Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Ο διάλογος: όρος εξόδου από την κρίση

Σε συνέχεια της συζήτησης που διεξήχθη μεταξύ των εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας και του βουλευτή Μεσσηνίας κ. Οδυσσέα Βουδούρη, πριν την έναρξη της ενημερωτικής εκδήλωσης για τις μεταμοσχεύσεις στις 14 Οκτωβρίου 2011, ο κ. Βουδούρης δήλωσε το εξής:

«Καταλαβαίνω την απόγνωση των εργαζομένων σχετικά με την οικονομική κρίση που βιώνουμε. Η κρίση αυτή είναι συνέπεια στρεβλώσεων του πολιτικού συστήματος που επικρατεί στη χώρα μας μετά τη μεταπολίτευση. Πεποίθησή μου είναι ότι η έξοδος από την κρίση δεν θα γίνει χωρίς ατομικές και συλλογικές υπερβάσεις, καθώς επίσης πως όποιος ισχυρίζεται πως υπάρχει λύση χωρίς επώδυνα μέτρα ψεύδεται, συνειδητά ή μη.
Όμως, το είδος αυτών των μέτρων, ο δικαιότερος καταμερισμός .........

των βαρών, ο αποτελεσματικός τρόπος εφαρμογής τους, αποτελεί αντικείμενο διαλόγου. Θεωρώ αυτόν τον διάλογο, μεταξύ πολιτών και εκπροσώπων τους στην Βουλή, αυτονόητο σε μια πραγματική δημοκρατία και αναγκαίο όρο εξόδου από την κρίση. Συνεπώς, όχι μόνο δεν τον αποφεύγω αλλά τον επιδιώκω, ακόμα και αν γίνεται με ένταση. Μόνος όρος είναι να πρόκειται για πραγματικό διάλογο, δηλαδή για ανταλλαγή επιχειρημάτων με αμοιβαίο σεβασμό. Στο πνεύμα αυτό είχα ήδη εκφράσει πριν το καλοκαίρι την ξεκάθαρη διάθεσή μου για διάλογο, δημόσιο ή μη, με κάθε πολίτη και κάθε κοινωνικό φορέα ή ομάδα. Την θέση αυτή επανέλαβα και στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Καλαμάτας.»

Τροπολογίες του Δημήτρη Κουσελά και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Πέραν της κριτικής που άσκησε και των προτάσεων που υπέβαλε κατά τη συζήτηση και επεξεργασία, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, του νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε, μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 2 τροπολογίες προκειμένου να υπάρξουν βελτιώσεις σε συγκεκριμένες επιμέρους διατάξεις του, που αφορούν στο στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στις εισηγμένες ΔΕΚΟ, αλλά και στην αναγκαία εξαίρεση των εργαζομένων στον ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και στους συγκοινωνιακούς φορείς απο το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

Η 1η τροπολογία προσυπογράφεται και από τον βουλευτή Ανδρέα Μακρυπίδη, αφορά στο ..........

άρθρο 29 του νομοσχεδίου και έχει ώς εξής:«Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους, των οποίων οι αποδοχές επηρεάζονται αρνητικά σε σημαντικό βαθμό από την εφαρμογή των διατάξεων του μισθολογίου, να αναπροσαρμόσουν σταδιακά τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο ζωής τους, χωρίς απότομες μεταβολές και διακυμάνσεις, προτείνεται να αντικατασταθούν οι οκτώ τελευταίοι στίχοι της παραγράφου 2 του άρθρου 29 ώστε στην περίπτωση που το ποσό της μείωσης των αποδοχών υπερβαίνει το 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η συνολική μείωση να κατανέμεται ως τα αναγραφόμενα στο σχέδιο της διάταξης.Σχέδιο διάταξης

Οι οκτώ τελευταίοι στίχοι της παραγράφου 2 του άρθρου 29αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Εφόσον προκύπτει μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό του 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής:

α)25% μείωση με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου

β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη συμπλήρωση ενός έτους εφαρμογής του παρόντος νόμου»Η 2η τροπολογία, προσυπογράφεται και από τους βουλευτές Ανδρέα Μακρυπίδη και Χρήστο Πρωτόπαπα καιέχει ως εξής:«Η παρούσα τροπολογία υποβάλλεται με γνώμονα τη λήψη των αναγκαίων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και προστασίας του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, αλλά και την ανάγκη ορθολογικής εκτίμησης του πεδίου εφαρμογής των προωθούμενων στοχευμένων ρυθμίσεων μέσω του άρθρου 31.

Η ορθολογική αυτή εκτίμηση επιβάλλει να ληφθούν υπόψη:

α) το πάγωμα των αποδοχών στα επίπεδα της 31.12.2009 και οι διαδοχικές μειώσεις που έχουν επέλθει ήδη με το ν. 3833/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στις πάσης φύσεως αποδοχές όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ και στις επιχειρήσεις του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (όπως ισχύει), αλλά και η απαγόρευση συνομολόγησης αυξήσεων στις επιχειρήσεις αυτές μέσω ΣΣΕ,

β) όλοι οι παράγοντες που κατέστησαν αναγκαίο τον θεσμικό διαχωρισμό των εισηγμένων δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών,

γ) το γεγονός της μακρόχρονης ισχύος ΣΣΕ στις ΔΕΚΟ, οι οποίες ρυθμίζουν ενιαία τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού, ανταποκρινόμενες τόσο στην επιχειρηματική ή/και παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, όσο και στα επαγγελματικά ή/και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, τις ειδικές συνθήκες εργασίας (πχ λόγω επικινδυνότητας ή λόγω του ανθυγιεινού αυτής) ,

δ) το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων αυτών μπορεί να διασφαλισθεί καλύτερα, μέσω της διαδικασίας συλλογικής διαπραγμάτευσης και υπογραφής ΣΣΕ, οι οποίες μπορούν επαρκέστερα να προσαρμόσουν στα εργασιακά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων στις εταιρίες αυτές την πραγματική ανάγκη περιορισμού των μισθολογικών τους δαπανών, οι οποίες ειδικά για τις εισηγμένες ΔΕΚΟ οφείλουν να προσαρμοστούν στα ιδιωτικο-οικονομικά τους χαρακτηριστικά και να υπολογισθούν στη συνολική τους δαπάνη κατά μείζων ποσοστό 65% της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας κατά την 31η/12/2009. Στο ίδιο πλαίσιο κρίνεται εκ του αποτελέσματος σκόπιμη και πρόσφορη η υπαγωγή και των επιχειρήσεων που πρόσφατα τέθηκαν σε καθεστώς εξυγίανσης (ΟΣΕ, συγκοινωνίες), αλλά και η ΕΡΤ.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του άρθρου 31 επιτυγχάνεται εξίσου και αποτελεσματικά με την προτεινόμενη τροπολογία, η οποία επιπλέον εξασφαλίζει και προκρίνει τη θεσμική συμμετοχή των εργαζομένων στην απαιτούμενη επείγουσα υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων.

Τέλος, η ανάγκη εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος με όρους κοινωνικής αποτελεσματικότητας και εξυπηρέτησης του πολίτη στην παρούσα εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, επιβάλλει την εξαίρεση των εργαζομένων των επιχειρήσεων που τέθηκαν σε καθεστώς εξυγίανσης (ΟΣΕ, συγκοινωνίες) από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣΆρθρο 31

παρ.1: το δεύτερο εδάφιο αριθμείται ως υποπαράγραφος «β)» και αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανώνυμες εταιρίες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3429/2005, και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: αα) το δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1,2 και 3 του ν. 3429/2005 διορίζουν ως μέτοχοι μόνα ή από κοινού την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου, ββ) το δημόσιο είναι πλειοψηφών μέτοχος και γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από τον μέτοχο της πλειοψηφίας, στις επιχειρήσεις που τίθενται σε καθεστώς εξυγίανσης με τους ν. 3891/2010 (Α΄188) και ν. 3920/2011 (Α΄33) και στις επιχειρήσεις αναγκαίας εικοσιτετράωρης λειτουργίας, η συνολική δαπάνη από τις πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του συνολικού κόστους μισθοδοσίας των εργαζομένων κατά την 31η/12/2009».παρ.1: προστίθεται υποπαράγραφος «γ)» με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«γ) Τα ανωτέρω θα ρυθμιστούν με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. Εφόσον εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα ανωτέρω δεν ρυθμιστούν με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας ή εάν η διαπραγμάτευση δεν καταστεί για οποιοδήποτε λόγο εφικτή, τα ζητήματα των παραγράφων α) και β) ρυθμίζονται με νόμο».Παρ.5: διαγράφεται

Παρ.6: διαγράφεται η προσθήκη του τελευταίου εδαφίου και αναριθμείται η παράγραφος ως παράγραφος 4.

(νέα) παρ.7: διαγράφεται

(νέα) παρ.8: διαγράφεται

(νέα) παρ.9 (πρώην 7): διαγράφεταιΆρθρο 34

παρ.1: Στο στοιχείο β) της παρ.7 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 (Α΄152) προστίθεται στοιχείο δδ) ως εξής:

«δδ) των επιχειρήσεων που τίθενται σε καθεστώς εξυγίανσης των ν. 3891/2010 (Α΄188) και ν. 3920/2011 (Α΄33)».

Θα χρειαστούμε, τελικά, καμιά 40ριά χρόνια;

Του Καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου

Το άρθρο αυτό φιλοξενήθηκε στα Blogs 22-23/ Ιουλίου/ 2011, αλλά καθώς απομακρύνεται η πιθανότητα για «κούρεμα» της τάξης του 21% και διαφαίνεται το «καταστροφικό» για εμάς διπλάσιο και τριπλάσιο ίσως (Παναγιά μου βόηθα) επίπεδο κρίνω σκόπιμο να το επαναφέρω στη δημοσιότητα επειδή τον Ιούλιο είχα δεχθεί επικριτικά και «σκωπτικά» σχόλια ενόψει μάλιστα του γεγονότος της αλλαγής προσώπων στο ΥΠΟΙΚ!...


Ώστε εξασφαλίσαμε στη χτεσινή, σχεδόν θρυλική, ..........

σύνοδο των Βρυξελλών το νέο, δεύτερο πακέτο «διάσωσης» της Ελληνικής οικονομίας και μπορούμε από σήμερα να…κοιμόμαστε ήσυχοι έστω και εάν χρειαστούν 30 χρόνια «δεσμεύσεων;
Δεν ξέρω για εσάς αλλά εγώ χτες βράδυ Πέμπτη 21η Ιουλίου 2011 στριφογύριζα στο κρεβάτι μου και στο νου μου στριφογύριζε ο αριθμός του 30 και αναστατώθηκα κάνοντας συνειρμούς από το γνωστό «τι 30, τι 40, τι 50…» σε διάφορες παραλλαγές που θα ήθελα σήμερα μαζί με την ευχή για καλό Σαββατοκύριακο να μοιραστώ μαζί σας…

Εκάμθη λένε και η τελική αντίσταση της Καγκελαρίου κ Μέρκελ και είπε και αυτή το ΝΑΙ για την «σωτηρία» της Ελλάδας μας και θυμήθηκα, με βάση τον αριθμό 40, εκείνο το ΕΠΟΣ ενός άλλου…’40 όταν σε αντίθεση με τους γονείς του Γάλλου Προέδρου κ Σαρκοζύ που ρωτούσαν «πουρκουά» οι δικοί μας έλεγαν ΟΧΙ στην Πίνδο και το ’41 στο Ρούπελ…
Μη βιαστεί να μου πει κάποιος ότι πάλι καλά γιατί έτσι που το πήγαιναν οι Εταίροι μας θύμιζαν το γνωστό λαϊκό μας απόφθεγμα του «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 40 μέρες κοσκινίζει...»

