ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΨΕ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣKΕΥΗΣ, Λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την απόσυση αυτοκινήτων. Τι θα ισχύει.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την απόσυρση, την οποία εισηγήθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς.
Την ΚΥΑ προσυπέγραψαν ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρης Ρέππας και η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη. Για το θέμα αυτό, ο κ. Κουσελάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: « Η απόσυρση και τα κίνητρα που θεσπίσαμε θα βοηθήσουν σημαντικά τους πολίτες, τον κλάδο του αυτοκινήτου που περνά κρίση και θα συμβάλλει στην αύξηση των κρατικών εσόδων και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Είναι ένα θετικό μέτρο που το περίμενε η αγορά».
Σχετικά με τη διαδικασία της απόσυρσης σας ..........

ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Ύψος απαλλαγών
Παραλαβής καινούργιου επιβατικού αυτ/του μέχρι και 2000 κ.ε. με μερική ή ολική απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης σε αντικατάσταση παλαιού επιβατικού αυτ/του (για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι και 31/12/1998), το οποίο παραδίδεται προς καταστροφή (αποσύρεται) στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.

Οι απαλλαγές έχουν ως ακολούθως:
α) μέχρι και 900 κ.ε., απαλλαγή από το Τ.Τ. για εργοστασιακή αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.
β) από 901 μέχρι και 1400 κ.ε, απαλλαγή από το Τ.Τ για εργοστασιακή αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.
γ) από 1401 μέχρι και 1600 κ.ε, απαλλαγή από το 65% του Τ.Τ και για εργοστασιακή αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.
δ) από 1601 μέχρι και 2000 κ.ε., απαλλαγή από το 50% του Τ.Τ και για εργοστασιακή αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.

Δυνατότητα παραλαβής καινούργιου επιβατικού αυτ/του μέχρι και 2000 κ.ε. με μερική ή ολική απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης σε αντικατάσταση παλαιού επιβατικού αυτ/του (για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι και 31/12/1998), το οποίο παραδίδεται προς καταστροφή (αποσύρεται) στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.

Έναρξη εφαρμογής: 10 ημέρες από τη δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Λήξη εφαρμογής: Έως τις 20/12/2011 θα αποσύρονται αυτ/τα (θα παραδίδονται στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής).

Δικαιούχα της ως άνω απαλλαγής πρόσωπα :
- ο ιδιοκτήτης του αυτ/του το οποίο αποσύρεται ή
- το πρόσωπο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του αυτ/του έχει εκχωρήσει το δικαίωμα προς απόσυρση.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για τα αποσυρόμενα αυτ/τα:
α) να έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα μέχρι και 31/12/1998.
β) να διαθέτουν όλα τα μηχανικά μέρη και όλα τα στοιχεία του αμαξώματός τους (δεν είναι απαραίτητο να έχουν δυνατότητα αυτοκίνησης καθώς μπορεί να έχουν πλέον αχρηστευθεί λόγω της ακινητοποίησής τους).
γ) να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2011 καθώς και τυχόν οφειλόμενα προηγουμένων ετών. Για τα αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη σε ακινησία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξαιρούνται τα αυτ/τα που έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

Βήματα - Διαδικασία απόσυρσης:

1. Παράδοση του αυτ/του από τον ιδιοκτήτη του ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημεία συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).
2. Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής εκδίδει εντός 8 ημερών πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος, δίνει ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού στον ενδιαφερόμενο και ένα αντίγραφο αποστέλλει στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της εκάστοτε Περιφέρειας για να διαγραφεί το όχημα.
3. Η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, στην οποία αποστέλλεται το πιστοποιητικό καταστροφής εκδίδει εντός 5 ημερών από την λήψη του αντιγράφου του πιστοποιητικού καταστροφής, πράξη οριστικής διαγραφής του οχήματος.
4. Η πράξη οριστικής διαγραφής παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του σε δύο αντίγραφα.
5. Το ένα αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής κατατίθεται άμεσα στο αρμόδιο τελωνείο και το άλλο κρατείται από τους ενδιαφερόμενους.
Εκτιμώμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόσυρσης: 17 ημέρες.

Διαδικασία τελωνισμού καινούργιου αυτοκινήτου:

Το αυτοκίνητο που θα παραληφθεί πρέπει να είναι καινούργιο και ατελώνιστο.

Α) Εφόσον το καινούργιο αυτ/το τελωνίζεται απευθείας από τους ιδιώτες:
Ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου επιβατικού οχήματος ή το πρόσωπο προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση υποβάλλει τελωνειακό παραστατικό για τον τελωνισμό του καινούργιου επιβατικού οχήματος στο οποίο επισυνάπτει:
- βεβαίωση της ΔΟΥ για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος και
- αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής του αποσυρόμενου επιβατικού οχήματος.

Β) Εφόσον το καινούργιο αυτ/το τελωνίζεται από την εμπορική επιχείρηση για λογαριασμό των ιδιωτών:
Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και πράξη οριστικής διαγραφής) απαιτούνται και:
- αίτηση της εταιρείας με την οποία θα ζητείται ο τελωνισμός του οχήματος προκειμένου να διατεθεί στον δικαιούχο,
- υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια αρχή) του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος ή του προσώπου προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση, με την οποία θα βεβαιώνεται η συμφωνία του με την εμπορική επιχείρηση.
Στις περιπτώσεις αυτές το τελωνειακό παραστατικό θα μένει σε εκκρεμότητα για έξι μήνες έως ότου επιστρέψει το πιστοποιητικό ταξινόμησης του αυτοκινήτου από το οποίο να προκύπτει ότι το αυτοκίνητο ταξινομήθηκε στο όνομα του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος ή το πρόσωπο προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση.
Αν δεν επιστρέψει εντός της προθεσμίας αυτής το πιστοποιητικό ταξινόμησης, τότε η εμπορική επιχείρηση θα καταβάλλει τους οφειλόμενους φόρους, προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Σχηματική παρουσίαση ροής:

Παράδοση οχήματος από τον ενδιαφερόμενο (ιδιοκτήτη ή πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα) για καταστροφή στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ.

Καταστροφή και έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος εντός 8 ημερών από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ.

Αποστολή του πιστοποιητικού καταστροφής άμεσα από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας.

Οριστική διαγραφή του οχήματος εντός 5 ημερών (από τη λήψη του πιστοποιητικού καταστροφής) από τις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας,

Άμεση παράδοση στο τελωνείο αντιγράφου οριστικής διαγραφής του αποσυρόμενου οχήματος. Το άλλο αντίγραφο κρατείται από τον ενδιαφερόμενο.

Υποβολή Τελωνειακού παραστατικού για τελωνισμό καινούργιου οχήματος μαζί με:
- α) την βεβαίωση της ΔΟΥ για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου αυτ/του.
- β) αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής του αποσυρόμενου αυ/του.
Εφόσον τελωνίζει η εμπορική επιχείρηση για λογαριασμό του ιδιώτη:
Μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλεται: γ) αίτηση της επιχείρησης και δ) υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτη για τη συμφωνία με την επιχείρηση.

Η1Ν1: Στα 48 τα θύματα της νέας γρίπης 113 άτομα νοσηλεύονται

Ακόμη τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μας κατά το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές της νέας γρίπης, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε 48 από την αρχή του χειμώνα.

Εν τω μεταξύ, άλλα 113 άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

NewsbeastΒρέθηκαν όπλα και κλοπιμαία στα Φιλιατρά

Λαυράκι έβγαλε η παρατηρητικότητα ενός αστυνομικού του Τμήματος Φιλιατρών, κατά τη διάρκεια περιπολίας του τις νυχτερινές ώρες της Τετάρτης προς Πέμπτη, καθώς εντόπισε 2 όπλα, φυσίγγια, διάφορα κλοπιμαία και άλλα αντικείμενα.

Πιο συγκεκριμένα, ο αστυνομικός περιπολούσε στην περιοχή των Φιλιατρών στις 2.40 τη νύχτα, στο δρόμο που οδηγεί προς Αγρίλη.
Στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου .........

που βρίσκεται δίπλα από τη γέφυρα του παλιού εθνικού δρόμου, παρατήρησε μέσα στο σκοτάδι ένα ύποπτο άτομο μέτριου αναστήματος που φορούσε μαύρο σκούφο, μαύρο μπουφάν και χακί παντελόνι.
Πλησίασε τότε με σκοπό να του κάνει έλεγχο, αλλά το ύποπτο άτομο τράπηκε με γρήγορες κινήσεις σε φυγή και εκμεταλλευόμενο το σκοτάδι και το δύσβατο της περιοχής -αφού τριγύρω υπάρχει δασική έκταση- εξαφανίστηκε.

Στη συνέχεια, αφού κλήθηκαν ενισχύσεις από όμορα Αστυνομικά Τμήματα, σε έλεγχο που έγινε στο χώρο βρέθηκαν, μια καραμπίνα Γουίντσεστερ διαμετρήματος 12 χιλιοστών, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο ρώσικης προέλευσης με κοντή κάννη, 17 φυσίγγια 12 χιλιοστών από τρεις διαφορετικές μάρκες, 2 σακ-βουαγιάζ (ένα μπλε κι ένα μπεζ), ένας μαύρος σκούφος που καλύπτει όλο το πρόσωπο, μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, 2 κινητά τηλέφωνα από τα οποία το ένα είχε μέσα και κάρτα Sim, ένας φακός, 1 πακέτο καπνός, 1 ζευγάρι παπούτσια θαλάσσης, 1 ζευγάρι παντόφλες, διάφορες συσκευασίες από τρόφιμα, μπουκάλια από αλκοολούχα ποτά, είδη ρουχισμού και 15 κιλά κρέας.

Τα ευρήματα -και κυρίως τα όπλα με τα φυσίγγια- αναμένεται να σταλούν για έλεγχο στην Διεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών, τόσο για βαλιστική εξέταση όσο και για αναζήτηση βιολογικού υλικού και DNA.
Η υπόθεση, που είναι πολύ σοβαρή και πιστώνεται στις επιτυχίες του Α.Τ. Φιλιατρών, διερευνάται σε βάθος με επικεφαλής τον διοικητή του τμήματος, υπαστυνόμο Αναστάσιο Δεληγιάννη.

Δημοπρατείται η αποκατάσταση του ναού στη Χριστιανούπολη

Δημοπρατείται την Τρίτη 15 του μηνός το έργο «Στερέωση και Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Μεταμόρφωση του Σωτήρος στη Χριστιανούπολη Μεσσηνίας» από το υπουργείο Πολιτισμού.
Το ύψος του προϋπολογισμού της μελέτης με τις αναθεωρήσεις και το ΦΠΑ φτάνει στα 3.050.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α και το ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Με απόφασή της η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης ..........

