σύννομη η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου και κινείται στα όρια της νομιμότητας η σύνθεση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης!

Η μεν πρώτη απόφαση (αριθ. απόφασης 303/2016 με ΑΔΑ: ΨΩΙ8ΩΗΕ-2ΦΣ) που έλαβε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δ.Σ. Τριφυλίας δεν είναι σύμφωνη με την αντίστοιχη απόφαση σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας». Για τη δεύτερη απόφαση (αριθ. απόφασης 304/2016 με ΑΔΑ: ΨΛ7ΜΩΗΕ-ΒΥΠ) είναι θέμα ερμηνείας η νομιμότητα ή μη της σύνθεσης του Δ.Σ. της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας - Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.» (θέμα το οποίο, βεβαίως, με ερώτημα σε υπερκείμενα θεσμικά όργανα, όπως είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και τη νομική υπηρεσία του Δήμου, απαντάται).

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση, ο κ. Κατσίβελας πρότεινε, από δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης, τον Ανδρέα Μπουγά για πρόεδρο, τον Γιάννη Αδρακτά για αντιπρόεδρο και για τακτικά μέλη το Γιάννη Μερκούρη, τη Μαρία Πανουσιοπούλου και τον Αναστάσιο Αδρακτά, με τους αναπληρωματικούς τους και ζήτησε και δύο από την αντιπολίτευση, από την οποία και προτάθηκαν ο Αλέκος Κουτρουμπής και ο Γιώργος Σκιαδάς. Από κοινωνικό φορέα της περιοχής και πολίτες, ο κ. Κατσίβελας πρότεινε ως τακτικά μέλη τη Βιβή Παντελάκη, τη Βασιλική Καλκαβούρα, τη Δήμητρα Ανδρινοπούλου και την Πολυξένη Διακουμή. Από τα 11 μέλη, τα 7 είναι δημοτικοί σύμβουλοι. Σύμφωνα με την απόφαση 77Β/2011 με θέμα «Συγχώνευση των δύο Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου ΚΕΠΑΔΗΓ και ΔΗΚΕΠΠΑΚ και σύσταση της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας (άρθρ. 254 έως 256 Ν.3463/06 & άρθρ. 109 Ν.3852/10)» με ΑΔΑ: 4ΑΜ2ΩΗΕ-Π9Θ, συστάθηκε ενιαία Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση στο Δήμο Τριφυλίας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας - Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.», η οποία ρητά ορίζεται να διοικείται από 11μελές Συμβούλιο και «από τα μέλη αυτά τουλάχιστο: 6 (έξι) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και τουλάχιστον 2 (δύο) δύο μέλη εξ αυτών προέρχονται από τη μειοψηφία, ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών». Σε αυτό υπάρχει παραπομπή που αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον: τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας. Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. (παρ 1 Άρθρο 255 Ν. 3463/06)».

Πρέπει, λοιπόν, να τεθεί ερώτημα και να απαντηθεί αρμοδίως, εγγράφως και ενυπογράφως, ποια είναι η νομική ερμηνεία της λέξης «τουλάχιστο» σχετικά με τα μέλη της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν ο αριθμός των επτά (7) δημοτικών συμβούλων που ορίστηκαν, είναι νομικά ορθός και σύμφωνος με τη νομοθεσία και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και, άρα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύννομη ή υπάρχει σοβαρό ζήτημα νομιμότητας. Κάτι τέτοιο θα σημαίνει ότι η σύνθεση των μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι παράνομη και, κατά συνέπεια, η απόφαση άκυρη!

Για το Φορέα, ο κ. Κατσίβελας πρότεινε, από δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης, το Θεόδωρο Τσαλαμανδρή για πρόεδρο, τον Παναγιώτη Τσίγγανο για αντιπρόεδρο και για τακτικά μέλη τον Αναστάσιο Αδρακτά, τον Ιωάννη Μερκούρη και το Βασίλη Παπαθεοδοσίου, με τους αναπληρωματικούς τους και ζήτησε και δύο από την αντιπολίτευση, από την οποία προτάθηκαν οι Γιώργος Ασημακόπουλος και Σαράντος Κουκούμης με τους αναπληρωματικούς τους. Από εργαζομένους και πολίτες, ο κ. Κατσίβελας πρότεινε ως τακτικά μέλη τη Μαριγώ Μπακούρου (αλλά τελικά ορίστηκε η Ολυμπία Σταύρου, όπως ήταν άλλωστε και η εισήγηση από πλευράς εργαζομένων και αυτό αναφέρθηκε από τον κ. Κανελλόπουλο στη συνεδρίαση, όταν ο κ. Κατσίβελας ρώτησε επί αυτού τον κ. Μερκούρη), τον Κώστα Αντωνόπουλο, τον Αναστάσιο Μεθενίτη και τον Ιωάννη Γριβοκωστόπουλο. Από τα 11 μέλη, τα 7 είναι δημοτικοί σύμβουλοι.

Αυτό, όμως, δεν μπορεί να γίνει, επειδή, σύμφωνα με την απόφαση 77Α/2011 με θέμα «Συγχώνευση ΝΠΔΔ Δήμου Τριφυλίας και σύσταση νέου ΝΠΔΔ (Άρθρο 103 Ν. 3852/2010)», με ΑΔΑ: 4ΑΜ2ΩΗΕ-ΛΨΦ, συστάθηκε ένα νέο ΝΠΔΔ του Δήμου Τριφυλίας με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας», το οποίο ρητά ορίζεται να διοικείται από 11μελές Συμβούλιο, «το οποίο θα αποτελείται από 6 (έξι) δημοτικούς συμβούλους Τριφυλίας ή από το δήμαρχο Τριφυλίας και 5 (πέντε) δημοτικούς συμβούλους Τριφυλίας. Εκ των μελών αυτών 2 (δύο) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας. Από 2 (δύο) μέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου (π.χ. γονείς-κηδεμόνες μαθητών Παιδικών Σταθμών, εξυπηρετούμενοι ΚΑΠΗ κλπ.). Από 2 (δύο) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. Από 1 (έναν) εκπρόσωπο των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα). Στην περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί λιγότερα από 10 άτομα, ορίζεται στη θέση αυτή 1 (ένα) ακόμη μέλος το οποίο κατέχει ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ)».

Το Σώμα, ωστόσο, στη συνεδρίασή του την περασμένη Δευτέρα, προφανέστατα, από πλήρη άγνοια, ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση του δημάρχου Τριφυλίας με επτά δημοτικούς συμβούλους ως μέλη. Όμως, η απόφαση είναι άκυρη! Αυτό σημαίνει και συνεπάγεται, απλούστατα, ότι το θέμα του ορισμού μελών στο Φορέα πρέπει να τεθεί εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ληφθεί νέα απόφαση! Παράλληλα, όμως, εξ αυτού αποδεικνύεται και αναδεικνύεται μεγαλειωδώς ότι δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι ούτε καν γνώριζαν τι ισχύει, τι συμβαίνει και, δυστυχώς, τι εγκρίνουν, ψηφίζουν και αποφασίζουν!
Κι αυτό, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό και κατανοητό, είναι το πλέον σοβαρό ζήτημα και όχι τα πρόσωπα, οι έμμισθες θέσεις και καρέκλες και το πώς και σε ποιους από τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης θα μοιραστούν!
Του Ηλία Γιαννόπουλου

Θάρρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.