Θα του αντιτάξω, πρόκειται για «εταίρους» ή για τον «τον Αλί Μπαμπά και τους 40 κλέφτες» καθότι να παίρναμε Ευρωπαϊκά πακέτα και στη συνέχεια ξοδεύαμε δισεκατομμύρια για να ενισχύσουμε την άμυνά μας απέναντι στην Τουρκία (σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ που εμείς πασχίζουμε ποικιλότροπα να την κάνουμε και συνεταίρο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ φρεγάτες και αεροπλάνα από τη Γαλλία, υποβρύχια από την Γερμανία, όπλα από το Βέλγιο και F-16/ F-18 από την Αμερική…
Τελικά ανέβηκαν χτες στις Βρυξέλλες ο κ Πρωθυπουργός και ο κ Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών και στην συνέχεια εσπευσμένα ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και ο Διοικητής της Εθνικής και γίνανε 4 οι εκπρόσωποί μας και μου ήρθε στο νου το γνωστό εκείνο…
ΣΑΡΑΝΤΑ παλικάρια από τη Λεβαδιά πάνε για να πάρουν την Τριπολιτσά…
Έλεγε ο λαός μας «σαράντα χρόνια φούρναρης» εννοώντας συγκεκριμένα πράγματα ώσπου ήρθε ο κωμικός μας ηθοποιός κ Τσάκωνας και είπε εκείνο το φοβερό «σαράντα χρόνια βαρελάς, τέτοιον πάτο δεν…ξανάδα!»
Βρε πώς καταντήσαμε που 40ρήσαμε θα λένε στην επόμενη γενιά τα εγγόνια μας χαϊδεύοντας στο μπαλκόνι τους τη γλάστρα με τον βασιλικό πλατύφυλλο με τα…40 φύλλα!
Αφήνω στην άκρη τα επικοινωνιακά παιχνίδια ΑΝΤΕΓΚΛΗΣΕΩΝ μεταξύ Κυβέρνησης και Αξιωματικής Αντιπολίτευσης περί «επιλεκτικής χρεοκοπίας» και οτιδήποτε αυτό σημαίνει και αρχίζω να αναρωτιέμαι αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή (ή λαϊκά τη…Σαρακοστή) καλοκαίρι και μήνα Ιούλιο του 2011;
Είπαμε τι 30 τι 40 χρόνια «δεσμεύσεων» με το ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ (αντί για ΜΝΗΜΟΝΙΟ) της πάλαι ποτέ όπως έλεγαν πράσινοι και μπλε Πολιτικοί ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ, θωρακισμένης, γοργά αναπτυσσόμενης, ακμάζουσας ελληνικής οικονομίας από πότε να το υπολογίσουμε;
Από τον Μάϊο του 2010 όταν ο κ Παπακωνσταντίνου υπέγραψε το ιστορικό πλέον ΠΡΩΤΟ μνημόνιο δηλώνοντας «βγαίνουμε στις αγορές Χριστούγεννα του 2010, άντε βαριά-βαριά αρχές του 2011»…
Από τον Ιούλιο του 2011 που οι Ευρωπαίοι μας πήγαν σε «επιλεκτική χρεοκοπία» προσφέροντάς μας ταυτόχρονα το ΔΕΥΤΕΡΟ πακέτο στήριξης με ΑΠΟΛΥΤΗ δέσμευση και παραχώρηση στους δανειστές μας ΟΛΩΝ των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών…
Ή από τον Ιούλιο του 1974 όταν ο Αττίλας «πάτησε» την Κύπρο ενώ επέστρεφαν στην Ελλάδα η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και μαζί της οι…Πολιτικοί;

Κοιμήθηκα με τη θύμηση του Ρήγα Φεραίου:

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή…»

Διαμαρτυρία του Συλλόγου Πολυτέκνων Τριφυλίας και την ασκούμενη κατα των πολυτέκνων Πολιτική

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Τριφυλίας, καταγγέλλει την ασκούμενη πολιτική σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών όλης της χώρας. Τέτοιου είδους μέτρα και αποφάσεις μόνο ζημία προκαλούν αποδιοργανώνουν τον κοινωνικό ιστό και βαθαίνουν την ύφεση. Όλοι είμαστε μάρτυρες παραβιάσεων βασικών άρθρων του συντάγματος (άρθρο 21 και 120). Ψηφίζονται νέοι νόμοι «κατ’ επιταγήν». Χρεώνονται στον Ελληνικό λαό χρέη που δεν του ανήκουν και το κυριότερο, οι υπεύθυνοι που οδήγησαν τη χώρα και το λαός της σ΄ αυτό το χάλι μένουν στο απυρόβλητο είτε «τιμωρούνται» με πρόστιμα εξευτελιστικά είτε ακόμα κιόλας «δικαιώνονται».

Καθημερινά ακούμε για «φτωχούς» με φορολογικές δηλώσεις ...........

των 1000€ των 5000€ των 10.000€ με τα πολυτελή αυτοκίνητα και τις καταθέσεις των εκατομμυρίων στις Ελβετικές Τράπεζες και κανενός υπεύθυνου το αφτί να μην ιδρώνει.

Προσπαθούν να μας «πείσουν» ότι με την εξοικονόμηση μερικών εκατομμυρίων από τις απολύσεις, θα καλύψουν την τρύπα των δισεκατομμυρίων.

Προσπαθούν να μας «πείσουν» ότι το πρόβλημα είναι το πολυτεκνικό βοήθημα που παίρνει η πολύτεκνη μάνα, ή η επιβράβευση των 1000€ που δίνεται για τον τοκετό στην μητέρα.

Προσπαθούν να μας «πείσουν» ότι τα πολλά παιδιά είναι πολυτέλεια και η πολυτέλεια κοστίζει και ο,τι κοστίζει υφίσταται τις συνέπειες.

Προσπαθούν να μας «πείσουν», κατά το: «μαζί τα φάγαμε» ότι «εσείς είστε οι ένοχοι» γιατί εσείς μας δώσατε την εντολή της διακυβέρνησης. ΝΑΙ, εμείς δώσαμε την εντολή της διακυβέρνησης, με τους νόμους και το Σύνταγμα. ΟΧΙ χωρίς αυτά και ΟΧΙ «κατά το δοκούν».

Προσπαθούν να μας «πείσουν» ότι δεν μπορεί ο Ελληνικός λαός να πληρώνει τους πολύτεκνους και τα επιδόματά τους. Τους απαντάμε ότι: Οι πολύτεκνοι κύριοι πληρώνουν, γιατί απ΄ αυτούς περιμένετε να αυξηθεί το εργατικό δυναμικό της χώρας ώστε να καλύψετε τις απώλειες στις ασφαλιστικές εισφορές για να δώσετε συντάξεις. Δείτε την πραγματικότητα, δείτε την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, δείτε, και αυτοί οι λίγοι νέοι που έχουν απομείνει προσπαθούν με κάθε τρόπο να γίνουν μετανάστες. Οχι στο 2004 θα γυρίσουμε, – κατά τη ρήση του κ. Υπ. Οικ. Ευ. Βενιζέλου - αλλά στο 1954. Το χειρότερο απ όλα είναι ότι θα έχουν σε λίγο ξεπουληθεί ΟΛΑ και επειδή:

Τα λεφτά υπάρχουν, άλλα ΟΧΙ εκεί που ψάχνετε. Ψάξτε αλλού. Στις Ελβετικές Τράπεζες, στα Ε9, στις καταθέσεις, στο τι έγιναν και που πήγαν οι επιδοτήσεις.

Από τα 5 βενζινάδικα στα Φιλιατρά ΜΟΝΟ το ένα τηρεί το πλαφόν.

Αν και είναι ήδη σε ισχύ το πλαφόν στα καύσιμα που έχει επιβληθεί σε όλη την Ελλάδα λόγω της απεργίας των τελωνειακών.
Σήμερα και ωρα 11:30 το πρωί με το πλαφόν στα καύσιμα σε ισχύ κάναμε μια βόλτα στα πρατήρια Βενζίνης των Φιλιατρών και διαπιστώσαμε ότι απο τα 5 πρατήρια της πόλης μας μονο το ένα (το πρατήριο του Λεωνίδα Καραβίτη και μπράβο του) έχει συμμορφωθεί με την τιμή του πλαφόν στην αμόλυβδη των 95 οκτανίων. Όλα τα υπόλοιπα, δεν εχει προσαρμοστεί κανένα με τις τιμές του πλαφόν.

Εχετε τη δυνατότητα να το καταγγείλετε την παραβίαση του παλφόν στη γραμμή καταναλωτή 1520 και στο fax 210-3815317 της Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία φωτογραφίσαμε τις ταμπέλες των πρατηρίων και μπορείτε να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια τις τιμές.

Άγνωστοι έστειλαν γράμμα με σφαίρες στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ

Περίεργο περιστατικό με ανώνυμο γράμμα που περιείχε σφαίρες, σημειώθηκε την Τρίτη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ εστάλη φάκελος με τρεις σφαίρες, διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Οι σφαίρες συνοδεύονταν από σημείωμα το οποίο ..........

έγραφε: «Υπάρχουν και άλλες για τους προδότες βουλευτές».
Στο φάκελο δεν αναγραφόταν όνομα αποστολέα ούτε παραλήπτη. Αμέσως ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία και την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια, καθώς δεν θεωρήθηκε σοβαρή. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αποστολέα συνεχίζονται.

ΣΚΑΪ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΠΛΑΦΟΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ είναι από τα μεσάνυχτα (15/10/2011 και ώρα 00:01) του Σαββάτου το πλαφόν στα καύσιμα για όλη την Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α3-973/14-10-2003 των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι ανώτατες τιμές πώλησης καυσίμων για τον νομό Μεσσηνίας είναι:


1. Αμόλυβδη 95, 1,676 ευρώ ανά λίτρο.
2. Αμόλυβδη 97, 1,754 ευρώ ανά λίτρο.
3. Αμόλυβδη 100, 1,853 ευρώ ανά λίτρο.
4. Πετρέλαιο κίνησης 1,485 ευρώ ανά λίτρο.
5. SUPER 1,800 ευρώ ανά λίτρο.ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Ημερίδα για τον Θηλασμό στην Κυπαρισσία

Ημερίδα με θέμα τον μητρικό θηλασμό θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο Κανελλάκης στην Κυπαρισσία.
Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια της εβδομάδας Μητρικού θηλασμού (1 - 7 Νοεμβρίου) και συμμετέχουν η παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας καθώς και η γυναικολογικές κλινικές των Νοσοκομείων Κυπαρισσσίας και Καλαμάτας.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι:.....