Μουσείων και Τεχνικών Εργων που ελήφθη την προηγούμενη Τετάρτη όρισε την επιτροπή του διαγωνισμού στην οποία μεταξύ άλλων συμμετέχουν ως τακτικό μέλος ο αντιδήμαρχος Τριφυλίας Αναστάσιος Πούλος και ως αναπληρωματικό μέρος ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Παγάνης.

Σε ισχύ το αυτόφωρο για αδικήματα άνω των 75.000

Τι θα ισχύσει στο νέο φορολογικό

Τις τελευταίες πινελιές στο φορολογικό νομοσχέδιο, κυρίως αυτές που αφορούν το αυτόφωρο και γενικότερα τις ποινές, βάζει το οικονομικό επιτελείο και εκτός απροόπτου εντός της εβδομάδας θα παρουσιαστεί στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», μετά τις ..........

αντιδράσεις για τον τρόπο που θα εφαρμοζόταν το αυτόφωρο, υπουργείο Δικαιοσύνης και Οικονομικών βρήκαν τη χρυσή τομή και πλέον θα ενεργοποιείται για αδικήματα μέχρι και πέντε έτη πίσω (αν αφορά κακουργηματική πράξη) και όχι ανεξαρτήτως τελέσεως του αδικήματος όπως επιθυμούσε ο κ. Παπακωνσταντίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη μη απόδοση ΦΠΑ άνω των 75.000 ευρώ το αυτόφωρο μπορεί να ισχύει για πέντε έτη από την τέλεση του αδικήματος. Για οφειλές μέχρι 75.000 ευρώ το αυτόφωρο θα ενεργοποιείται μέχρι και 20 μήνες από την τέλεση του αδικήματος.

Όπως τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χ. Καστανίδης, «απροσδιόριστος χρόνος τελέσεως ενός εγκλήματος -δηλαδή, ξεκινάμε σήμερα και πάμε μετά από δέκα, δεκαπέντε χρόνια-, δεν υπάρχει πουθενά. Ως εκ τούτου, το διαμορφώσαμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει σεβασμός των θεμελίων και των δογμάτων της ελληνικής ποινικής επιστήμης».

Το σχέδιο νόμου θα προβλέπει μεταξύ άλλων, την αύξηση του ποσοστού προκειμένου να προσφύγει κάποιος στη δικαιοσύνη, φορολογικό διαμεσολαβητή αλλά και αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των επιχειρήσεων. Ειδικότερα και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου οι ποινικές διατάξεις αλλά και αυτές που θα οδηγήσουν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ορίζουν ότι:

– Δεν επιτρέπεται η αναστολή εκτέλεσης της ποινής στα εγκλήματα φοροδιαφυγής αν προηγουμένως δεν καταβληθούν οι φόροι του κράτους. Επίσης δεν επιτρέπεται η μετατροπή της ποινής στα εγκλήματα φοροδιαφυγής εάν δεν καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι.

– Στα φορολογικά εγκλήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος εκτός από τους συνήθεις περιοριστικούς όρους (χρηματική εγγύηση, απαγόρευση εξόδου από την χώρα κ.λπ.) μπορεί να επιβληθεί και η προσωρινή κράτηση (δηλ. προφυλάκιση) αν κρίνεται ότι με το να αφεθεί ελεύθερος είναι πιθανόν να διαπράξει παρόμοια εγκλήματα φοροδιαφυγής.

– Αυξάνεται το ποσοστό από 25% στο 50% του φόρου και των προστίμων προκειμένου να μπορεί κάποιος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

– Αίρεται το φορολογικό απόρρητο:

α) των οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και καθυστερεί η πληρωμή τους για χρονικό διάστημα ανώτερο του έτους και το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό (π.χ. 150.000 ευρώ),

β) για περιπτώσεις έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών στοιχείων ή νόθευσης στοιχείων ή μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων από τα οποία προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το σχέδιο νόμου προβλέπει την αναδιοργάνωση των φοροελεγκτικών υπηρεσιών, ενώ καθιερώνεται σύστημα αξιολόγησης των ελεγκτών για την επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.

Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις:

– Η επιλογή των ελεγκτών γίνεται κατά ένα ποσοστό μόνο από υπαλλήλους που έχουν προϋπηρεσία σε ελεγκτικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

– Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ειδική αναλυτική δήλωση περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες).

– Τα στελέχη αξιολογούνται ανά 8μηνο, οι προϊστάμενοι διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων και τμημάτων ανά δωδεκάμηνο ή δεκαοκτάμηνο.

– Κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπάγονται σε ειδικό πειθαρχικό συμβούλιο.

Επίσης το σχέδιο νόμου προβλέπει τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης του συνόλου των κερδών των επιχειρήσεων για Α.Ε. και ΕΠΕ για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 από 24% σε 20%. Παράλληλα, για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται φόρος 25% που διενεργείται με παρακράτηση στην επιχείρηση.

Newsbeast

Δημήτρης Τσίγγανος: Αγρόκτημα καρπουζιών: εκεί που τα ζαρζαβατικά συναντούν την τέχνη!

Χθες στην πρωινή εκπομπή του Mega "Κοινωνία ώρα MEGA" παίχτηκε ρεπορτάζ για τον Δημήρη Τσίγγανο και το αγρόκτημα του το οποίο βρίσκεται στην Φαρακλάδα και που όπως είπε ο δημοσιογράφος στην εκπομπή είναι μοναδικό.

Δείτε το πατώντας εδώΠεταλωτής: «Δεν ζητήσαμε παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας»

Σκληρή ήταν η ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα, δια μέσου του κ. Πεταλωτή, η ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου των εκπροσώπων της ΕΕ, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την απαίτηση για ιδιωτικοποιήσεις, ύψους 50 δισ. ευρώ ως το 2015.

Στην ανακοίνωση η κυβέρνηση ...........

παραδέχεται ότι υπάρχει σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, αλλά υπογραμμίζει με έμφαση ότι αυτό δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με «εκποίηση κρατικής γης».

«Η συμπεριφορά των εκπροσώπων της ΕΕ, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, κατά τη συνέντευξή τους, ήταν απαράδεκτη. Τους ζητήσαμε να βοηθήσουν και τιμάμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας. Δεν ζητήσαμε όμως από κανέναν να παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν τον ρόλο τους. Και αυτό θα το καταστήσουμε σαφές σε όλους τους εταίρους μας».

Στην ανακοίνωση-«βόμβα» αναφέρεται επίσης: «Έχουμε ανάγκη αλλά έχουμε και όρια. Και τα όρια της αξιοπρέπειάς μας δεν τα διαπραγματευόμαστε με κανέναν. Εντολές παίρνουμε μόνο από τον ελληνικό λαό.

Ακόμη, η κυβέρνηση επανειλημμένως έχει τοποθετηθεί για την ανάγκη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, με όρους διαφάνειας, ώστε αυτή να συνεισφέρει στην ανάπτυξη αλλά και στη μείωση του δημόσιου χρέους. Επ' αυτού έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις καθώς και λεπτομερής σχεδιασμός σε βάθος πολλών ετών. Είναι προφανές βέβαια ότι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει εκποίηση δημόσιας γης. Εξ’ ίσου προφανές είναι ότι για τη λήψη αυτών των αποφάσεων μόνη αρμόδια είναι η ελληνική κυβέρνηση».

Zougla

Ελένη Φουρέιρα - Άσε Με [ + Στίχοι ]ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ


Νιώθω κάτι, πώς να το εξηγήσω
Όταν είσαι εσύ κοντά μου
Μου αρέσεις, γιατί να σου το κρύψω
Και παίρνω θάρρος να στο δείξω, εγώ

Σε κοιτάω, και σου χαμογελάω
Τ’ όνομα σου, εγώ ρωτάω
Βρίσκω τρόπους, για να σε προσεγγίσω
Τ’ αξίζεις να το προσπαθήσω, πολύ

Έχω κάτι εγώ να σου ‘πω
Να μου κάνεις μια χάρη ζητώ

Άσε με, άσε με
Μαζί σου εγώ να ζήσω
Άσε με, άσε με
Να σε γνωρίσω
Άσε με, άσε με
Θέλω να σε κερδίσω
Σ’ έχω ερωτευτεί

Άσε με, άσε με
Μαζί σου εγώ να ζήσω
Άσε με, άσε με
Να σε γνωρίσω
Άσε με, άσε με
Θέλω να σε κερδίσω
Σ’ έχω ερωτευτεί

Το μυαλό μου, το έχεις κυριεύσει
Δεν αντέχω, για σένα λιώνω
Συνεχίζω, μέχρι να σ’ αποκτήσω
Και να μου πεις ότι με θέλεις, κι εσύ

Έχω κάτι εγώ να σου ‘πω
Να μου κάνεις μια χάρη ζητώ

Άσε με, άσε με
Μαζί σου εγώ να ζήσω
Άσε με, άσε με
Να σε γνωρίσω
Άσε με, άσε με
Θέλω να σε κερδίσω
Σ’ έχω ερωτευτεί

Άσε με, άσε με
Μαζί σου εγώ να ζήσω
Άσε με, άσε με
Να σε γνωρίσω
Άσε με, άσε με
Θέλω να σε κερδίσω
Σ’ έχω ερωτευτεί

Άσε με, άσε με
Άσε με, άσε με
Ασε με, άσε με
Μονο μια χάρη σου ζητώ.

Άσε με, άσε με
Μαζί σου εγώ να ζήσω
Άσε με, άσε με
Να σε γνωρίσω
Άσε με, άσε με
Θέλω να σε κερδίσω
Σ’ έχω ερωτευτεί

Άσε με, άσε με
Μαζί σου εγώ να ζήσω
Άσε με, άσε με
Να σε γνωρίσω
Άσε με, άσε με
Θέλω να σε κερδίσω
Σ’ έχω ερωτευτεί

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 12ης Φεβρουαρίου 2011

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.
Τώρα και με τρόπο που δεν θα σας βγάζει pop up παράθυρα διαφημίσεων.Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Κεγκέρογλου σε Νάντια Γιαννακοπούλου: «Από 1/1/11 έως 30/6/11 αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ»

«Παρατείνεται και νομοθετικά, έως τις 30 Ιουνίου 2011 η αναστολή των πλειστηριασμών οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ από τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς αυτών», σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κεγκέρογλου, σε απάντηση του στη Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου. Συγκεκριμένα, με την, από 10/12/10, ερώτησή της η βουλευτής Μεσσηνίας ζητούσε την παράταση της απαγόρευσης αναγκαστικού πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας.

Το παραπάνω αίτημα της κ. Γιαννακοπούλου .........

ικανοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την κατάθεση στη Βουλή της κύρωσης πράξης νομοθετικού περιεχομένου, σχετικά με την αναστολή των πλειστηριασμών έως το τέλος Ιουνίου.

Η σχετική τροπολογία που επικυρώνει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή και αποκτά πλέον ισχύ νόμου, δίνοντας άλλη μια χρονική ανάσα σε νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Σχολιάζοντας την παραπάνω εξέλιξη η κ. Γιαννακοπούλου, δήλωσε ότι «η παράταση κρίνεται σημαντική στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έτσι ώστε τα φυσικά πρόσωπα που θέλουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του νόμου να έχουν το αναγκαίο περιθώριο και να επιδιώξουν την ολοκλήρωση της προσπάθειας για την εξώδικη ρύθμιση χωρίς τη χρονική πίεση και το άγχος για την άμεση υποβολή αιτήσεων δικαστικής ρύθμισης χρεών. Στο πλαίσιο του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έχουν υποβληθεί 10.000 περίπου αιτήσεις για εξώδικο συμβιβασμό, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ακόμη στοιχεία για το ποιες από αυτές τις προσπάθειες έχουν τελεσφορήσει».

Σημειώνεται, επιπλέον ότι η παράταση στην απαγόρευση των πλειστηριασμών δεν περιορίζεται μόνο για τις απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί από χρέη προς τις τράπεζες, γενικεύοντας με αυτόν τον τρόπο την αναστολή και για χρέη προς το Δημόσιο, αλλά και οποιονδήποτε άλλο φορέα.

Από 15 Φεβρουαρίου η απογραφή δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

Την ερχόμενη Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011 ξεκινάει σε όλη την Ελλάδα, εκτός της Αττικής, η απογραφή των δικαιούχων παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2011.

Το φετινό πρόγραμμα θα καλύψει περισσότερους δικαιούχους από πέρυσι και απευθύνεται σε 570.000 άτομα, ενώ η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 62.700.000 ευρώ.
Η απογραφή θα γίνει κατ΄ αλφαβητική ..........

σειρά.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Περιφερειακές - Τοπικές Υπηρεσίες του Οργανισμού ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση www.oee.gr .

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετρητά τέλος για συναλλαγές πάνω από 3.000 ευρώ

Από 1 Απριλίου 2011 όλες οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων που υπερβαίνουν σε αξία τα 3.000 ευρώ θα γίνονται υποχρεωτικά με χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή τραπεζικών επιταγών. Από 1.1.2012 το όριο αυτό θα είναι 1.500 ευρώ.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Δημήτρη Κουσελά στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε διάφορες περιπτώσεις συναλλαγών πάνω από τα όρια αυτά.

Στόχος του μέτρου αυτού όπως αναφέρεται στην .........

απόφαση είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των συναλλαγών και των χρηματικών ροών στις συναλλαγές των ιδιωτών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Στην απόφαση διευκρινίζονται αναλυτικά τα ακόλουθα:

1. Ως αξία συναλλαγής, θεωρείται το συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

2. Προκαταβολές που εισπράττονται ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 3.000 ευρώ ( ή άνω των 1.500 ευρώ από 1.1.2012) θα γίνονται με τη χρήση καρτών ή τραπεζικής

3. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών (όπως οχήματα, κ.λπ.) σε ιδιώτη "με ανταλλαγή", εξοφλείται από τον ιδιώτη - αγοραστή, με τον ίδιο τρόπο , η διαφορά της αξίας που προκύπτει από το συμψηφισμό των ανταλλαγών εφόσον η διαφορά αυτή υπερβαίνει το όριο των 3.000 ευρώ..

4. Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντων αγαθών, η αξία των οποίων προηγουμένως έχει εξοφληθεί, για τη νέα απόδειξη λιανικής πώλησης που εκδίδεται, εφαρμόζεται η παραπάνω διαδικασία.

5. Σε περίπτωση συναλλαγής που εξοφλείται, μερικώς ή ολικώς, με δάνειο που έχει πάρει ο ιδιώτης - με κατάθεση του σχετικού ποσού στο λογαριασμό του πωλητή - το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, ανεξαρτήτως αξίας, θα εξοφλείται με χρήση κάρτας ή τραπεζικής επιταγής εφόσον η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των Τραπεζών ή με πρόσωπα - ιδιώτες που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η από μέρους τους εξόφληση, με τους τρόπους που αναφέρονται στην απόφαση και καταβάλλονται μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές, οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

Από τον επιτηδευματία - πωλητή, εκδίδεται "απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής αξιόγραφων". Η απόδειξη αυτή εκδίδεται αθεώρητη από διπλότυπο, τουλάχιστον, στέλεχος.

Σ' αυτήν αναγράφονται το ποσό, ο τρόπος εξόφλησης, η αιτιολογία της είσπραξης (π.χ. προκαταβολή, τμηματική καταβολή, εξόφληση) και ο αύξων αριθμός του παραστατικού.. Ο επιτηδευματίας υποχρεούται το ποσόν των μετρητών, που εισπράττει να το καταθέσει εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοσή τους, σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Πιστωτικό Οργανισμό.

Πρωτο Θέμα

Ανοίγουν 350 κλειστά επαγγέλματα. Ολόκληρη η λίστα

Στην απελευθέρωση περισσότερων από 500 επαγγελμάτων στοχεύει η κυβέρνηση με τα 350 από αυτά να θεωρείται βέβαιο ότι θα ανοίξουν μέχρι τον Ιούνιο.
Τα υπόλοιπα είτε είναι «υπό επεξεργασία» είτε θεωρούνται ήδη «ελεύθερα».

Στις πρώτες 343 ειδικότητες που απελευθερώνονται, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κομμωτές, τεχνικοί, έμποροι, ξενοδόχοι, μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί.

Ήδη, έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία από ..........

τα υπουργεία και έχουν φτάσει στη ΓΣΕΒΕΕ, η οποία εκλήθη την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή ως ο βασικός εκπρόσωπος των «θιγόμενων» επαγγελματιών που «φωτογραφίζει» αλλά δεν αναφέρει ονομαστικά το σχετικό νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.

Σήμερα το θέμα συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Μία εβδομάδα πριν, κατά την πρώτη ανάγνωση, η ΝΔ είχε ζητήσει από τη ΓΣΕΒΕΕ λίστα των πιθανών «θιγόμενων», την οποία δεσμεύτηκε να συγκεντρώσει.

Το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών αρνήθηκε να δώσει «λίστα», επικαλούμενο την πιθανότητα να «ξεχάσει» κάποιους επαγγελματίες.

Γι' αυτό και «πέταξε» το... μπαλάκι στους ενδιαφερόμενους. Κάλεσε όποιον από τους εκατοντάδες κλάδους που εκτιμούν ότι θίγονται, να δηλώσουν εντός τεσσάρων μηνών τις «αντιρρήσεις» τους, ζητώντας εξαίρεση.

Αν αυτή δεν γίνει δεκτή (με προεδρικό διάταγμα), τότε από το τέλος Ιουνίου θα αρθούν μία σειρά από περιορισμοί, αρκετοί από τους οποίους σχετίζονται με την πολυνομία, και εμποδίζουν την εύκολη άσκηση των δραστηριοτήτων.

Το ζήτημα είναι σύνθετο, καθώς δεν «ακουμπά» μόνο στο νομοσχέδιο που τώρα συζητά η Βουλή κατ' εντολή της τρόικας αλλά σε τουλάχιστον 2 ακόμη νόμους:

1. Με το νομοσχέδιο για τα κλειστά επαγγέλματα προβλέπεται γενική κατάργηση της διοικητικής αδειοδότησης, δηλαδή της έκδοσης άδειας από την αρμόδια αρχή πριν κάποιος ξεκινήσει τη δραστηριότητά του. Προβλέπεται μόνο η εκδήλωση πρόθεσης 3 μήνες πριν από την έναρξη ώστε να γίνει προληπτικός έλεγχος. Για παράδειγμα, δεν θα απαιτείται άδεια για τη δημιουργία μεγάλων εμπορικών καταστημάτων (τώρα υποχρεώνονται σε άδεια νομαρχίας για μεγάλου μεγέθους εταιρείες εντός των αστικών κέντρων) .
Επίσης προβλέπει την κατάργηση ακόμη 9 περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση όλων των επαγγελμάτων. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η απαγόρευση διάθεσης προϊόντων από κάποια καταστήματα (π.χ. ψωμιού από σουπερμάρκετ), οι υποχρεωτικές τιμές (π.χ. στη διαμονή), οι εδαφικοί περιορισμοί (σε σχολές οδήγησης, κομμωτήρια ή σινεμά).

2. Ο νόμος δεν καλύπτει άλλες «απελευθερώσεις» σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα, το χρόνο μαθητείας ή το ωράριο. Ωστόσο οι παραπάνω αλλαγές προβλέπονται ήδη νομικά από την οδηγία Μπολγκεστάιν, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη αν και ψηφίστηκε το προηγούμενο καλοκαίρι. Προωθεί την εύκολη και ίση πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες για όλους τους κατοίκους της Ε.Ε.

3. Το τρίτο πεδίο έρχεται από τον υπό ψήφιση νόμο για τα 16 τεχνικά επαγγέλματα (ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, τεχνικοί καυστήρων κ.λπ.), για τα οποία μειώνεται δραστικά ο αριθμός των αδειών και της προϋπηρεσίας.