Αλεξοπούλου Ασημίνα, διατροφολόγος
Καρατσάμη Λίνα, θηλάζουσα μητέρα
Κουμουνδρούρου Σοφία, μαία
Παπαπέτρου Μαρία, μέλος του Συνδέσμου Μητρικού Θηλασμού Ελλάδος
Πετράκος Γεώργιος, μαιευτήρας – γυναικολόγος
Σαράντου Δήμητρα, μαία
Σαρδέλης Σωτήριος, παιδίατρος

Αυτά που λέει τα εννοεί ο Αντ. Σαμαράς και διέγραψε τον Θ. Λυμπερόπουλο.

Σε μια κίνηση που αποδεικνύει ότι αυτά που λέει τα εννοεί, προέβη ο πρόεδρος της ΝΔ Aντώνης Σαμαράς.

Διέγραψε σήμερα το βράδυ τον πρόεδρο των ιδιοκτητών ταξί Θύμιο Λυμπερόπουλο για τις σημερινές του ακραίες δηλώσεις (θα τον λιώσω κλπ) κατά του Διοικητή του ΙΚΑ.

Είχε προηγηθεί από το πρωί η ξεκάθαρη δήλωση του εκπροσώπου της ΝΔ κ. Μιχελάκη , όπου απεικόνιζε την στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στις ακραίες αντιδράσεις από όποιους και εάν προέρχονται.

Συγκεκριμένα η δήλωση της ΝΔ ήταν η εξής: .........

«Με την επιμονή στη λάθος συνταγή και την υπερφορολόγηση του Ελληνικού λαού, η κυβέρνηση έχει στρέψει τη μια κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας.

Κατανοούμε απόλυτα όσους πλήττονται τόσο βάναυσα και στηρίζουμε τα δίκαιά τους.

Όμως! Ξεκάθαρες κουβέντες:

Κανένας κ. Μπαλασόπουλος δεν μπορεί, ούτε να εκβιάζει την κοινωνία, ούτε να προπηλακίζει οποιονδήποτε, ούτε να καταλαμβάνει και να αποκλείει δημόσιους χώρους.

Επικαλούμενος μάλιστα τη δήθεν ανοχή της κοινωνίας.

Είναι αυτονόητο ότι παρόμοιες συμπεριφορές, από όποιον κι αν προέρχονται, είναι απόλυτα καταδικαστέες».

Λίγες ώρες αργότερα και μετά τις δηλώσεις του κ. Λυμπερόπουλου, ο Αντώνης Σαμαράς απέδειξε έμπρακτα ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Σε αντίθεση με τον Γιώργο Παπανδρέου ο οποίος δεν προβαίνει σε διαγραφές στελεχών του που υιοθετούν ακραίες και εθνικά επικίνδυνες συμπεριφορές, δείχνοντας μέσω της εκκωφαντικής σιωπής του ότι προτάσσει το προσωπικό και κομματικό συμφέρον, υπεράνω του κινδύνου να μετατραπεί η κοινωνία μας σε ζούγκλα .

politis.gr

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 15ης Σεπτεμβρίου 2011

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.
Τώρα και με τρόπο που δεν θα σας βγάζει pop up παράθυρα διαφημίσεων.ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ. ΠΕΤΑΝΕ ΦΕΪΓ ΒΟΛΑΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ!!!!
ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΡΑ NEWS

Πριν λίγα λεπτά (ώρα 00:05) αυτοκίνητο σκούρου χρώματος έκανε τη εμφάνιση του στην πλατεία των Φιλιατρών από το οποίο πετάχτηκαν μικρά φείγ βολάν απευθυνόμενοι στα πατριωτικά αισθήματα των Ελλήνων καλώντας τους σε αντίσταση κατά της γερμανικής κατοχής της χώρας.

Πιθανότατα αυτή την ώρα να πέφτουν φέϊγ βολάν στους Γαργαλιάνους.
Άνθρωπος μας είδε την σκηνή, πήρε το φέϊγ βολάν και μας το απέστειλε για να το δείτε πρώτοι μέσα από το Φιλιατρά News.

Δείτε το Φέϊγ Βολάν.


Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Στη Microsoft το Skype για 8,5 δισ.

Η Μicrosoft εξαγόρασε το Skype έναντι του ποσού των 8,5 δισ. δολλαρίων, μετά την έγκριση της εξαγοράς από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών.

«Το Skype είναι μία υπηρεσία φαινόμενο και ένα brand που έχει αγαπηθεί από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Στιβ Μπάλμερ.
«Ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί με την.........

ομάδα του Skype για να προσφέρουμε στους χρήστες νέους τρόπους επικοινωνίας με την οικογένεια, τους φίλους, τους πελάτες και συνεργάτες τους - οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε».

Το Skype, ως τμήμα της Microsoft πλέον, θα συνεχίσει τη λειτουργία του όπως πρώτα. Στο μέλλον θα ακολουθήσει η ενσωμάτωσή του σε μία σειρά προϊόντων της Microsoft με σκοπό την ενίσχυσή του ως μέσο επικοινωνίας. Παράλληλα η Microsoft δήλωσε πως δεν θα απολυθούν εργαζόμενοι του Skype.

i efhmerida

Κουτρουμάνης: Αδιαπραγμάτευτη η ένταξη του ΙΚΑ στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Η απόφαση του υπουργείου Εργασίας, να ενταχθούν οι γιατροί του ΙΚΑ μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι αδιαπραγμάτευτη, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γ. Κουτρουμάνης κατά τη διάρκεια συνάντησή του, σήμερα, με το προεδρείο της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ και με την Ομοσπονδία Υγειονομικού Προσωπικού του ΙΚΑ.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων διαβεβαίωσε, .........

επίσης, τους εκπροσώπους των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους που μέχρι σήμερα υπηρετούν στο ΙΚΑ και μεταφέρονται στον ΕΟΠΠΥ με την ίδια εργασιακή σχέση.

Επίσης, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών για την πρόθεση του να συζητήσει με τους συναρμόδιους Υπουργούς την αλλαγή της ημερομηνίας εφαρμογής του προγράμματος της εφεδρείας από 1/1/2012 σε 1/9/2012, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην λειτουργία των ΚΕΠΑ καθώς και στον ΕΟΠΠΥ κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του.

e-net

Οδυσσέας Βουδούρης: Εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα: Όχι καταχρηστικοί όροι αλλά διάλογος στη Βουλή

Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι το άρθρο 37, που αφορά στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να γίνει αποδεκτό από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, διότι τέθηκε από την «τρόικα» ως προαπαιτούμενος όρος για την εκταμίευση της 6ης δόσης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να βρίσκεται προ τετελεσμένων γεγονότων. Βέβαια, οι δανειστές μας έχουν κάθε δικαίωμα να θέτουν όρους για την εκχώρηση των χρημάτων τους. Δεν μπορεί όμως οι βουλευτές να δέχονται καταχρηστικούς όρους ή όρους άσχετους με τη λύση του προβλήματος, που αφορά στον δανεισμό.

Ως γνωστόν η οικονομική κρίση οφείλεται στο δημόσιο χρέος .........

και στο έλλειμμα που το τρέφει. Συνεπώς δεχόμαστε μέτρα όπως το ενιαίο μισθολόγιο ή την εργασιακή εφεδρεία. Είναι επίσης γνωστό ότι οι μισθοί και η εργασιακή νομοθεσία του ιδιωτικού τομέα δεν ήταν και δεν είναι το εμπόδιο για επενδύσεις και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Απαιτήσεις όπως η μείωση των ήδη χαμηλών μισθών του ιδιωτικού τομέα ή η επιδείνωση για τους εργαζόμενους των εργασιακών σχέσεων (που σημειωτέον δεν ζητά ούτε ο ΣΕΒ) δεν αφορούν στην έξοδο από την κρίση αλλά μόνο από ιδεολογικές και πολιτικές προτιμήσεις μπορεί να προκύπτουν.

Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε διάλογο με επιχειρήματα. Θεωρώ δε ότι αυτός ο διάλογος με τους δανειστές μας δεν πρέπει να γίνεται μόνο κεκλεισμένων των θυρών και αποκλειστικά σε κυβερνητικό επίπεδο. Θεωρώ ότι μια πρωτοβουλία ουσίας εκ μέρους της Προέδρου της αρμόδιας Επιτροπής θα ήταν να προσκληθούν σε μια συνεδρίαση της, με διευρυμένη συμμετοχή, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, οι εκπρόσωποι των δανειστών μας. Έτσι θα υπάρξει ένας εποικοδομητικός διάλογος με τους εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού, που καλούνται σε τελική φάση να ψηφίσουν τα μέτρα, το βάρος των οποίων σηκώνουν οι Έλληνες πολίτες.

Η Νάντια, ομιλήτρια στην εκδήλωση για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις

Πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Καλαμάτας, με ομιλήτρια την κα. Νάντια Γιαννακοπούλου, η ημερίδα με κεντρικό θέμα «Μεταμόσχευση: από το Μύθο στην Πραγματικότητα» που διοργάνωσε το Νοσοκομείο Καλαμάτας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Πέραν της κας Γιαννακοπούλου, ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ.κ. Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ο κ. Δημήτρης Γάκης, Διευθυντής Χειρουργός Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και ο κ. Κώστας Ωρολογάς, λήπτης μοσχεύματος.

Η ημερίδα ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε μιας σειράς αντίστοιχων που θα λάβουν χώρα και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας και εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που έχει κηρύξει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων.

Η βουλευτής Μεσσηνίας, τόνισε αρχικά ότι «η δωρεά ..........

οργάνων είναι ένα ζήτημα που δεν σχετίζεται μόνο με την επιστήμη, αλλά κυρίως με την ανθρωπιά και την αίσθηση προσφοράς».

Στην ομιλία της, η κα. Γιαννακοπούλου μεταξύ άλλων τόνισε ότι:

- Η δωρεά οργάνων, είναι δώρο ζωής. Συμβάλλει στη διατήρηση της ελπίδας, στη συνέχιση της ζωής κάποιου συνανθρώπου μας, αλλά και στην δημιουργία μιας κοινωνίας αλληλεγγύης. Η δε μεταμόσχευση, ως πράξη, υπερβαίνει τα όρια της ιατρικής, καθώς συνιστά μέγιστη πράξη αλτρουϊσμού.

- Οι αιτίες που έχουμε μείνει τόσο πίσω στο ζήτημα της δωρεάς οργάνων είναι πολλές. Κωδικοποιώντας τα βασικότερες από αυτές θα λέγαμε ότι είναι: α) η ελλιπής ενημέρωση, διαπαιδαγώγηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, β) η ελλιπής ενημέρωση και εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού, γ) η μη αναγνώριση των δυνητικών δοτών από το προσωπικό των κλινικών, δ) η μη ενημέρωση από το ιατρικό προσωπικό των Μ.Ε.Θ. του οικογενειακού περιβάλλοντος, ε) η μη συγκατάθεση των συγγενών και στ) το έλλειμμα εμπιστοσύνης στο σύστημα, τα πρόσωπα που το διαχειρίζονται και τις νομικές δικλείδες υπό τις οποίες λειτουργεί το πλαίσιο δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων.

- Στόχος του νέου νομικού πλαισίου είναι η αύξηση των μοσχευμάτων και η επιτυχία των μεταμοσχεύσεων υιοθετώντας κανόνες ασφαλείας και υψηλά standards ποιότητας. Πλέον, η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται απόλυτα με τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, ενώ διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο η αξιοπιστία των μεταμοσχεύσεων και η ελεύθερη βούληση των πολιτών.