Ακολουθεί η λίστα με την πρώτη φουρνιά επαγγελμάτων:

Βοηθός Εικονολήπτη (Χειριστής Τηλεοπτικής Μηχανής)
Βοηθός Ηχολήπτη (Μπούμαν)
Βοηθός Μακιγιέρ/Μακιγιέζ
Βοηθός Μοντέρ
Βοηθός Σκηνογράφου
Βοηθός Σκηνογράφου - Ενδυματολόγου
Βοηθός Σκηνοθέτη
Βοηθός Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό (Floor Manager)
Βοηθός Τεχνικού αερίων καυσίμων
Βοηθός Τεχνουργού Ειδικών Εφέ
Εργοδηγός Κλωστοϋφαντουργός
Ηλεκτρονικός Ραδιοσυζεύξεων - LINK
Ηχολήπτης
Μηχανοτεχνίτης
Σκηνογράφος
Τεχνικός Εμφανιστής Εκτυπωτής
Τεχνικός Χρωματικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ)
Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός)
Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων
Τεχνίτης οργάνων
Τεχνίτης ψυκτικών Εγκαταστάσεων
Φροντιστής
Χειριστής Γεννήτριας
Χειριστής εναέριων γραμμών ελικοπτέρων
Χειριστής Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (Cameraman)
Chef Ηλεκτρολόγος
Α' Ηλεκτρολόγος (Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων)
Αμπιγιέρ/Αμπιγιέζ
Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός
Αδεια «Λάντζας»
Βοηθός Λεμβούχος
Δύτης
Αδεια Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής
Αδεια Εκμίσθωσης Μηχανοκίνητων Λέμβων
Εκπαιδευτής Χειριστών Ταχυπλόων
Αδεια Θαλάσσιου Ταξί
Αδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Ναυαγοσωστικής
Αδεια Καταδυτικού συνεργείου
Μαθητευόμενος Δύτης
Ναυαγοσώστης
Ναυτικός Πράκτορας
Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής
Τροφοδότης
Αδεια Υποκαταστήματος Ναυτικού Πράκτορα
Φύλακας Κατασχεμένου Πλοίου
Φύλακας Παροπλισμένους Πλοίου
Χειριστής Πηδαλιούχου
Ιπτάμενος εκτός χειριστών
Αεροναυπηγός Μηχανικός
Αισθητικής Τέχνης
Αισθητικός
Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών
Αρχιθερμαστής, λιπαντής, θερμαστής, χειριστής μηχανής
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Ασφάλειας (GMDSS)
Ατμομηχανικός Α', Β', Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού
Ατομική Επαγγελματική Αδεια Αλιείας
Β' Ραδιοτεχνίτης
Β' Ηλεκτρολόγος (Βοηθός Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων)
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων
Βοηθός Κουρέα - Κομμωτή
Βοηθός Νοσηλευτών
Βοηθός Οδοντιατρείου
Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικός
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθός Φροντιστής
Βοηθός Χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών
Βοηθός Αναισθησιολογίας
Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής
Βοηθός Ενδυματολόγου
Βοηθός Επεξεργασίας Κρέατος & Πουλερικών (Μεταγυμνασιακό)
Βοηθός Μακινίστα
Βοηθός Οδοντιάτρου
Βοηθός Τεχνικού Εργαστηρίου
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές πηγές και λουτρά
Βοηθός Χειριστή Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης
Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων - Παιδοκόμων
Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Οδοντοτεχνιτών
Βοηθός Φυσικοθεραπευτών
Γεωλόγος
Γεωπόνος
Γομωτής - Πυροδότης
Γραμματέας Λήψεων (Σκριπτ)
Γραμματέας Παραγωγής
Δασολόγος
Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Διατροφής - Διαιτολογίας
Διευθυντής Παραγωγής
Διευθυντής Φωτογραφίας
Δικηγόροι
Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού
Δόκιμος ραδιοηλεκτρολόγος Α'
Εγκαταστάσεων κτιρίων και βιομηχανικών χώρων
Εγκαταστάτης Υδραυλικός 1ης ειδικότητας (θερμοϋδραυλικές)
Εγκαταστάτης αερίων καυσίμων
Ειδικό Πτυχίο Κυβερνήτη
Ειδικό Πτυχίο Μηχανοδηγού
Ειδικός δασικής προστασίας
Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας
Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής
Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής
Ειδικός θαλασσοθεραπείας - SPA
Ειδικός Κινησιοθεραπείας
Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία
Ειδικός λουτροθεραπείας - SPA
Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης
Ειδικός Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος
Ειδικός τουριστικού πρακτορείου
Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου
Ειδικός χρηματιστηριακών εργασιών
Εικονολήπτης
Εικονολήπτης (Χειριστής Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης)
Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση (μεταλυκειακό, 2 εξάμηνα)
Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Ενδυματολόγος
Επαγγελματίας χειριστής αεροπλάνων (πιλότος)
Επαγγελματίας χειριστής ελικοπτέρων
Επαγγελματικό Μακιγιάζ
Επιμελητής πτήσεων
Επιμελητής - Ξεναγός εθνικών δρυμών και χώρων αναψυχής
Επισκέπτης Υγείας
Επόπτης Δημόσιας Υγείας
Εργαλειομηχανών CNC
Εργοδηγός (εγγραφή στα Μητρώα)
Εργοδηγός Μηχανολόγος απλών μηχανικών εγκαταστάσεων
Εργοδηγός Αεροσκαφών
Εργοδηγός Μηχανολόγος
Εργοθεραπευτής
Ηλεκτροδηγός σιδηροδρόμου
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
Ηλεκτρολόγος (γενική άδεια)
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης και Συντηρητής Α', Γ' & ΣΤ
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης και Συντηρητής Δ' Ειδικότητας
Ηλεκτρολόγος Θεάτρου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρομηχανικών συστημάτων & Αυτοματισμού αυτοκινήτου
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Ηλεκτρονικός οπτικοακουστικών συστημάτων
Ηλεκτρονικός συσκευών και εγκαταστάσεων
Ηλεκτρονικός υπολογιστικών μονάδων
Ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημάτων και δικτύου
Ηλεκτρονικών Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων
Ηλεκτροσυγκολλητής - Οξυγονοκολλητής Β' & Α' Τάξης
Ηλεκτροτεχνίτης
Θαλαμηπόλος Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού
Θερμαστής - Αρχιθερμαστής
Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Ιατρικός Επισκέπτης
Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Αιματολογικού Εργαστηρίου
Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας
Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων
Ιατρός
Ιπτάμενος συνοδός - Φροντιστής
Ιπτάμενος μηχανικός
Ιχθυολόγος
Κλάδος Διοικητικός - Παραγωγής
Κλάδος Ειδικών Εφφέ (Special Effects)
Κλάδος Ηλεκτρολόγων
Κλάδος Ηχου
Κλάδος Μακιγιάζ - Κομμώσεις
Κλάδος Μοντάζ
Κλάδος Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας
Κλάδος Σκηνοθεσίας
Κλάδος Τεχνικών Εργαστηρίων
Κλάδος Τηλεόρασης
Κομμωτής/Κομμώτρια
Κομμωτής/Κομμώτρια Α'
Κοινωνικός λειτουργός
Κοινωνικών Φροντιστών
Κομμωτής - Τεχνικός περιποίησης κόμης
Κομμωτικής Τέχνης
Κουρέας
Κτηνίατρος
Κυβερνήτης Α', Β', Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού ρυμουλκών, τουριστικών θαλαμηγών
Λοιποί Μηχανικοί
Μαία-Μαιευτής
Μακιγιέρ/Μακιγιέζ
Μακινίστας
Μεταλλικών Κατασκευών
Μηχανικός Α', Β', Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού
Μηχανικοί Μεταλλείων - Μεταλλουργοί Μηχανικοί
Μηχανικός Ηχου
Μηχανικός Τηλεόρασης - Master control
Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
Μηχανοδηγός Α', Β', Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού
Μηχανοδηγός Κινητηρίων Μηχανών (ΜΕΚ)
Μηχανολόγοι (εγγραφή στα μητρώα)
Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Μηχανοσυνθετών αεροσκαφών
Μηχανών και συστημάτων
Μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου
Μοντέρ
Μοντέρ αρνητικού
Μουσική με Τεχνολογία
Ναύκληρος
Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
Ναύτης
Δόκιμος Οικονομικός ναυτικού
Νοσηλευτής
Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
Νοσηλευτικής Χειρουργείου
Ξεναγός
Ξυλουργός (Μεταγυμνασιακό)
Οδηγός Ανελκυστήρων
Οδηγός μοτοσικλετών
Οδηγός αυτοκινήτων (κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και Ε)
Οδηγός οχημάτων Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών Επικίνδυνων
Οδικός Μεταφορέας Εμπορευμάτων
Οδικός Μεταφορέας Επιβατών (εθνικών ή εθνικών και διεθνών μεταφ.)
Οδοντίατρος
Οδοντοτεχνικής Πορσελάνης
Οδοντοτεχνικής - Ορθοδοντικής
Οδοντοτεχνίτης
Οπτικός
Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής (Παραγωγός)
Πλοίαρχος Α', Β', Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού
Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
Πολιτικός Μηχανικός
Πρακτικός ηλεκτρολόγος
Πρακτικός Μηχανικός Κινητηρίων Μηχανών (ΜΕΚ) Γ', Β και Α' τάξης
Πρακτικός Μηχανικός Συντηρητής Γ', Β' και Α' Τάξης
Προϊστάμενος Αρχιθαλαμηπόλος Ε.Ν., Αρχιθαλαμηπόλος Ε.Ν.
Προϊστάμενος Οικονομικός και Οικονομικοί Α', Β' τάξης Εμπορικού
Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές ανάγκες
Προσωπικό Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου
Πτυχία προσωπικού εδάφους:
Πτυχία προσωπικού συντήρησης αεροσκαφών
Πτυχία χειριστών αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας
Πτυχίο Αρχιμαγείρου, Μάγειροι Α', Β', Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού
Ραδιοηλεκτρολόγος Α'
Ραδιοηλεκτρολόγος Β'
Ραδιοτεχνίτης
Ραδιοτηλεγραφητές Α', Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού
Ραδιοτηλεγραφητής (Γενικό πτυχίο ραδιοτηλεγραφίας)
Ραδιοτηλεφωνητής (Γενικό πτυχίο ραδιοτηλεφωνίας)
Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
Σκηνοθέτης
Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία
Στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης παιδικών κατασκηνώσεων
Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών
Συντήρησης Εργων Τέχνης - Αποκατάστασης
Συντηρητής καυστήρων και συσκευών αερίων καυσίμων
Συντηρητής καυστήρων υγρών καυσίμων
Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης
Συντηρητών κεντρικής θέρμανσης
Σχεδιαστής Ηχου
Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ
Σχεδιαστών Τεχνικών Εργων με χρήση Η/Υ
Τεχνικός προσθετικών - ορθωτικών και λοιπών μέσων αποκατάστασης
Τεχνικός της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης
Τεχνικός Ειδικών Οπτικών Εφφέ με χρήση Η/Υ
Τεχνικός αερίων καυσίμων
Τεχνικός ανελκυστήρων
Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής
Τεχνικός αυτοκινήτων - οχημάτων
Τεχνικός αυτοματισμών
Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF)
Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού
Τεχνικός Ειδικών Ηχητικών Εφφέ με χρήση Η/Υ
Τεχνικός εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου C.Ν.C.
Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας
Τεχνικός εφαρμογών οπτικής
Τεχνικός ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων οχημάτων
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας
Τεχνικός Μεταγραφών
Τεχνικός μηχανημάτων έργων
Τεχνικός Μηχανοτρονικής
Τεχνικός Μίξης Ηχου
Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών
Τεχνικός οργάνων μετρήσεων
Τεχνικός περιελίξεων ηλεκτρικών μηχανών
Τεχνικός Προϊστάμενος Εργαστηρίου
Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων
Τεχνικός Ροής Προγράμματος
Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας
Τεχνικός συναρμολόγησης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων
Τεχνικός Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού
Τεχνικός Συντήρησης Εργων Ζωγραφικής
Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας
Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών
Τεχνικός φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων οχημάτων
Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων
Τεχνικός ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας
Τεχνικός ψυκτικών Εγκαταστάσεων Γενικών Εφαρμογών
Τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών
Τεχνίτες Υδραυλικοί Β' & Α' Τάξης
Τεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
Τεχνίτης αερίων καυσίμων
Τεχνίτης αναρτήσεων
Τεχνίτης βαφής
Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Υδρευσης - Αποχέτευσης
Τεχνίτης εξαερωτήρων-αναμικτήρων (καρμπυρατέρ)
Τεχνίτης Ξυλουργός
Τεχνίτης Σκηνικών (Ζωγράφος)
Τεχνίτης Σκηνικών (Πλαστικός)
Τεχνίτης Συντήρησης Εργων Τέχνης-Αποκατάστασης
Τεχνίτης συσκευών υγραερίου
Τεχνίτης συστήματος πέδησης
Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων)
Τεχνίτης τροχών
Τεχνίτης ψηφιακών ταχογράφων
Τεχνίτης ψυγείων
Τεχνουργός Ειδικών Εφφέ
Υπαλλήλων διοίκησης
Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπομηχανικοί Ηλεκτρολόγοι Β' & Α' Τάξης
Υπομηχανικοί Μηχανολόγοι (εγγραφή στα μητρώα)
Φαρμακοποιός
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικός Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικοί Ιατρικής
Φυσικός Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών
Φωτογράφος Σκηνής
Χειριστής μηχανημάτων έργων Δ', Γ', Β' & Α' Τάξης
Χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών
Χειριστής AUTO CUE
Χειριστής ελευθέρων αερόστατων
Χειριστής εναέριων γραμμών αεροπλάνων
Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Μοντέρ)
Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας
Χημικός
Χημικός Μηχανικός
Χημικοί Μηχανικοί (εγγραφή στα Μητρώα)
Χημικών βιομηχανιών και μεταλλείων
Χημικών εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου υλικών
Ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού
Ψυχολόγος

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ με στοιχεία που έχει αντλήσει η ΓΣΕΒΕΕ από το υπουργείο Εσωτερικών και συναρμόδια υπουργεία και τελούν υπό επεξεργασία.

Σημείωση: η λίστα των επαγγελμάτων φτάνει στα περίπου 500 αν συνυπολιστούν επιμέρους ειδικότητες αλλά και κλάδοι υπό «εξέταση» από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Newsbomb

Δημοσία δαπάνη η κηδεία του Μ. Έβερτ, αποφάσισε ο Γ. Παπανδρέου

Με απόφαση του πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, η κηδεία του Μιλτιάδη Έβερτ, αύριο το μεσημέρι, θα τελεστεί με δημόσια δαπάνη.

Η κηδεία του Μιλτιάδη Έβερτ θα γίνει αύριο Σάββατο στη μία μετά το μεσημέρι από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια του πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας παρακάλεσε, αντί στεφάνων, να κατατεθούν χρήματα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.Διευκρινίσεις για την υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ του 2010

Διευκρινίσεις για τον περιεχόμενο, τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2010 έδωσε σήμερα, Παρασκευή, το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έτους 2010 υποβάλλεται για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2010:

1. Μέχρι την 12η Απριλίου 2011 για ..........

υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
2. Μέχρι την 23η Μαΐου 2011 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

Οι υποκείμενοι αυτοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες εκκαθαριστικές δηλώσεις αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου ΤΑΧΙSnet και τις τροποποιητικές και τις εκπρόθεσμες δηλώσεις στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή.

Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε άλλη ημερομηνία εντός του 2010 από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων:

1. Μέχρι την 20η ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε ΦΠΑ. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
2. Μέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Για υποκείμενους που επήλθε οριστική παύση εργασιών λόγω θανάτου εντός του 2010:

1. Μέχρι την 20η ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
2. Μέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Εξαιρούνται της υποχρεωτικής υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ με ηλεκτρονική μέθοδο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και υποβάλλουν την εκκαθαριστική δήλωση υποχρεωτικά στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή οι υποκείμενοι που:

1. Υπάγονται στις διατάξεις περί μετασχηματισμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης εντός του έτους 2010. Στην περίπτωση που είναι δυνατή η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet αίρεται η υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή.
2. Υποβάλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση πριν την ημερομηνία από την οποία παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης:
α) κατ' έτος κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου
β) κατά τη διακοπή των εργασιών στο τέλος του ιδρυτικού τους σταδίου.

Εάν οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., οι προθεσμίες καθορίζονται από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούσαν κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Εάν δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., οι προθεσμίες καθορίζονται από την επιλογή τους να ακολουθούν τις προθεσμίες υποβολής των υποκειμένων που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. αντίστοιχα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Οι υποκείμενοι έχουν την υποχρέωση την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν στη διαχειριστική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ το υπουργείο αναφέρει ότι σε περίπτωση αργίας ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής όπως ορίζονται στο άρθρο 2 μεταφέρονται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού.

Κατ' εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει ΔΟΥ μπορούν στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ηλεκτρονικά να την αποστέλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ με συστημένη επιστολή.

Αν προκύπτει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΔΟΥ ή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής.

Όταν όμως προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής και είσπραξης αποτελεί η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου και του Ταμία, το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται μηχανογραφικά και εφόσον αυτό φέρει την υπογραφή του εκδότη και του Ταμία.

Για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης με ηλεκτρονική μέθοδο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet το υπουργείο αναφέρει ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί από 21 Φεβρουαρίου 2011. Σε περίπτωση γενικής αργίας οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής όπως ορίζονται στο άρθρο 2 μεταφέρονται κατά μία εργάσιμη ημέρα και η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Σε περίπτωση τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι προθεσμίες αυτές μετακυλίονται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα και η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης γίνεται αποκλειστικά στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή.

Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων μέσω της ηλεκτρονικής μεθόδου, αυτές θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υποκείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρησης της εκκαθαριστικής δήλωσης. Η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρησης και την ημερομηνία υποβολής της ή η εκτύπωσή της μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet αποτελούν για τον υποκείμενο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα.

Ειδικά στην περίπτωση χρεωστικής εκκαθαριστικής δήλωσης προκειμένου να θεωρείται η δήλωση αυτή ως υποβληθείσα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής στην Τράπεζα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής στην Τράπεζα αποδεικνύεται από σχετική αναφορά που διατίθεται μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Ακόμη, διευκρινίζεται πως παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ τις οποίες υπέβαλαν οι υποκείμενοι ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και απορρίφθηκαν λόγω λανθασμένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, μέχρι και την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) η εκκαθαριστική δήλωση μέσω TAXISnet είχε αρχικά υποβληθεί εμπρόθεσμα,

β) είχε δοθεί εμπρόθεσμα εντολή πληρωμής στην τράπεζα,

γ) υπήρχε τουλάχιστον το ακριβές υπόλοιπο του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθαριστικής στο λογαριασμό του υπόχρεου την ημερομηνία πληρωμής.

Ο υποκείμενος υποβάλλει εκ νέου την απορριφθείσα εκκαθαριστική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, μέσω του TAXISnet, ενημερώνει τον υποκείμενο και την αρμόδια ΔΟΥ, με ηλεκτρονική μέθοδο για την αρχικά υποβληθείσα δήλωση, το προς καταβολή ποσό και την οφειλόμενη διαφορά.

Οι υποκείμενοι στο φόρο για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, θα πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Η αρμόδια ΔΟΥ έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων που παρελήφθησαν μέσω του συστήματος TAXISnet και μπορεί να τις διαχειριστεί, όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη ΔΟΥ μέσω TAXIS ή χειρόγραφα. Στην περίπτωση διπλής υποβολής για την ίδια διαχειριστική περίοδο μέσω TAXISnet και μέσω ΔΟΥ δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στη ΔΟΥ, ενώ απορρίπτεται η υποβληθείσα μέσω TAXISnet.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στους Προϊσταμένους των ΔΟΥ, να επιτρέπουν στους υποκείμενους που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή την εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον κατά την κρίση τους συντρέχει πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Πραγματική αδυναμία υποβολής ενδεικτικά, συντρέχει στην περίπτωση υποκειμένων, εγκατεστημένων σε απομακρυσμένες περιοχές και χωρίς εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου.

in.gr

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα πουν ΟΧΙ στο "εξώγαμο" του Ρέππα ή θα το υιοθετήσουν;

Η Κυβέρνηση συνηθισμένη πια στο δόγμα του "αποφασίζομεν και διατάσσομεν" και στη λογική του "πονάει δόντι,κόβει κεφάλι" δεν δίστασε δια του υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων να φέρει στη Βουλή τροπολογία με την οποία βαφτίζει τροχαία παράβαση τη μη πληρωμή διοδίων.

Μόλις οι Παραχωρησιούχοι (Μεγαλοκατασκευαστές στα Ελληνικά) ζήτησαν την άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας σε περιπτώσεις πολιτών που δεν καταβάλλουν διόδια ο "τζαμπατζής" υπουργός έσπευσε να καταθέσει τροπολογία στο νομοσχέδιο για την εξυγίανση των αστικών συγκοινωνιών.
Μια τροπολογία,"εξώγαμο" τέκνο Κυβέρνησης και .........

Κοινοπραξιών από "βιασμό" του άρθρου 29 του Κ.Ο.Κ.,που επισείει βαρύτατες ποινές για τους παραβάτες (πρόστιμο 200 ευρώ και αφαίρεση άδειας, διπλώματος και πινακίδων).

Αντί να φωνάξουν τις εταιρίες στις οποίες παραχώρησαν τις Εθνικές οδούς και να συζητήσουν πως θα βελτιώσουν προς όφελος του Ελληνικού λαού τη σύμβαση του Σουφλιά βρήκαν την εύκολη λύση του Κ.Ο.Κ. Χρησιμοποιώντας την κολυμβήθρα κάθε παρανομίας,το Ελληνικό κοινοβούλιο δια της κυβερνητικής πλειοψηφίας,ευελπιστούν να ανακόψουν το κίνημα "Δεν πληρώνω" των πολιτών που το βλέπουν να παίρνει απρόβλεπτες διαστάσεις.
Παραβιάζοντας κάθε έννοια δικαίου η Κυβέρνηση γίνεται αρωγός των κοινοπραξιών ξεζουμίζοντας τους Ελληνες πολίτες.Στις πρώην Εθνικές οδούς (τώρα έχουν ονοματεπώνυμο) συναντάς πιο πολλούς σταθμούς διοδίων παρά βενζινάδικα.