- Συγκεκριμένα, το νέο νομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, εισήγαγε τρεις σημαντικές καινοτομίες: α) Τη διεύρυνση του κύκλου των δοτών, β) τη χιαστή μεταμόσχευση και γ) την εικαζόμενη συναίνεση.

- Μεταξύ άλλων, το νέο νομοθετικό πλαίσιο διευθέτησε α) την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας των μοσχευμάτων και η ασφάλεια των μεταμοσχεύσεων, β) την ανασυγκρότηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, γ) τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υποψηφίων Ληπτών, δ) την ουσιαστική προσπάθεια για την καταπολέμηση των παράνομων κυκλωμάτων, ε) τη θεσμοθέτηση μιας σειράς από ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών του νέου νομικού πλαισίου που αυξάνουν τις ποινές, στ) την ενημέρωση των πολιτών για τις τράπεζες βλαστοκυττάρων, την αυστηροποίηση του ελέγχου των ιδιωτικών τραπεζών και την ενίσχυση των δημοσίων τραπεζών.

- Πλέον, ως ελληνική πολιτεία, διαθέτουμε ένα καλύτερο θεσμικό πλαίσιο. Όμως τα προβλήματα δεν θα λυθούν με ένα νόμο. Δίπλα στο θεσμικό πλαίσιο υπάρχει η νοοτροπία. Η αλληλεγγύη, ο ανθρωπισμός, η προσφορά χωρίς ιδιοτέλεια.

Κλείνοντας, η κα. Γιαννακοπούλου αναφέρθηκε στη σημασία των αξιών της ανθρωπιάς, της παιδείας, της φιλαλληλίας και της αλληλεγγύης για το ζήτημα της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων αναφέροντας ότι:

«Τα ζητήματα της βιοηθικής, συχνά, αντανακλούν, σε φιλοσοφικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τελικά βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινή πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι άλλη από την τραγική απώλεια συνανθρώπων μας, επειδή δεν πρόλαβαν ή δεν είχαν τη δυνατότητα να μεταμοσχευθούν. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι πρέπει όλοι μας να ξεπεράσουμε τις όποιες φοβίες μας, τις όποιες αναστολές μας και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, που πραγματικά μπορεί να κάνει καλύτερη τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Όπως φυσικά πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια των γιατρών και των νοσηλευτών μας, που σε μια δύσκολη εποχή, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Γιατί το οπτικό πεδίο της κοινωνικής μας ματιάς πρέπει να σταματήσει να συρρικνώνεται στο στενό κύκλο της οικογένειας. Ο «τρίτος» δεν πρέπει να είναι στην καλύτερη περίπτωση «αδιάφορος τρίτος» ή ακόμη ο «εχθρικός τρίτος», αλλά χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο, βαθύτερο και πιο ανθρώπινο. Χρειάζεται να δείξουμε το ενδιαφέρον στον πλησίον μας, όπως στον εαυτό μας. Χρειάζεται σκληρή δουλειά σε βάθος χρόνου, με κύριο πεδίο επικοινωνίας την παιδεία ώστε να μεγαλώσει μια γενιά ανθρώπων με την αλληλεγγύη ως υπέρτατη αξία, κι αυτή η γενιά να μπολιάσει και τους μεγαλύτερους για αντίστοιχες στάσεις και συμπεριφορές».

Κι αν τη ρίξουν, θα τελειώσουμε;

Αρθρο του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ (e-net)

Σε όλες τις εθνικές κρίσεις βαράει συναγερμός. Οι πολιτικοί -κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι, ενεργοί και πρώην, όσοι έχουν κάποιο λόγο τέλος πάντων- μαζεύονται γύρω από ένα τραπέζι και αναζητούν την καλύτερη λύση, για να αποτραπεί η επαπειλούμενη καταστροφή.

Αυτό συνέβη δύο φορές στο διάστημα της ..........

Μεταπολίτευσης. Την πρώτη φορά (1974) η κρίση και η απειλή ακόμη και για την ακεραιότητα της χώρας οδήγησαν σε σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας της Δεξιάς και του Κέντρου, στην οποία ουσιαστικά έδινε την ανοχή της και η Αριστερά, που δεν συμμετείχε. Εκείνη η κυβέρνηση τα κατάφερε σχετικά καλά, η καταστροφή απετράπη, σε τέσσερις μήνες έγιναν εκλογές και η χώρα πήρε το δρόμο που πήρε.

Τη δεύτερη φορά (1989-1990), αν και η κρίση δεν ήταν εθνική ούτε ερχόταν κάποια καταστροφή, έγινε το ίδιο. Στην αρχή σχηματίστηκε κυβέρνηση συνεργασίας της Δεξιάς και της Αριστεράς (πρωτοφανής εξέλιξη) και στη συνέχεια, μετά τις εκλογές, οικουμενική κυβέρνηση Δεξιάς, Κεντροαριστεράς (ΠΑΣΟΚ) και (παραδοσιακής) Αριστεράς. Βέβαια, η κατάληξη αυτού του εγχειρήματος δεν ήταν καλή, αλλά αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος σημειώματος.

Σήμερα η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανή κρίση. Δεν είναι εύκολο να τη χαρακτηρίσουμε εθνική, επειδή δεν κινδυνεύει η εθνική της ακεραιότητα. Μπορεί, όμως, να γίνει τέτοια αν επέλθει η χρεοκοπία και οι εξελίξεις ξεφύγουν από τον έλεγχο, οπότε η οικονομική κρίση θα εξελιχθεί σε κοινωνική και, εντέλει, σε εθνική.

Και όμως, οι πολιτικές δυνάμεις δεν δείχνουν καμιά διάθεση συνεννόησης. Υστερα από μια ανεπιτυχή απόπειρα του πρωθυπουργού να βάλει στο κυβερνητικό παιχνίδι το μεγάλο κόμμα της (δεξιάς) αντιπολίτευσης, η κυβέρνησή του συνεχίζει μόνη της. Ο Σαμαράς επιδιώκει να μείνει η κυβέρνηση όσο γίνεται στην εξουσία, για να υποστεί ολοκληρωτική φθορά και να γίνει πιο εύκολη η δική του εκλογική νίκη με προοπτική αυτοδυναμίας.

Οι δυνάμεις της άλλης αντιπολίτευσης είναι ένα σκορποχώρι. Κάθε κόμμα κοιτάζει πώς θα μεγιστοποιήσει τα εκλογικά του οφέλη, χωρίς να το ενδιαφέρει τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Ιδιαίτερα τα κόμματα της παραδοσιακής Αριστεράς χαρακτηρίζονται από μια ανέξοδη πολυλογία. Αλλα θέλουν ανατροπή του καπιταλισμού, άλλα απλώς ανατροπή της παρούσας κυβέρνησης, στελέχη τους τσακώνονται αν πρέπει η χώρα να μείνει στο ευρώ ή να γυρίσει στη δραχμή. Το τέλειο μπάχαλο, δηλαδή.

Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το τέλμα; Δύο δρόμοι υπάρχουν. Ο πρώτος είναι να κατανοήσει ο πρωθυπουργός ότι αυτό που γίνεται σήμερα δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ χωρίς να χαθεί εντελώς ο έλεγχος.

Σήμερα επικρατεί το απόλυτο μπάχαλο. Από τους 40 υπουργούς και υφυπουργούς είναι αμφίβολο αν ξεπερνούν τα δάχτυλα του ενός χεριού εκείνοι που προσπαθούν και μπορούν να κάνουν αυτό που έχουν αναλάβει. Οι καθυστερήσεις δύο χρόνων οδηγούν σε αποφάσεις πανικού. Την ίδια στιγμή το συνδικαλιστικό κατεστημένο του ΠΑΣΟΚ σε τομείς του δημόσιου τομέα (σε αγαστή συνεργασία με τους γαλάζιους συνδικαλιστές) επιχειρεί να μπλοκάρει τα πάντα, ώστε να μην αλλάξει τίποτα.

Και τα σήματα που στέλνει η κυβέρνηση το ενθαρρύνουν. Την ώρα που φορολογεί ακόμη και τη σύνταξη των 500 ευρώ, κάνει πίσω και δεν επιφέρει καμιά αλλαγή στο καθεστώς αμοιβών των πλέον καλοπληρωμένων δημοσίων υπαλλήλων (στα Ελληνικά Πετρέλαια). Ποιος το πήρε χαμπάρι;

Αν δεν καταλάβει ο πρωθυπουργός ότι όλα αυτά δεν οδηγούν παρά στην κατάρρευση και δεν κάνει κάτι για να την προλάβει (κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης με ή χωρίς εκλογές -προτιμότερο το δεύτερο) κι αν όσοι έχουν τη δύναμη να τον επηρεάσουν δεν το κάνουν (ο Βενιζέλος, άλλοι υπουργοί κ.λπ.), τότε ο Τιτανικός-Ελλάς μπορεί να μην αποφύγει το παγόβουνο.

Αυτός είναι ο πρώτος δρόμος διεξόδου από την κρίση. Ο δεύτερος είναι να γίνει κάτι από ένα «ατύχημα» ή από ένα καπρίτσιο. Είναι αυτό που είπε πρόσφατα ο Βενιζέλος («αν πιστεύετε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη νομιμοποίηση να πάρει αυτά τα μέτρα, ρίξτε την»!) απηυδισμένος από όσα άκουγε από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα από πρώην υπουργούς, που μόλις χάνουν την καρέκλα τους θυμούνται όλα τα λάθη, γίνονται ξαφνικά ευαίσθητοι, ανακαλύπτουν ότι κυβερνά η τρόικα και τα παρόμοια.

Βεβαίως, αρκετά από αυτά που λένε οι βουλευτές είναι σωστά. Αν, όμως, δεν μπορούν να εφαρμοστούν; Αν τα λένε συνεχώς και δεν εισακούονται; Αν «κυβερνά η τρόικα» (αυτό είναι μεγάλο παραμύθι, αλλά θα το αναλύσουμε σε άλλη ευκαιρία); Πώς τα ανέχονται όλα αυτά;

Οσοι τα πιστεύουν αυτά ειλικρινά (και όχι για να χαϊδέψουν αυτιά ), έχουν κάθε δικαίωμα -υποχρέωση θα λέγαμε- να αντιδράσουν και να κάνουν αυτό που τους κάλεσε ο Βενιζέλος να κάνουν: να ρίξουν την κυβέρνηση. Αυτό κάνουν οι υπεύθυνοι πολιτικοί, άνδρες και γυναίκες, αντί να κλαψουρίζουν πότε στη Βουλή και πότε στα κανάλια.

Αυτοί είναι οι δυο δρόμοι που μπορεί να οδηγήσουν σε κάποια διέξοδο. Το χειρότερο θα είναι να μην ακολουθηθεί κανένας, το τέλμα να συνεχιστεί και να περιμένουμε όλοι μαζί να επέλθει το μοιραίο.

Ο καιρός για το Σάββατο 15 Οκτωβρίου

Ο Γιώργος Καραμπάτος για την Εξαγωγή σύκων και απεργίες τελωνειακών

Κύριε Υπουργέ,
Θέτουμε υπόψη σας, ότι τα ξερά σύκα, βασικό παραδοσιακό προϊόν της περιοχής μας, εξάγεται με επιτυχία σε διάφορες αγορές του εξωτερικού, μόνο και μόνο γιατί παράγεται και τυποποιείται νωρίτερα από το ίδιο προϊόν της Τουρκίας. Η έγκαιρη παραγωγή και εξαγωγή είναι αυτή, στην οποία βασίζεται η διείσδυσή του στις αγορές του, παρά το γεγονός, ότι το αντίστοιχο τούρκικο προϊόν είναι φθηνότερο, λόγω χαμηλότερου κόστους παραγωγής.

Τη στιγμή αυτή, κατά την οποία έχει εξαγγελθεί απεργία .........

διαρκείας των τελωνειακών υπαλλήλων, υπάρχει μεγάλη ποσότητα σύκων στις εγκαταστάσεις των τυποποιητών, και η ποσότητα αυτή θα πρέπει να διοχετευθεί άμεσα στις ξένες αγορές, διότι αλλιώς θα απολεσθούν για τη Μεσσηνία οι αγορές αυτές και μάλιστα όχι μόνο βραχυπρόθεσμα – δηλαδή για το 2011……

Θεωρούμε, κατά συνέπεια, αναγκαίο, προκειμένου να αποτραπεί ένα ισχυρό πλήγμα στην Οικονομία της περιοχής μας, να προβλεφθεί ικανό προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απεργίας, το οποίο και να αναλάβει τη διεκπεραίωση της εξαγωγικής διαδικασίας των ξερών σύκων έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Πιστεύουμε, ότι ουδείς κλάδος ή συνδικαλιστικός φορέας, όταν διεκδικεί δικαιώματα, δεν επιθυμεί να ζημιώσει καίρια τους αγρότες και τους τυποποιητές μιας ολόκληρης περιοχής, και επομένως αναμένουμε και από την Πολιτεία και από τον συγκεκριμένο κλάδο των τελωνειακών, να λάβουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε η απεργία να μην οδηγήσει στην καταστροφή τους αγρότες και τους εξαγωγείς αυτούς, που είναι σε συντριπτικό βαθμό μικρομεσαίοι και εξαρτώνται πλήρως από το συγκεκριμένο προϊόν και την απορρόφησή του από τις ξένες αγορές.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Δ. Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Νέα αύξηση των λογαριασμών της ΔΕΗ από το Νοέμβριο

Νέα αύξηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ από τον Νοέμβριο για να καλυφτεί η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η αύξηση θα επιβαρύνει ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση 2.000 κιλοβατώρες μέχρι και 10 ευρώ το χρόνο, ώστε να καλυφτεί το έλλειμμα στο ταμείο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Την ίδια ώρα, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας .......

εξετάζει το αίτημα για αύξηση ως 20% στις τιμές του ρεύματος για το 2012 ενώ πηγές αναφέρουν ότι την τελική απόφαση για τις αυξήσεις των τιμολογίων θα τις λάβει ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

ΣΚΑΪ

Έρχεται κύμα κακοκαιρίας

Χαλάει από σήμερα ο καιρός σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με την ΕΜΥ. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη, όπου το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση:.......


ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα πιθανώς στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Από το βράδυ χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: από 10 έως 25 βαθμούς κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ:

Καιρός: αρχικά τοπικές νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τα φαινόμενα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα ενταθούν. Από το βράδυ χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα δυτικά βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: από 08 έως 18 βαθμούς κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες που πιθανώς τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες να είναι ισχυρές.

Ανεμοι: βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: από 11 έως 24 βαθμούς κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Kαιρός: αρχικά γενικά αίθριος, βαθμιαία όμως θα αναπτυχτούν νεφώσεις και από το μεσημέρι ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη.

Ανεμοι: δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από τα δυτικά σε βόρειους βορειοανατολικούς.

Θερμοκρασία: από 14 έως 24 βαθμούς κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βόρεια όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Ανεμοι: στα νότια ασθενείς και στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: από 14 έως 25 βαθμούς κελσίου.

Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας: Οι τιμές του πλαφόν στην Μεσσηνία

Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Α3-973/14-10-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας, τέθηκε ανώτατη τιμή πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στους καταναλωτές, η οποία για το Νομό Μεσσηνίας, έχει ως εξής:


1. Αμόλυβδη 95, 1,676 ευρώ ανά λίτρο.
2. Αμόλυβδη 97, 1,754 ευρώ ανά λίτρο.
3. Αμολυβδη 100, 1,853 ευρώ ανά λίτρο.
4. Πετρέλαιο κίνησης 1,485 ευρώ ανά λίτρο.
5. SUPER 1,800 ευρώ ανά λίτρο.


Η Απόφαση αυτή ισχύει από 15/10/2011 και ώρα 00.01.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Αναφορά Κουσελά για την αδειοδότηση της χρήσης νερού.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για αιτήματα του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων που αφορούν στις γεωτρήσεις και στην αδειοδότηση της χρήσης νερού.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:......

«Σας διαβιβάζω τo από 6-10-2011 υπόμνημα του Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων, το οποίο αναφέρεται σε θέματα γεωτρήσεων και αδειοδότησης για χρήση νερού, που απασχολούν ιδιαίτερα τους παραγωγής της περιοχής.

Η επίλυσή τους είναι απαραίτητη για την ομαλή άρδευση του ελαιόκαμπου των Γαργαλιάνων, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να γίνουν δημόσιες γεωτρήσεις, λιμνοδεξαμενές ή να κατασκευαστεί το φράγμα του Λαγκούβαρδου, επομένως οι παραγωγοί αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη λύση των γεωτρήσεων, ατομικών ή ομαδικών και να επωμισθούν το σημαντικό αντίστοιχο κόστος.

Με το παραπάνω υπόμνημα ζητείται, μεταξύ άλλων,

• Να ενεργοποιηθούν κατάλληλα προγράμματα από αδιάθετους πόρους για την αναγκαία ενημέρωση- ορθολογική χρήση - διαχείριση - αειφορία - επιστημονική έρευνα για το νερό.
• Να δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία (15-12-2011) κατά δύο έτη, λόγω του υπερβολικού όγκου αιτήσεων και για να υπάρχει εύλογο περιθώριο ολοκλήρωσης της καταγραφής του υδάτινου πλούτου της χώρας.
• Να αυξηθεί από τα 100.000 στα 200.000 κυβικά μέτρα η κατανάλωση για τις ομαδικές γεωτρήσεις.
• Να ανανεώνεται η χρήση νερού για 10 αντί για 3 χρόνια, με υποχρέωση χημικής ανάλυσης ανα τριετία
• Να γίνεται απλή καταγραφή και υποχρέωση χημικής ανάλυσης στα πηγάδια ανα τριετία.
• Να γίνεται δεκτή η δωρεάν παραχώρηση χρήσης νερού από τον παραγωγό σε γειτονικούς παραγωγούς, βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού
• Να μεταφερθεί η αρμοδιότητα για την άδεια χρήσης από την αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Περιφέρεια.
• Να γίνει καταγραφή των γεωτρήσεων από την Περιφέρεια
• Να στελεχωθούν οι Διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας από εργαζόμενους της πρώην Υ.Ε.Β, που γνωρίζουν το αvτικείμενο, ώστε να παραλάβουν και να προωθήσουν τις αιτήσεις των αγροτών,
• Να απλοποιηθεί η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά χορήγησης άδειας χρήσης νερού και να αρθεί η απόφαση της πρώην Νομαρχίας Μεσσηνίας, ώστε να επεκταθεί το όριο μεταφοράς νερού πέραν των 1.500 μέτρων.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλώ να εξετάσετε τα ανωτέρω αιτήματα των παραγωγών, μεριμνώντας για την άμεση και την καλύτερη δυνατή ικανοποίησή τους.»

Πετρέλαιο θέρμανσης: Αναβολή στη διάθεση ελέω απεργίας – Στα ύψη η τιμή

Μετατέθηκε χρονικά η προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης εξαιτίας της δεκαήμερης απεργίας των τελωνειακών.

Αναμένεται ακόμα από Δευτέρα να δημιουργηθούν προβλήματα στην τροφοδοσία του συνόλου της αγοράς με καύσιμα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας ..........

Τελωνειακών προχώρησε σε απεργία λόγω της επίσπευσης της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου για το μισθολόγιο-βαθμολόγιο και την εργασιακή εφεδρεία.

Η τρέχουσα τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνεται στα 98 λεπτά το λιτρο έναντι 73 πέρυσι.

econews

Πλαφόν από τα μεσάνυχτα στην τιμή της βενζίνης - Δείτε την λίστα

Πλαφόν στα καύσιμα επιβάλει από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε όλη τη χώρα.

Το πλαφόν στην Αττική διαμορφώνεται για την αμόλυβδη στα 1,64 λεπτά το λίτρο, τιμή υψηλότερη απ’ ότι πωλείται σήμερα στα φθηνά πρατήρια του λεκανοπεδίου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανταγωνιστικότητας ........

Σωκράτης Ξυνίδης δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει κατ' επανάληψη πως η κυβέρνηση δε θα δεχόταν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις στα καύσιμα.

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση: Η ανώτατη τιμή πώλησης αφορά την αμόλυβδη και τη Super βενζίνη καθώς και το πετρέλαιο κίνησης και θα τεθεί σε ισχύ από τις 15/10/2011 και ώρα 00.01.

Σε ότι αφορά την Μεσσηνία οι τιμές της αμόλυβδης είναι:

Αμόλυβδη 95 Οκτανίων: 1,676 €/ Λίτρο

Αμόλυβδη 97 Οκτανίων: 1,754 €/ Λίτρο

Αμόλυβδη 100 Οκτανίων: 1,853 €/ Λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης: 1,485€/ Λίτρο

SUPER: 1,800 €/ Λίτρο

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣΔιπλή εισφορά θα πληρώσουν το 2012 μισθωτοί - συνταξιούχοι

Διπλό χαράτσι θα κληθούν να πληρώσουν οι συνήθεις ύποπτοι, μισθωτοί και συνταξιούχοι, μέσα στο 2012, καθώς με τροπολογία που καταθέτει σήμερα το υπουργείο Οικονομικών, η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης από 1/1/2012 θα προκαταβάλλεται απευθείας από τους μισθούς μέσω της παρακράτησης φόρου.

Δηλαδή τους πρώτους μήνες του 2012, μισθωτοί ........

και συνταξιούχοι θα έχουν να πληρώνουν τις δόσεις της εισφοράς για τα εισοδήματα του 2010, ενώ θα έχει αρχίσει και η παρακράτηση για την εισφορά του 2012! Και σαν να μην έφτανε αυτός ο παραλογισμός θα πρέπει παράλληλα να πληρώσουν τις δόσεις της εισφοράς για τα ακίνητα, και το καλοκαίρι να πληρώσουν και το εκκαθαριστικό της εφορείας του 2011!

Παράδειγμα

Μισθωτός με μισθό 1.000 ευρώ είχε τον Ιανουάριο μηνιαίες κρατήσεις 25,33 ευρώ (με αφορολόγητο 12.000 ευρώ) άρα έβαζε στη τσέπη του 974,67€.