Για παράδειγμα στον αυτοκινητόδρομο ΜΟΡΕΑΣ (Κόρινθος-Καλαμάτα) αυτή τη στιγμή που ο δρόμος είναι έτοιμος μέχρι τη Μεγαλόπολη έχουν φτιάξει πέντε σταθμούς διοδίων εκ των οποίων λειτουργούν οι τρεις.Με το ρολόι κάθε δεκατρία λεπτά και διόδια σε μια διαδρομή 120 χλμ.Οταν ολοκληρωθεί ο δρόμος ως την Καλαμάτα (175χλμ) πόσα διόδια θα έχει;Ημαρτον κύριοι!είναι τρελό,εξωπραγματικό!Δεν το βλέπετε;
Ακόμα κι αν δεχτούμε πως πρέπει να πληρώνουμε τα διόδια,από που κι ως που μωρέ η οφειλή σ' έναν ιδιώτη μπορεί να είναι τροχαία παράβαση;
Ισχυρίζονται πως το κράτος χάνει έσοδα από το ΦΠΑ των διοδίων κι αυτό είναι σωστό αλλά...

Πόσα χρόνια τώρα το κράτος χάνει έσοδα από το λαθρεμπόριο, που γίνεται μπροστά στα μάτια του,με την πώληση μαϊμού CD, DVD,ενδυμάτων και λοιπών αγαθών;
Πόσα χρόνια τώρα το κράτος χάνει έσοδα και θα χάνει από τις νόμιμες μεν πλασματικές δε αποδείξεις;
Και κάτι ακόμα αν θέλει το κράτος να μη χάνει έσοδα από τα διόδια: ας υποχρεώσουν τους Παραχωρησιούχους να καταβάλουν το ΦΠΑ κι ας μη τον έχουν εισπράξει,όπως ακριβώς γίνεται με όλους τους επιχειρηματίες που έχουν εκδώσει τιμολόγιο πώλησης κι ας τους αφήσουν να τρέχουν στα δικαστήρια με τον κάθε ένα από εμάς να εισπράξουν το αντίτιμο των διοδίων.
Δεν το κάνουν όμως γιατί βρωμάει μπαρούτι! Προέχουν τα συμφέροντα των Μεγαλοκατασκευαστών.

Ως συνήθως στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ ακούγονται και πάλι φωνές διαμαρτυρίας κατά τη συζήτηση στο ΚΤΕ Μεταφορών (πχ ο βουλευτής Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος και η βουλευτής Φθιώτιδος Τώνια Αντωνίου που φοβούνται μέτωπο αγροτών και κινήματος "Δεν Πληρώνω").
Η ουσία όμως είναι αν την ώρα της ψήφισης του νομοσχεδίου θα πουν ΟΧΙ στο "εξώγαμο" του Ρέππα ή θα το υιοθετήσουν;
Τότε που τους θέλουμε αντάρτες. Όχι να μεταλλάσσονται σε κότες!

ΖΕΙΔΩΡΟΝ

Πως να μάθουμε ποιοι έχουν το ίδιο πακέτο καρτοκινητής με εμάς

Μάθε ποιοι έχουν το ίδιο πακέτο καρτοκινητής για να μιλάς και να στέλνεις μηνύματα δωρεάν.

Έχεις What’s Up, Vodafone CU ή Wind F2G και θέλεις να μάθεις ποιοι από τους φίλους και τους γνωστούς σου χρησιμοποιούν το ίδιο πακέτο καρτοκινητής ώστε να μιλάς και να ανταλλάσσεις μαζί τους μηνύματα δωρεάν; Ακολούθησε την παρακάτω διαδικασία και εξοικονόμησε χρήματα!

Η αποστολή των γραπτών μηνυμάτων είναι δωρεάν και για τα τρία πακέτα καρτοκινητής.

Αναλυτικά:..........


* Από καρτοκινητό Cosmote What’s Up στέλνουμε γραπτό μήνυμα στο 1314 γράφοντας τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλουμε να μάθουμε αν είναι What’s up προσθέτοντας μπροστά τα γράμματα «WU», παράδειγμα WU 6971234567 στο 1314.

* Από καρτοκινητό Vodafone CU στέλνουμε γραπτό μήνυμα στο 1253 γράφοντας τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλουμε να μάθουμε αν είναι CU παράδειγμά, 6941234567 στο 1253.
Επίσης οι έχοντες το πακέτο "Νέο καρτοκινητό Vodafone" μπορούν να ελέγχουν ΔΩΡΕΑΝ αν ενας αριθμός κινητού είναι ή όχι Vodafone.
Καλούμε το 1286 και πατάμε την επιλογή 4.
Εκει πληκτρολογούμε το νούμερο του κινητού που θέλουμε να δούμε αν είναι Vodafone και στο τελος πατάμε την δίεση (#)

* Από καρτοκινητό Wind F2G στέλνουμε γραπτό μήνυμα στον αριθμό 1274 γράφοντας τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλουμε να μάθουμε αν είναι F2G, παράδειγμα 6931234567 στο 1274.

Αν έχετε υπ' όψιν σας νούμερα αποστολής SMS για τα υπόλοιπα πακέτα καρτοκινητής (Frog, Mad κλπ) παρακαλούμε να τα αναφέρετε στα σχόλια ώστε να συμπληρώσουμε την παραπάνω λίστα.

Σε κόντρα κυβέρνησης - αγροτών οδηγεί το κίνημα «Δεν πληρώνω»

Σε νέα μετωπική σύγκρουση με τους αγροτοσυνδικαλιστές οδεύει η κυβέρνηση, καθώς οι πρώτοι δηλώνουν αλληλέγγυοι στο κίνημα «Δεν πληρώνω» και σχεδιάζουν να αντικαταστήσουν το κλείσιµο των δρόµων µε το άνοιγµα διοδίων για τουλάχιστον 20 ημέρες.

Ήδη την περασµένη Δευτέρα το συντονιστικό αγροτών στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε να σηκώσουν τις µπάρες στα Μάλγαρα, ενώ ήδη οι µπάρες έχουν σηκωθεί στα διόδια Γύρτινου, που έχουν κόστος µισό ευρώ.

Μιλώντας στη ΝΕΤ, ο υφυπουργός Μεταφορών ..........

Γιάννης Μαγκριώτης τόνισε ότι η άρνηση πληρωμής των διοδίων δεν ποινικοποιείται, αλλά θα τιμωρείται στο πλαίσιο του ΚΟΚ. Υποστήριξε, επίσης, πως η κυβέρνηση επιχειρεί να άρει το στοιχείο της κοινωνικής αδικίας και στο πλαίσιο αυτό προωθούνται διευκολύνσεις για όσους πραγματοποιούν συχνές διελεύσεις από σταθμούς διοδίων.

Σύμφωνα με Τα Νέα, προειδοποιητικά καµπανάκια στην κυβέρνηση για ενδεχόµενο συντονισµό των αγροτών µε το κίνηµα των διοδίων χτύπησαν την Πέμπτη βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, στη διάρκεια του ΚΤΕ Μεταφορών και Υποδομών.

Το θέµα προκαλεί ανησυχία στην κυβέρνηση δεδοµένου ότι την επόµενη εβδοµάδα που θα περάσει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών από τη Βουλή ενδέχεται να κλιµακωθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Πρέπει να προλάβετε τα χειρότερα. Ο κόσµος θα συνταχθεί µε τους αγρότες και θα τους κάνετε ήρωες» είπε στον αρμόδιο υπουργό Δημήτρη Ρέππα ο βουλευτής Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος. Οµοίως η βουλευτής Φθιώτιδας Τόνια Αντωνίου προειδοποίησε ότι «οι αγρότες θα δηµιουργήσουν µεγάλο πρόβληµα και θα δέσουν τα χέρια της κυβέρνησης».

Αλληλέγγυοι στο κίνημα «Δεν πληρώνω» είναι και οι συνδικαλιστές των µέσων µαζικής µεταφοράς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι «δεν απηχεί µια κοινωνία τσαµπατζήδων, αλλά τις χαµηλότερες εισοδηµατικά τάξεις που πλήττονται από τις υπέρογκες αυξήσεις».

Οι συνδικαλιστές κρατούν αποστάσεις µόνο για τις καταστροφές του εξοπλισµού των ακυρωτικών µηχανηµάτων, αλλά τάσσονται υπέρ της διατήρησης της τιµής του εισιτηρίου στο 1 ευρώ.

TA NEA

Επίθεση Παπανδρέου στην Αριστερά ότι παροτρύνει τους πολίτες στην ανομία

Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Αλ.Τσίπρα προς τον πρωθυπουργό για τις τιμές των εισιτηρίων και των διοδίων. Ο Γ.Παπανδρέου κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της Αριστεράς ότι παροτρύνουν τους πολίτες στην ανομία και τη ΝΔ ότι «κλείνει το μάτι» στο κίνημα «Δεν πληρώνω».

Μιλάτε εσείς για ανομία, όταν η Βουλή ...........

συγκάλυψε το σκάνδαλο της Siemens, απάντησε ο Αλ.Τσίπρας. Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της τροπολογίας Ρέππα προανήγγειλε, μέσω του Βήμα 99,5, ο Βασ.Παπαδόπουλος, μέλος του Πανελλήνιου Συντονιστικού της κίνησης «Δεν πληρώνω».

Απαντώντας στην ερώτηση, ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τάξη στο χάος των αστικών συγκοινωνιών. Πρέπει να σώσουμε τα δημόσια μέσα μεταφοράς, μειώνοντας τα ελλείμματα και τις σπατάλες. Δυστυχώς, είπε ο πρωθυπουργός, η αύξηση των εισιτηρίων είναι ένα από τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν.

Αναφερόμενος στις συμβάσεις για την κατασκευή πέντε αυτοκινητοδρόμων, ο Γ.Παπανδρέου υποστήριξε ότι οι συμβάσεις υπεγράφησαν από τη ΝΔ, πως πρόκειται για κακές συμβάσεις, τις οποίες η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί για να σώσει τα έργα.

Στο σημείο αυτό, ο πρωθυπουργός κατηγόρησε κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς πως παροτρύνουν τους πολίτες στην ανομία. «Έχετε λαθεμένη αντίληψη. Νομίζετε πως η ανομία βοηθά τον λαό» σημείωσε ο πρωθυπουργός. τονίζοντας ότι «αυτή την ανομία πληρώνει τώρα ο ελληνικός λαός».