Από 1ης Ιανουαρίου του 2012 θα έχει μηνιαίες κρατήσεις 74,58€ (αφορολόγητο 5.000€) και έξτρα μηνιαίες κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης 10€, άρα το καθαρό του εισόδημα πέφτει στα 915,42€, κάτι που σημαίνει ότι ο ίδιος άνθρωπος θα έχει μηνιαία απώλεια 59,25€!

Αλλαγές επί τα χείρω στο αφορολόγητο

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται και μία «νεότερη διατύπωση» για το αφορολόγητο των 9.000 που αφορά συνταξιούχους και νέους κάτω των 30 ετών που πρακτικά αλλάζει τα πάντα. Κι αυτό γιατί με πολύ απλά λόγια αν κάποιος συνταξιούχος έχει εισόδημα πάνω από 9.000 ευρώ τότε το το αφορολόγητο γίνεται ξανά... 5.000 ευρώ όπως ισχύει για όλους! Το αποτέλεσμα είναι ότι συνταξιούχοι των 800 ευρώ το μήνα θα πληρώσουν ακόμα και 500 ευρώ!

Συνταξιούχος με εισόδημα 9.100€:

Με αρχική διατύπωση (9.000€ αφορολόγητο): φόρος 10€

Με νέα διατύπωση (5.000€ αφορολόγητο): φόρος 510€

Για να παραμείνει στις 9.000€ το καθαρό εισόδημα: περιορισμός φόρου στα 100€

Επιβάρυνση: 90€

Συνταξιούχος με εισόδημα 10.000€

Με αρχική διατύπωση (9.000€ αφορολόγητο): φόρος 100€

Με νέα διατύπωση (5.000€ αφορολόγητο): φόρος 500€ (καθαρό εισόδημα 9.500€)

Επιβάρυνση: 400€

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


ΜΙΣΘΟΣ/ΜΗΝΑ 
ΦΜΥ ΑΠΟ 1/1/2012 
ΑΠΩΛΕΙΑ/ΜΗΝΑ
750 ευρώ
32,83 ευρώ 
24,63 ευρώ
833 ευρώ 
41 ευρω 
24,63 ευρώ
1.250 ευρώ 
114 ευρώ 
36,94 ευρώ
1.666 ευρώ 
215 ευρώ 
44,33 ευρώΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΜΙΣΘΟΣ/ΜΗΝΑ       
ΦΜΥ ΑΠΟ 1/1/2012
ΑΠΩΛΕΙΑ/ΜΗΝΑ
571 ευρώ  
21,11ευρώ     
21,11 ευρώ
714 ευρω
35,18 ευρω
21,11 ευρω
1.071 ευρω  
97,8 ευρώ
31,66 ευρώ
1.428 ευρω
184,35 ευρω
37,99 ευρώ


iefhmerida

Στάση πληρωμών από το Δημόσιο!

«Πάγο» στις πληρωμές έχει βάλει το Δημόσιο εδώ και μήνες, προκειμένου να αποφύγει τον εκτροχιασμό του ελλείμματος σε διψήφια επίπεδα. Τα νεώτερα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το επιβεβαιώνουν, όπως επίσης όσους υποστηρίζουν ότι με την υποεκτέλεση του Προϋπολογισμού, το οικονομικό επιτελείο θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες ταμειακές δυσκολίες στην εξυπηρέτηση υποχρεώσεων, όπως η καταβολή μισθών και συντάξεων.

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, οι ........

ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου έναντι τρίτων παραμένουν σταθερά στα επίπεδα των 6,5 δισ ευρώ, εκ των οποίων τα 1,7 δισ ευρώ αφορούν σε υποχρεώσεις των νοσοκομείων, τα 2,6 δισ ευρώ σε οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων και μόνο τα 1,9 δισ ευρώ σε υποχρεώσεις των ΟΤΑ και των Υπουργείων, δικαιώνοντας τη Τρόικα που επισημαίνει ότι εάν δεν ελεγχθούν οι δαπάνες εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού, δεν πρόκειται να μπει ποτέ σε τάξη το έλλειμμα. Είναι ενδεικτικό ότι το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, σε ταμειακή βάση, με τη συμπλήρωση του 8μηνου είχε εκτιναχθεί στα 20,5 δισ ευρώ, αυξάνοντας με ρυθμούς περίπου 3 δισ ευρώ το μήνα, καθώς ενώ τα έσοδα αυξάνονται κατά περίπου 7 δισ ευρώ μηνιαίως, οι δαπάνες «τρέχουν» με ρυθμούς 9- 12 δισ ευρώ!

Αυτό που προβληματίζει σε κάθε περίπτωση, είναι ότι ενώ το οικονομικό επιτελείο έχει στηρίξει την επίτευξη και του φετινού δημοσιονομικού στόχου στα πλεονάσματα των Ασφαλιστικών Ταμείων, τον Αύγουστο καταγράφηκε έλλειμμα της τάξης των 291 εκατ. ευρώ...

iefhmerida

Τα εν οίκω μη εν δήμω......( και άλλα πολλά )


-Σκέφτομαι ότι είναι βολικό που έχουμε τις δουλειές μας ξεχωριστά από τα σπίτια μας, τις καθημερινές μας σχέσεις, τα ενδιαφέροντα μας, την ηθική μας.
Νοικιάζουμε ένα γραφείο το οποίο διατηρούμε περιποιημένο, καθαρό,όπου δεχόμαστε τους ανθρώπους που θέλουμε.Εκθέτουμε αποδείξεις της γνώσης μας στον τοίχο που βρίσκεται πίσω από το οχυρό μας, το γραφείο μας, πάνω στο οποίο έχουμε συμμετρικά τοποθετήσει φωτογραφίες της οικογένειας μας, σφραγίζοντας την κοινωνική αξία μας.

Στις παρέες φοράμε τα καλά μας, βάζουμε το πλατύ χαμόγελό μας, έστω και αν λίγο νωρίτερα έγινε χαμός στο σπίτι με το σύντροφο ή το παιδί μας................... Συζητάμε για πράγματα ακίνδυνα που ενισχύουν το φιλοσοφικό-κοινωνικό-γνωστικό μας επίπεδο… και την αξία μας. Οι «τυχεροί» από μας έχουμε και ένα δυο φίλους στους οποίους εκμυστηρευόμαστε τη βαθύτερη αλήθεια μας, αναζητώντας την αποδοχή και επιβεβαίωση τους.

Οχυρωνόμαστε πίσω από ρόλους, υποθέτοντας ότι μπορούμε να κρατήσουμε ξεχωριστά τους διάφορους τομείς της ζωής μας… για τη δική μας ασφάλεια.
«Τα εν οίκω μη εν δήμω» λέει η παροιμία, και το κάνουμε πράξη, πιστεύουμε, προστατεύοντας τον εαυτό μας από το «μάτι», τη ζήλεια, την κριτική, την κακία του κόσμου.
Ενός κόσμου, που εμείς επιλέγουμε να βλέπουμε μονοδιάστατα, περιορισμένο και εχθρικό.
Από την άλλη, δεν χάνουμε την ευκαιρία να κρίνουμε αυτούς που επιλέγουν να ζουν διαφορετικά από μας, να κατηγορούμε όσους πιστεύουμε ότι μας αδίκησαν, να μιλάμε για τα παιδιά μας σε άλλους σαν αυτά να μην είναι μπροστά.

Σήμερα διάβαζα «τυχαία» ένα άρθρο στο διαδίκτυο για όσα «πρέπει να κάνουν και να μην κάνουν οι γονείς στα παιδιά τους». Η δομή και το ύφος του άρθρου, μου δήλωνε ξεκάθαρα ότι γράφτηκε «καθ’ έδρας», ότι επρόκειτο για ένα ρόλο του συγγραφέα και όχι για την πραγματικότητα.Πιθανόν ο γράφων το κείμενο να μην είχε ούτε παιδιά. Η πραγματικότητα έχει άλλη γραφή. Έχει συμπόνια, έχει κατανόηση και το σημαντικότερο, έχει το «πώς» ή τουλάχιστον το ψάχνει. Το συγκεκριμένο άρθρο, όπως τα περισσότερα, έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, είναι δομημένα επάνω σε ηθικές και θέσεις που όλοι πιστεύουμε, ελάχιστοι όμως εφαρμόζουμε.
Είναι απόψεις, ιδέες που έχουμε μάθει παπαγαλία, έχουμε εκπαιδευτεί να υποστηρίζουμε, να συμφωνούμε με αυτές. Τις έχουμε κατατάξει ανάμεσα στα «σωστά» του νου μας, τις διαδίδουμε για να ενισχύουμε και να καθιερώνουμε την αξία μας… θεωρητικά. Εμείς οι απλοί, θνητοί αποδέκτες, κάνοντας γρήγορους εσωτερικούς απολογισμούς, περνάμε αυτόματα σε θέση υποτέλειας μέσα από την κριτική του εαυτού μας, αξιολογώντας την ανταπόκριση μας στις συμβουλές, την ηθική, το «σωστό». Η παγίδα της δυαδικής σκέψης, χωρίς έξοδο κινδύνου.

Είτε προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και ν’ ανταποκριθούμε, ν’ αλλάξουμε ή όχι, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Πολύ γρήγορα το άρθρο (οι συμβουλές, οι συνταγές, οι θεραπείες ή πληροφόρηση) περνάνε στη μνήμη, μένουν στο παρελθόν, στα χαρτιά, στα συρτάρια, καθώς εμείς συνεχίζουμε τη ζωή μας, ψάχνοντας το επόμενο άρθρο, τον επόμενο «ειδικό», την επόμενη πληροφορία, που όμως ποτέ δεν μας αγγίζει ουσιαστικά, παρά μόνο για να ενισχύσει την κριτική μας διάθεση. Όλο και περισσότερο στενεύει το κελί που φτιάχνουμε γύρω μας αλλά παραμένει αόρατο στα μάτια μας.

Το απόγευμα, θα γυρίσουμε το κλειδί της πόρτας του γραφείου μας και θα φορέσουμε ένα άλλο πρόσωπο για να πάμε στο σπίτι μας, μετά ένα άλλο για να βγούμε το βράδυ με τους φίλους μας, ένα άλλο το πρωί της Κυριακής στην εκκλησία, αργότερα ένα άλλο για να επισκεφθούμε τους γονείς μας, ένα άλλο όταν χρειάζεται να κάνουμε κήρυγμα στα παιδιά μας (όπου παρουσιαζόμαστε ως μικροί θεοί που θα γνωρίζουν τα πάντα ή κρυβόμαστε όταν ντρεπόμαστε που δεν γνωρίζουμε). Οι μάσκες ποικίλουν… όσοι και οι άνθρωποι και οι αμέτρητοι ρόλοι τους.

Έτσι χωρίζουμε τους εαυτούς μας σε διαφορετικά μέρη και αισθανόμαστε καλά με το κατόρθωμα μας αυτό: κανείς δεν βλέπει την αλήθεια μέσα μας, την ολότητα μας… ούτε καν εμείς οι ίδιοι.

Μέχρι την ώρα που θα πάμε για ύπνο ή που θ’ αναγκαστούμε να μείνουμε για λίγο μόνοι με τον εαυτό μας. Εκεί δυσκολεύουν κάπως τα πράγματα αλλά το «έχουμε λύσει» και αυτό το πρόβλημα: Βλέπουμε τηλεόραση μέχρι να μας πάρει ο ύπνος, διαβάζουμε ένα καλό βιβλίο για να μη σκεφτόμαστε, παίρνουμε ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά, ναρκωτικά… ότι εμποδίζει και «ηρεμεί» τη σκέψη που μας απειλεί. Και δεν μένουμε ποτέ μα ποτέ μόνοι με τον εαυτό μας.

Γιατί τότε οι ρόλοι μπερδεύονται, οι σκέψεις διαδέχονται ακατάστατα η μια την άλλη, τα συναισθήματα (άγνωστα και αόριστα) ανακατεύουν όλα μαζί το στομάχι ή προκαλούν σφίξιμο στο κεφάλι, διάφορους πόνους και έλλειψη ενέργειας. Υποθέτουμε ότι μας πείραξε το κλιματιστικό στη δουλειά, η ανοιχτή πόρτα στην κουζίνα, κάτι που φάγαμε στο εστιατόριο. Παίρνουμε μια μέρα άδεια από τη δουλειά μας και τη ζωή μας και μετά συνεχίζουμε, ακριβώς όπως πριν. Δεν αλλάζουμε τίποτα γιατί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.

Η οποιαδήποτε επιτυχία, σε οποιοδήποτε απομονωμένο τομέα, είναι προσωρινή. Δεν το βλέπουμε αυτό (ούτε στον εαυτό μας, πολύ περισσότερο όμως στους άλλους) γιατί συνηθίζουμε να τεμαχίζουμε το χρόνο, να εστιαζόμαστε επιλεκτικά και προσωρινά σε ότι μας βολεύει να βλέπουμε. Ξεχωρίζουμε τους τομείς, τους ρόλους της ζωής μας και παρατηρούμε ανάλογα, ό,τι έχουμε επιλέξει ως σημαντικό: τα λαμπερά αστέρια της τηλεόρασης με την πλούσια ζωή τους, τον ειδικό με το κουστούμι που τεκμηριώνει την άποψη του, το ζητιάνο στο δρόμο που προσπερνάμε βιαστικά, το ατίθασο παιδί στο πάρκο που κοιτάμε περιφρονητικά.

Αυτό που δεν βλέπουμε είναι η λαμπερή μάσκα που φοράμε κατ’ επιλογήν οι ίδιοι, την (όντως) πλούσια ζωή μας, το ζητιάνο μέσα μας, τον ειδικό που παριστάνουμε (ή είμαστε αλλά αγνοούμε), το καταπιεσμένο παιδί μέσα μας που ζητά απεγνωσμένα την προσοχή μας. Και έτσι προχωράμε μηχανικά τη ζωή μας, παρουσιάζοντας τον πραγματικό μας εαυτό (που εξακολουθούμε να μη βλέπουμε) στους ανθρώπους που υποτίθεται ότι αγαπάμε περισσότερο: το σύντροφο μας, τα παιδιά μας, τον εαυτό μας.

Αλλά εξακολουθούμε να μην κατανοούμε τι σημαίνει πραγματικά, «Τα εν οίκω μη εν δήμω». Ίσως δεν θα μάθουμε ποτέ αν δεν αποφασίσουμε ν’ αποκωδικοποιήσουμε την κοινωνία του μάτριξ των κατώτερων ενστίκτων. Ξέρουμε όμως να γράφουμε την παροιμία, να τη λέμε, να συμβουλεύουμε, να τη μεταφράζουμε… όπως μας βολεύει.-

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 14ης Σεπτεμβρίου 2011

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.
Τώρα και με τρόπο που δεν θα σας βγάζει pop up παράθυρα διαφημίσεων.Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Κλήρωση Τζόκερ 13/10 και Διαλογή

Μόλις βγήκαν από την κληρωτίδα οι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ.
Σήμερα η κλήρωση μοιράζει 3.000.000 (Τρία Εκατομμύρια) ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι:

Η ΔΙΑΛΟΓΗ
Hackers κατέβασαν την ιστοσελίδα της Νάντιας Γιαννακοπούλου

Θύμα επίθεσης hacker έπεσε σήμερα η προσωπική ιστοσελίδα της Βουλευτή Μεσσηνίας το ΠΑΣΟΚ Νάντιας Γιαννακοπούλου.

Η Επίθεση στην σελίδα της βουλευτού έγινε από τον χρήστη paCMan (σχετική δίπα φωτό) όπου διαμαρτύρεται για την όλη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον Ελληνικό λαό.

Αναλυτικά το κείμενο του hacker αναφέρει:........

Hacked by paCMan

The greek government has made its people suffer in order to to find the money to repay the international monetary fund. But the people suffers because the dept was made by the corrupt government, not only the present political party, but everyone.

When the people started peacefully protesting, you tried to terrorize them.

When the people started discussing publicly on the blogs, you tried to stop them, enforcing a law against the anonymity of the bloggers.

But you can not stop the voice of the righteous, because the people will never close their eyes on what is right.

You try to keep our mouths shut, but everytime you find a way to terrorize us we find a new way to break this reign of terror.


People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.

Να λέμε στους πολίτες την αλήθεια

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας, με εισηγήτρια την Νάντια Γιαννακοπούλου. Με αυτό το σχέδιο νόμου ολοκληρώθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία για την αναδιοργάνωση του Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας που «πλέον ξεκάθαρα, γυρίζει σελίδα», σύμφωνα με την κα. Γιαννακοπούλου. Η εισηγήτρια της πλειοψηφίας, κα. Νάντια Γιαννακοπούλου, στην παρέμβασή της, μεταξύ άλλων, απάντησε στις αιτιάσεις ορισμένων βουλευτών που αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου, λέγοντας: «Οφείλουμε να λέμε στους Έλληνες πολίτες την αλήθεια πέρα κι έξω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και να μη δημιουργούμε λανθασμένες εντυπώσεις».

Συγκεκριμένα, η κα. Γιαννακοπούλου αναφέρθηκε στα ..........

αιτήματα ορισμένων βουλευτών που ζήτησαν να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου ο όρος «ψυχοκοινωνική υποστήριξη», να θεσμοθετηθεί θέση υποδιοικητή για κάθε ΚΑΦΚΑ και κάθε ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και όχι ενός απλού επιστημονικού υπευθύνου και να προβλεφθεί η κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία των παρεχόμενων υπηρεσιών στα άτομα που απευθύνονται στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κ.α..

Συγκεκριμένα, απαντώντας η κα. Γιαννακοπούλου ανέφερε ότι, «Όλα τα παραπάνω αναφέρονται ρητά και ξεκάθαρα στο παρόν νομοσχέδιο. Ειδικότερα, σχετικά με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, αυτή αναφέρεται ότι θα συνεχίσει να παρέχεται από τα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, στην παράγραφο ε’ του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου. Η συγκεκριμένη, μάλιστα, παράγραφος αποτελεί πιστή αντιγραφή του προηγούμενου νόμου για τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, βάσει του οποίου λειτουργούσαν μέχρι και σήμερα. Όσον αφορά το ζήτημα θεσμοθέτησης ενός Υποδιοικητή για το ΚΑΦΚΑ και ενός Υποδιοικητή για το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, και αυτό ορίζεται ρητά στην παράγραφο 6 του άρθρου 15, όπου προβλέπεται ότι σε κάθε νοσοκομείο που λειτουργεί Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ορίζεται ένας Υποδιοικητής πλήρους απασχόλησης». Ο Υφυπουργός κ. Μπόλαρης, μάλιστα, αποσαφήνισε ότι «θα υπάρχει ένας Υποδιοικητής για κάθε Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Επομένως, δεν τίθεται θέμα ενός επικεφαλής για τα δύο Κέντρα και αυτό προκύπτει ξεκάθαρα και από το νόμο».

«Όσον αφορά την αιτίαση για τη μη κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία των παρεχόμενων υπηρεσιών», συνέχισε η κα. Γιαννακοπούλου, «απαντώ ότι και αυτό αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά στην παράγραφο 5 του άρθρου 13. Άλλωστε, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου, ο κ. Μπόλαρης ανέφερε ότι ένας από τους κύριους λόγους που εντάσσονται τα Κέντρα Αποκατάστασης στο ΕΣΥ, είναι για να καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία το κόστος των υπηρεσιών αυτών κι, έτσι, να προκύψουν έσοδα για τα Κέντρα αυτά.

Στην απεργία καλεί τους καθηγητές η Α' ΕΛΜΕ

Το Δ.Σ της Α’ΕΛΜΕ Μεσσηνίας καλεί όλους τους συναδέλφους στην Πανεργατική –Πανδημόσιουπαλληλική – Πανεκπαιδευτική απεργία στις 19-10-2011 και στα συλλαλητήρια που θα διοργανωθούν στην πόλη μας.
«Αντιστεκόμαστε στο νέο μισθολόγιο που μας οδηγεί στην εξαθλίωση και την αναξιοπρέπεια»

Ο πρόεδρος: Σωτ. Ξανθάκης
Ο γεν. γραμματέας Βασ. ΓεωργιόπουλοςΔιευκρινήσεις για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων

Διευκρινήσεις για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Αργολίδας Γ. Ανδριανού.

Στην απάντηση, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «Θα πρέπει κατ’ αρχήν να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση αδειοδότησης για μια υδροληψία ισχύει και είναι νομικά κατοχυρωμένη από το 1987 στο περιβαλλοντικό δίκαιο της χώρας μας και ότι οι γεωργοί θα πρέπει ούτως ή άλλως να διαθέτουν άδεια.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, .........

αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που υφίσταται σε ό,τι αφορά την έκδοση και ανανέωση των αδειών, ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει σχέδιο Υπουργικής Απόφασης προς το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το οποίο να απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης και να μειώνεται το κόστος ανανεώσεων, ειδικά για τους γεωργούς.
Η πρόσφατη νομοθετική πράξη (ΚΥΑ 150559/2011 ΦΕΚ 1440/Β’) για τη διαδικασία αδειοδότησης των αρδευτικών γεωτρήσεων, αναμφίβολα διευκολύνει και απλοποιεί τις διαδικασίες έκδοσης άδειας και με την εφαρμογή της καθίσταται ευκολότερη και λιγότερη δαπανηρή η αδειοδότηση, αλλά προωθείται και η καταγραφή των γεωτρήσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του σημαντικότερου φυσικού πόρου.

Η νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση καλύπτει την πλειονότητα των γεωργών και των αρδευτικών γεωτρήσεων, αφού προβλέπει εξαίρεση από την υποχρέωση κατάρτισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις γεωτρήσεις με δυναμικότητα μέχρι 100.000 κυβικά μέτρα ετησίως. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 προβλέπεται ότι, για τις γεωτρήσεις με τη δυναμικότητα αυτή, υποβάλλεται μόνο μια τεχνική έκθεση από το γεωργό ή τον τεχνικό εκπρόσωπό του. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ανάγκη να εμπλακεί μελετητής οποιασδήποτε κατηγορίας, αλλά ο φάκελος της αίτησης αδειοδότησης μπορεί να προετοιμαστεί είτε από τον ίδιο το γεωργό, ή το γεωπόνο που τον συμβουλεύει ή οποιονδήποτε σχετικό επιστήμονα.