«Σκεφτείτε πώς διαπαιδαγωγείτε τους δικούς σας ανθρώπους» είπε, ενώ κατηγόρησε και τη ΝΔ ότι «κλείνει το μάτι» σε όσους συμμετέχουν στο κίνημα «Δεν πληρώνω».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Γ.Παπανδρέου είπε ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει διάλογο με τα κόμματα αλλά και τους φορείς των περιοχών όπου κατασκευάζονται οι αυτοκινητόδρομοι, ώστε να διαπιστωθούν τα περιθώρια που υπάρχουν για την επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με τις κατασκευαστικές εταιρείες.

Απαντώντας, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε «προβλέψιμη αλλά και προκλητική» την τοποθέτηση του πρωθυπουργού.

Μιλάτε εσείς για ανομία, όταν η Βουλή συγκάλυψε το σκάνδαλο της Siemens, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι και εκείνο είχε υπερψηφίσει ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τις συμβάσεις για την κατασκευή των πέντε αυτοκινητοδρόμων.

«Η κοινωνική ανυπακοή απέναντι στην αυθαιρεσία είναι κοινωνικό δικαίωμα. Τζαμπατζήδες είναι όσοι τα χρόνια της ανάπτυξης έφαγαν το καταπέτασμα» τόνισε.

Προσφυγή στο ΣτΕ

Την ίδια ώρα, μιλώντας στον Βήμα 99,5, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μέλος του Πανελληνίου Συντονιστικού του κινήματος «Δεν πληρώνω», προανήγγειλε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της τροπολογίας Ρέππα, που προβλέπει ότι η άρνηση πληρωμής διοδίων θα τιμωρείται στο πλαίσιο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι η τροπολογία είναι αντισυνταγματική και πως στόχος του κινήματος «Δεν πληρώνω» είναι η οριστική και πλήρης κατάργηση των διοδίων, βάσει του άρθρου 5 του Συντάγματος που ορίζει την ελεύθερη και δωρεάν μετακίνηση στα όρια της χώρας.

Προανήγγειλε, τέλος, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την 1η Μαρτίου, στην πλατεία Συντάγματος.

TA NEA

Αρειος Πάγος: Δώρα - επιδόματα δικαιούται ο εργαζόμενος με αλλεπάλληλες συμβάσεις έργου

Οι ανανεούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις απασχόλησης (σταθερό ωράριο εργασίας κ.λπ.) μετατρέπονται σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας και στοιχειοθετούν αξίωση για δώρα εορτών και επιδόματος αδείας.

Αυτό έκρινε το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ' αριθμ. 1674/2010 απόφασή του.

Αναλυτικότερα, οι δικαστές αποφάνθηκαν ............

ότι σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και την εργατική νομοθεσία «η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι, με τους όρους της συμφωνίας τους, αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που συμφωνήθηκε και στον μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμορφώσεώς του προς αυτές».

Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - συνεχίζει ο ’ρειος Πάγος - διαφέρει από σύμβαση μίσθωσης έργου επί της οποίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Και αυτό γιατί «με τη σύμβαση εργασίας οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην εργασία που θα παρέχεται σε ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ενώ με την σύμβαση μισθώσεως έργου οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του συμφωνηθέντος τελικού αποτελέσματος, η πραγμάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόματη λύση της μεταξύ των συμβαλλομένων συμβατικής σχέσης».

Στην προκειμένη περίπτωση άνδρας σύναψε αλλεπάλληλες ανανεούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Αντικείμενο αυτών των συμβάσεων έργου ήταν η διαχείριση πληροφοριών που αφορούν τις εγκρίσεις, τον έλεγχο δικαιολογητικών κ.λπ. για τη μονιμοποίηση των μεταναστών.

Ο απασχολούμενος εγκαταστάθηκε σε γραφείο της Γενικής Περιφέρειας Αττικής, εργαζόταν με σταθερό ωράριο και υπό τις εντολές και την εποπτεία των προϊσταμένων του «προέβαινε στην παραλαβή, πρωτοκόλληση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των σχετικών με την έκδοση παραμονής των μεταναστών εγγράφων και στην εισαγωγή των σχετικών στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα τήρησης δεδομένων».

Το Εφετείο αλλά και ο ’ρειος Πάγος δέχθηκαν ότι η εργασία την οποία παρείχε ο απασχολούμενος «είχε όλα τα χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου», καθώς, μεταξύ των άλλων, «ο εργαζόμενος τελούσε υπό τον πειθαρχικό έλεγχο και εποπτεία των προϊσταμένων του, λαμβάνοντας εντολές και οδηγίες δεσμευτικές για την εκτέλεση της εργασίας που του είχε ανατεθεί, τηρούσε καθημερινά σταθερό ωράριο εργασίας και παρείχε την εργασία του στον ορισθέντα, από την αναιρεσείουσα, τόπο που ήταν γραφεία της Περιφέρειας».

Κατόπιν αυτών η Δικαιοσύνη κατέληξε ότι οι ανανεούμενες συμβάσεις «κατ' επίφαση χαρακτηρίστηκαν κατά τη σύναψή τους ως συμβάσεις μίσθωσης έργου, ενώ επρόκειτο για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας επί των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του Εργατικού Δικαίου (ν. 1082/1982 και 539/1945), σύμφωνα με τις οποίες ο αναιρεσίβλητος δικαιούται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και αδειών και επιδόματος αδείας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΙΝΚΑ: Συλλογική αγωγή για το καθεστώς των διοδίων

Συλλογική αγωγή για το καθεστώς των διοδίων κατέθεσε η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος ΙΝΚΑ από κοινού με άλλες Ενώσεις Καταναλωτών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ............

ανακοίνωση, «η νομική αυτή παρέμβαση του ΙΝΚΑ εντάσσεται στον αγώνα των πολιτών εναντίον του μέτρου μέχρι την οριστική κατάργησή του, όπως παλαιότερα έγινε με τις παρασιτικές παρκοεταιρείες».

Προστίθεται ακόμη πως «την ώρα που όλος ο λαός μαστίζεται από την άγρια κρίση, το κλείσιμο της παραγωγικής επιχείρησης, την ανεργία, το βούλιαγμα της αγροτικής παραγωγής, τη φτώχεια και την υπερχρέωση, κάποιοι εργολάβοι, φαίνεται έχουν τον τρόπο, να διατηρούν την ασυλία για τα υπερκέρδη τους, σε βάρος όλου του Ελληνικού Λαού. Απειλούν μάλιστα να αλλάξουν και τον ΚΟΚ για να μετατρέψουν την Αστυνομία σε εισπρακτική εταιρεία των εργολάβων».

Ναυτεμπορική

Νέα Πελοπόννησος: Συνεδρίαση της ολομέλειας του συνδυασμού

Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011, στην Τρίπολη, θα συνεδριάσει η ολομέλεια του συνδυασμού «Νέα Πελοπόννησος» υπό την προεδρεία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη.

Η απόφαση ελήφθη μετά την συνάντηση των Γραμματέων των Περιφερειακών Ενοτήτων του Συνδυασμού στην οποία συζητήθηκαν οργανωτικά και λειτουργικά θέματα.
Στην συνάντηση συμμετείχαν οι Γραμματείς των ...........

Περιφερειακών Ενοτήτων: Αργολίδας Μπιτζής Κωνσταντίνος, Αρκαδίας Παναγιωτιοπούλου – Βρέντα Βικτώρια, Κορινθίας Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, Λακωνίας Καρράς Παναγιώτης, Μεσσηνίας Νίκος Αλεξανδρόπουλος καθώς και ο εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου του Συνδυασμού Ιωάννης Πόπορης

Πρόστιμο 200 ευρώ για τη μη πληρωμή διοδίων. Η (ν)τροπολογία του ΠΑΣΟΚ .

Πρόστιμο ύψους 200 ευρώ και δυνητική επιβολή αφαίρεσης άδειας ικανότητας οδηγού, άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων οχήματος για 20 ημέρες προβλέπεται σε περίπτωση άρνησης πληρωμής διοδίων, σύμφωνα με την προσθήκη που κατέθεσε το Υπουργείο Υποδομών στο νομοσχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες.

Η άρνηση πληρωμής διοδίου καθίσταται παράβαση του Κ.Ο.Κ., ενώ η μη καταβολή κομίστρου στις δημόσιες συγκοινωνίες μετατρέπεται σε πλημμέλημα.

Ακολουθεί η προσθήκη στο σχέδιο νόμου για .........

την «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική έκθεση

1. Η λαθρεπιβίβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς θέτει υπό σοβαρή διακινδύνευση την οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα του συστήματος των δημοσίων συγκοινωνιών της χώρας. Η ηθική απαξία της συμπεριφοράς αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη, δεδομένου ότι η εν λόγω παραβατικότητα επηρεάζει εν τέλει και έχει αρνητικό αντίκτυπο στο σύνολο των πολιτών και της κοινωνίας.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η ποινική πρόληψη, και προτείνεται η θέσπιση ρυθμίσεων αντίστοιχων με εκείνες του άρθρου 391 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο είχε καταργηθεί με το άρθρο 1 παρ. 12β΄ του ν. 2207/1994, όταν οι εν γένει συνθήκες ήταν διαφορετικές και είχε θεωρηθεί ότι επαρκούσαν οι διοικητικές κυρώσεις για να αποτρέψουν την παραβατική συμπεριφορά.

Η απαγόρευση καταλαμβάνει την χωρίς πληρωμή αντιτίμου χρησιμοποίηση δημόσιου μέσου συγκοινωνίας που προορίζεται για κοινή χρήση καθώς και την είσοδο με το σκοπό αυτό σε χώρο όπου ασκείται έλεγχος για την καταβολή του ανωτέρου αντιτίμου.

2. H με οποιοδήποτε τρόπο άρνηση ή αποφυγή πληρωμής διοδίων τελών σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες συνιστά αποκλίνουσα συμπεριφορά που προκαλεί κωλυσιεργία, επηρεάζει αρνητικά την κυκλοφορία αλλά και την ασφάλεια και λειτουργία της συγκοινωνιακής εγκατάστασης.

Προς τούτο συνιστάται η θέσπιση ρητής απαγόρευσης και εντεύθεν η απειλή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Η προτεινόμενη διάταξη εντάσσεται συστηματικά στο άρθρο 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπου και ρυθμίζεται η εν γένει κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες.

Η παράβαση μπορεί να διαπιστώνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα με αυτοπρόσωπη παρουσία κατά τη διάπραξή της ή κατόπιν ελέγχου του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση η παράβαση βεβαιώνεται από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία και συνεπάγεται για τον παραβάτη την επιβολή του διοικητικού προστίμου που προβλέπεται στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου (200 ευρώ) και τη δυνητική επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 παρ. 2 του Κώδικα (αφαίρεση άδειας ικανότητας οδηγού, άδεια κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων οχήματος για 20 ημέρες).