Για τις γεωτρήσεις με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 100.000 κ.μ. ετησίως, συνεχίζουν να ισχύουν τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα στην περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία κατά την άποψή μας, ορθά θέτει υποχρέωση περιβαλλοντικής μελέτης για τις υδατοβόρες γεωτρήσεις, αφού το νερό είναι πολύτιμο αγαθό για όλους.
Σε κάθε περίπτωση, η όποια τροποποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι θέμα του ΥΠΕΚΑ, του ΤΕΕ και του ΓΕΩΤΕΕ.

Αναφορικά με τις προθεσμίες, θεωρούμε ότι σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, τα δικαιολογητικά είναι αρκετά απλά ώστε να διευκολύνεται η σύντομη υποβολή της αίτησης από την πλευρά των γεωργών, οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι ενήμεροι.
Επιπρόσθετα, πρέπει να διευκρινιστεί, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό, ότι η αδειοδότηση των γεωτρήσεων αποτελεί υποχρέωση των γεωργών και των υπολοίπων πολιτών και ως τέτοια δεν είναι δυνατόν να επιδοτηθεί από καμία δράση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Το ΥΠΑΑΤ είναι στη διάθεση των πολιτών και των περιφερειακών υπηρεσιών για να επιλύει τα όποια προβλήματα ανακύψουν. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ δεν έχουν λάβει γνώση ιδιαίτερων δυσχερειών στην εφαρμογή της ΚΥΑ, ούτε από γεωργούς, ούτε από τις κατά τόπους υπηρεσίες.

Καταλήγοντας, θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι, η νέα ρύθμιση γίνεται προς απλούστευση των διαδικασιών και μείωση του κόστους τόσο για το γεωργό, όσο και για τη διοίκηση».

Morias Now

Θα εφαρμόσουν επιτέλους το νόμο - Λίστα με μεγαλοοφειλέτες ζήτησε ο εισαγγελέας

Την πόρτα όσων χρωστούν στο Δημόσιο πάνω από 150.000 ευρώ θα χτυπήσει σύντομα η αστυνομία. Ο οικονομικός εισαγγελέας ζήτησε τις καταστάσεις από το υπουργείο Οικονομικών.

Ο νόμος προβλέπει την παραπομπή των οφειλετών στο Αυτόφωρο αλλά ως φαίνεται δεν είχε εφαρμοστεί...

Ισχύει από την 1η Αυγούστου και προβλέπει .........

ότι οι οφειλέτες ποσών άνω των 5.000 ευρώ μπορεί να οδηγηθούν στο Αυτόφωρο, επειδή το αδίκημα είναι διαρκές, ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης.

Απ' ότι φαίνεται όμως το κηνύγι θα γίνει στα "μεγάλα ψάρια".

Η εγκύκλιος της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, προβλέπει οτι η διαδικασία του Αυτοφώρου θα ακολουθείται για φορολογικά αδικήματα που υπερβαίνουν το ποσό των 75.000 ευρώ αλλά και για «ιδιαίτερα προκλητικές περιπτώσεις διακράτησης ΦΠΑ».

Newsit

Το Avatar πρώτο σε «πειρατικά» downloads στο Ίντερνετ

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα με τις ταινίες που κυριάρχησαν στα διαδικτυακά «πειρατικά» downloads και το blockbuster Avatar φιγουράρει στη πρώτη θέση.
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο δημιουργός του «Avatar» Ντέιβιντ Κάμερον θεωρούσε ότι με το να δώσει έμφαση στο να φιλμογραφήσει την πιο εντυπωσιακή 3D ταινία όλων των εποχών, θα έδινε τη δική του απάντηση-λύση στην πειρατεία, καθώς πίστευε ότι οι θεατές θα τιμούσαν τις κινηματογραφικές αίθουσες και θα απέφευγαν το download.

Όμως τα στοιχεία τον διαψεύδουν, χωρίς αυτό να .......

σημαίνει ότι το Avatar δεν έσπασε τα ταμεία στα σινεμά. Όμως σίγουρα ο γνωστός σκηνοθέτης που έχει και τη φήμη του... φραγκοφονιά έχασε μερικά εκατομμύρια δολάρια.
Εκτός από το Avatar στις πρώτες θέσεις της λίστας βλέπουμε και τα Dark Knight, transformers, The Hangover και Inception, αλλά και τα Σταρ Τρεκ και Πειρατές της Καραϊβικής.

Αναβάθμιση του ΚΕΚΥΚΑμεΑ και του ΚΑΦΚΑ ζήτησε ο Δημήτρης Κουσελάς.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Ολομέλεια της Βουλής, «Ανασυγκρότηση φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, κέντρα αποκατάστασης, αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις», ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση: .......

« Αγαπητοί συνάδελφοι,

Βιώνουμε μια πρωτόγνωρη, μια πολύπλευρη κρίση, που συχνά θέτει σε δοκιμασία τους όρους διαβίωσης, και την κάλυψη των αναγκών υγείας χιλιάδων συμπολιτών μας, στις πόλεις και στην ύπαιθρο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, νομοσχέδια σαν αυτό που συζητάμε, αποκτούν κομβική σημασία, αν θέλουμε να μιλάμε για την αναγκαία, σήμερα, διατήρηση και μάλιστα την αναβάθμιση του κοινωνικού Κράτους.
Αλοίμονο αν, εν μέσω κρίσης, κάνουμε εκπτώσεις στην περισσότερο από ποτέ αναγκαία κοινωνική φροντίδα, αλληλεγγύη και υποστήριξη, στην αναγκαία δωρεάν υγεία και περίθαλψη!
Γι' αυτό σήμερα απαιτείται, περισσότερο από ποτέ, η αποτελεσματική ανασυγκρότηση και διασύνδεση των κοινωνικών μονάδων, με τον θεσμικό κορμό του κοινωνικού μας κράτους, το ΕΣΥ.

Έναν πρωτοπόρο για την εποχή του θεσμό της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο εισηγήθηκε ο Παρασκευάς Αυγερινός και προχώρησε ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς.
Σήμερα, όμως, σχεδόν 30 χρόνια μετά, χρειαζόμαστε ένα νέο, σύγχρονο και αναβαθμισμένο ΕΣΥ. Χρειαζόμαστε σύγχρονους και αναβαθμισμένους φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, σύγχρονες και ολοκληρωμένες μονάδες υγείας και νοσηλείας.
Χρειαζόμαστε –και στο θέμα αυτό αργήσαμε- το Μητρώο δικαιούχων κοινωνικών παροχών του άρθρου 18, για να πατάξουμε μια σπατάλη, που στερούσε πολύτιμους πόρους απ’ αυτούς που πραγματικά τους είχαν ανάγκη.
Η μείωση της γραφειοκρατίας, η επίτευξη θετικών συνεργειών, η αποτελεσματική διασύνδεση σημαντικών αλλά συχνά αποκομμένων μεταξύ τους υποδομών, γνώσεων και ανθρώπινων πόρων, με ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας και φροντίδας, είναι η μεγάλη πρόκληση αυτού του νομοσχεδίου.

Επιτρέψτε μου να εστιάσω στο Κεφάλαιο Β’, στο «Δίκτυο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης».
Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Μεσσηνία, έχουμε εξαιρετικά θετικές εμπειρίες από τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑμεΑ) που λειτουργεί στην Καλαμάτα και από το Κέντρο Αποθεραπείας-Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΑΦΚΑ) που λειτουργεί στα Φιλιατρά.

Αυτοί οι φορείς, με την πλούσια προσφορά και την αυταπάρνηση του προσωπικού τους, έχουν εδώ και χρόνια καταξιωθεί στη συνείδηση των συμπολιτών μας, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες φυσικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Σήμερα, με το άρθρο 11 του παρόντος σ.ν., τα παραπάνω καταργούνται ως αυτοτελή ΝΠΔΔ και εντάσσονται, ως «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης», στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Και είναι, πιστεύω, εύλογο αίτημα των τοπικών μας κοινωνιών, αυτούς τους φορείς να τους δούμε να αναβαθμίζονται, στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Συστήματος Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.

Είναι θετικό ότι ο κ. Υπουργός αποδέχθηκε τα αιτήματά μας για το ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών.
Είναι επίσης θετικό ότι στο άρθρο 12, μεταξύ των σκοπών των νέων Κέντρων Φυσικής Αποκατάστασης, αναγνωρίζεται ρητώς και ο ρόλος τους στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και κοινωνικής επανένταξης, σε συμπολίτες μας με αναπηρίες.

Στη βάση αυτή, τα Κέντρα που καλύπτουν και αυτόν τον συγκεκριμένο ψυχοκοινωνικό ρόλο, θα πρέπει να μετονομαστούν σε «Κέντρα Φυσικής, Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης». Η ονομασία αυτή αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα και δίνει έμφαση στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που ήδη λειτουργούν στο ΚΕΚΥΚΑμεΑ και πρέπει να στηριχτούν. ‘Οπως γνωρίζετε και από προηγούμενες Ερωτήσεις και παρεμβάσεις μου για το θέμα, τούτο αποτελεί πάγιο αίτημα του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Μεσσηνίας.
Πιστεύω, επίσης, ότι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης και επανένταξης στον κοινωικό ιστό των συμπολιτών μας με αναπηρίες σε συμπολίτες μας που τις έχουν ανάγκη, είναι καθήκον, είναι αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας, ειδικά υπό τις σημερινές συνθήκες.
Γι’ αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί η δωρεάν παροχή αυτών των υπηρεσιών, χωρίς να εξαρτάται η παροχή της από την ύπαρξη κάλυψης ή σύμβασης με ασφαλιστικό φορέα.
Ακόμα, λόγω της ιδιαιτερότητας των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ως όργανο διοίκησης των συγκεκριμένων Κέντρων θα πρέπει να ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδιοικητής, με αντίστοιχες γνώσεις και εξειδικευμένη εμπειρία.

Τέλος, στις αποφάσεις που θα αφορούν στα συγκεκριμένα Κέντρα, θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑΜΕΑ και των πιστοποιημένων Συλλόγων-ΜΚΟ, που λειτουργούν υποστηρικτικά. Ξέρω κ. Υπουργέ ότι αυτό θέλετε να το εντάξετε στο καταστατικό λειτουργίας τους που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα βοηθούσε μια δήλωσή σας στα πρακτικά της Βουλής (ο κ. Μπόλαρης επιβεβαιώνει ότι αυτό θα γίνει στον Οργανισμό που θα δημιουργηθεί).
Οι ρυθμίσεις αυτές, είναι, νομίζω, απαραίτητες για την εύρυθμη ένταξη, διασύνδεση και λειτουργία αυτών των Κέντρων στο πλαίσιο του ΕΣΥ, προκειμένου να καλύπτονται πληρέστερα οι υπάρχουσες ανάγκες.

Τέλος, θέλω να κλείσω με τις ρυθμίσεις του άρθρου 30. Το άρθρο αυτό είναι παραφωνία στη λογική και τη φιλοσοφία του Ε.Σ.Υ. Οι πανεπιστημιακοί γιατροί δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους συναδέλφους τους. Πρέπει να ισχύει για αυτούς ό,τι ισχύει για όλους τους Καθηγητές όλων των υπολοίπων Πανεπιστημιακών Σχολών. Ο Θανάσης Τσούρας ανέπτυξε εκτενώς τους λόγους για τους οποίους το άρθρο αυτό πρέπει να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί ριζικά.»