Άρθρο...

1. Προστίθεται άρθρο 391 στον Ποινικό Κώδικα ως ακολούθως:

Αρθρο 391

Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου

Όποιος, χωρίς την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη μορφή, χρησιμοποιεί μέσο δημόσιας συγκοινωνίας που προορίζεται για κοινή χρήση ή εισέρχεται με τον σκοπό αυτό σε χώρο όπου ασκείται έλεγχος για την καταβολή του ανωτέρω αντιτίμου με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών και με χρηματική ποινή. Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από έγκληση.

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 29 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» αναριθμείται σε παράγραφο 11. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξης:

«10. Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν είτε αυτοπροσώπως».

Mειωμένο εισιτήριο

Παράλληλα, για τις αστικές συγκοινωνίες και για την περίοδο 2011, με Υπουργική Απόφαση, ισχύει η δωρεάν μετακίνηση ή μειωμένες κατά 50% τιμές των εισιτηρίων για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, δικαίωμα καταβολής μειωμένου κομίστρου σε όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ και των θυγατρικών του, κατά 50% παρέχεται, στις παρακάτω κατηγορίες επιβατών:

α. άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου.

β. Παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών.

γ. Οι μαθητές που είναι κάτοχοι μαθητικού δελτίου ΟΑΣΑ με τους ισχύοντες περιορισμούς, οι φοιτητές/σπουδαστές που είναι κάτοχοι φοιτητικού δελτίου ΟΑΣΑ με τους ισχύοντες περιορισμούς, δικαιούνται μειωμένης τιμής εισιτήρια και κάρτες σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.

δ. Νέοι ηλικίας 13 έως 18 ετών με την επίδειξη της ταυτότητάς τους ή διαβατηρίου.

ε. Σπουδαστές Δημόσιων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. τα οποία λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι την ηλικία των 22 ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και βεβαίωσης της Σχολής.

στ. Σπουδαστές Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι την ηλικία των 22 ετών με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και σχετικής βεβαίωσης της Σχολής.

ζ. Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής μέχρι την ηλικία των 25 ετών, με την επίδειξη της Φοιτητικής ταυτότητας «student card − university I.D.» και της ταυτότητας ή του διαβατηρίου, σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., (Ε.ΘΕ.Λ. − Η.Σ.Α.Π. - Η.Λ.Π.Α.Π. − ΤΡΑΜ − Α.Μ.Ε.Λ.).

η. Οι πολύτεκνοι γονείς και τα μέλη των οικογενειών αυτών, κάτοχοι κάρτας πολυτέκνου.

Επιπλέον, δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης παρέχεται στις εξής κατηγορίες επιβατών:

α. Τα παιδιά ηλικίας μέχρι 6 ετών μετακινούνται δωρεάν με τις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες.

β. Οι οπλίτες θητείας όλων των Σωμάτων μετακινούνται ελεύθερα σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. ΕΘΕΛ − ΗΣΑΠ − ΗΛΠΑΠ − ΑΜΕΛ − ΤΡΑΜ, με την επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας.

γ. Οι κάτοχοι των καρτών ΑμεΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετακινούνται δωρεάν με όλα τα μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.: ΕΘΕΛ − ΗΣΑΠ −

ΗΛΠΑΠ − ΑΜΕΛ − ΤΡΑΜ.

Δωρεάν μετακίνηση παρέχεται επίσης με άλλες διατάξεις σε:

α. Αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό για εκτέλεση υπηρεσίας (για όλες τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας). άρθρο 10 του ν.2018/1992

β. Προσωπικό λιμενικού σώματος για εκτέλεση υπηρεσίας (για όλες τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας) - Α11 ν.2329/1995

γ. Ανάπηροι πολέμου και συνοδοί (για όλες τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας)- ΠΥΣ 99/22-8-1990

δ. Εργαζόμενοι Ο.Α.Σ.Α.- ΕΘΕΛ − ΗΣΑΠ −ΗΛΠΑΠ − ΑΜΕΛ − ΤΡΑΜ δωρεάν για το φορέα που εργάζονται μόνο.

Ναυτεμπορική

Προκύρηξη για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων - σχέδια βελτίωσης

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για τον "Εκσυγχρονισμό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων" Μέτρο 1.2.1.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη σε αγροτικό επίπεδο μέσω Μεγάλων Σχεδίων Βελτίωσης.

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης ηλικίας 18 έως 65 ετών που διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα (δηλ. δραστηριοποιημένοι για 3 χρόνια στη γεωργία)

Αναλυτικά ενισχύονται επενδύσεις: ...........


· Ανέγερσης γεωργικών κτιρίων και κατασκευών και μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,
· Αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,
· Αγορά εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων και εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) .
· Δαπάνες εγγείων βελτιώσεων.
· Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 40% Έως 60%
Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης προβλέπεται να γίνεται ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης την 18 η Φεβρουαρίου 2011 και λήξης την 18 η Απριλίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 271 0 222617 και στο www.agrotikianaptixi.gr.

Συνεχίζεται η καταβολή των πολυτεκνικών επιδομάτων

Ξεκίνησαν από την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου και θα συνεχίσουν να δίνονται έως και 17 Φεβρουαρίου μέσω των ΕΛΤΑ τα πολυτεκνικά επιδόματα του ΟΓΑ για το Α' Δίμηνο του 2011.

Οι δικαιούχες οικογένειες πολυτεκνικών επιδομάτων ανέρχονται σε 427.300 και περιλαμβάνει το επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες Ν.3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000 € Ν.3454/2006).

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ............

128.423.606,40 ευρώ.

Η αρχική καταβολή τους ξεκίνησε από τα ΕΛΤΑ ενω η καταβολή των επομένων επιδομάτων θα γίνει σε τράπεζα ή ΕΛΤΑ της επιλογής του καθενός

Διακρίσεις για δυο Μεσσήνιους Chef

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκε τη βράβευση δύο εκλεκτών καλαματιανών Chef, του Κωνσταντίνου Βασιλειάδη και του Πέτρου Βρυώνη, οι οποίοι διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαγειρικής, που διοργάνωσε η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος και έλαβε χώρα στη Διεθνή Έκθεση HORECA 2011 στο Expo Athens.

Η σημαντική αυτή διάκριση στους δύο Μεσσήνιους ..........

Chef που κέρδισαν με τις γαστρονομικές δημιουργίες τους το Χρυσό και Ασημένιο μετάλλιο του Διαγωνισμού, δεν τιμά μόνο τους ίδιους αλλά και τη Μεσσηνία της οποίας η γαστρονομική παράδοση προβλήθηκε μέσα από μία παλέτα Μεσσηνιακών Γεύσεων: Μεσσηνιακές ποικιλίες κρασιού, Ελαιόλαδο Καλαμάτας, Ελιές Καλαμών, Σύγκλινο Μάνης, Ρίγανη Ταϋγέτου, Ταλαγάνι Μεσσηνίας, Balsamico Καλαμάτας και πολλά ακόμα προϊόντα της Μεσσηνιακή Γης.
Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας το οποίο ως γνωστόν προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προβολή των προϊόντων και της γαστρονομίας της Μεσσηνίας, συγχαίρει τους δύο Αρχιμάγειρες γι’ αυτή τη σημαντική διάκριση αλλά και για τη γενικότερη συμβολή τους στην ανάδειξη της γαστρονομικής μας παράδοσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τους συγχαίρει επίσης για την συμμετοχή τους, με τη διάκριση αυτή και την ποιότητα της δουλειάς τους, στη γενικότερη προσπάθεια ενδυνάμωσης της Μεσσηνιακής Αγοράς, την προβολή της εικόνας του τόπου μας και την ανάδειξη της Μεσσηνιακής Γαστρονομίας ως αναπόσπαστο κομμάτι του θεματικού μας τουρισμού.


Νέα Πελοπόννησος: Παράνομες ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων

Σε συνέχεια του χθεσινού δημοσιεύματος της εφημερίδας «ΣΗΜΕΡΑ» σχετικά με την κατακύρωση προστίμου σε γνωστή πολυεθνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Αργολίδα για παράνομες ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων, η αιρετή Περιφέρεια Πελοποννήσου επικοινώνησε άμεσα και εγγράφως με την αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης ........

ζήτησε να ενημερωθεί τάχιστα για αυτήν την σημαντική εκκρεμότητα, δεδομένης μάλιστα της εκπνοής της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, μέσα στα πλαίσια της οποία θα όφειλε να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση για την επιβολή του εν λόγω προστίμου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε ζητήματα που αφορούν παράνομες ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων, τις οποίες θεωρεί μεγάλη πληγή φια την πελοποννησιακή γεωργία και για τους αγρότες. Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργεί με ταχύτητα, αμεσότητα και αυστηρότητα για τον δραστικό περιορισμό του φαινομένου, προκειμένου να ενισχυθούν οι θεσμοί προστασίας των προϊόντων μας και των παραγωγών μας.

Νάντια Γιαννακοπούλου: Οι πολίτες δεν είναι τζαμπατζήδες

Τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας, φουντώνει όλο και περισσότερο η συζήτηση σχετικά με αυτό που κάποιοι ονομάζουν το κίνημα του «δεν πληρώνω – δεν πληρώνω» και κάποιοι άλλοι τους ονομάζουν «τζαμπατζήδες». Αντικειμενικά, η συγκεκριμένη πρακτική δεν απηχεί στο σύνολό της καμία από τις δύο απόψεις. Από τη μία, είναι γεγονός ότι όλοι όσοι δεν πληρώνουν δεν ενστερνίζονται πάντα την ίδια «αγωνιστική» διάθεση, αλλά απλά βρήκαν την ευκαιρία… Από την άλλη, η κινητοποίηση μεγάλης μερίδας του πληθυσμού (το Υπουργείο Υποδομών κάνει λόγο για ποσοστό «αποχής» που φθάνει το 15% στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, από Μαλιακό έως Κλειδί και η εισιτηριοδιαφυγή αγγίζει ακόμη και το 40%, στην περίπτωση της ΕΘΕΛ), που εδώ και χρόνια πλήρωνε εισιτήριο στα Μέσα Μεταφοράς και τα διόδια, δεν μπορεί να οφείλεται σε ξαφνική εξέγερση και αιφνίδια, αναίτια ανυπακοή.
Η χώρα μας και οι Έλληνες δεν μετεξελίχθηκαν σε ένα .......

χρόνο ούτε σε υπονομευτές της νομιμότητας, ούτε σε επαναστάτες χωρίς αιτία, ούτε προφανώς σε «τζαμπατζήδες».

Είναι γεγονός πως, σε πολλές περιπτώσεις, η άρνηση πληρωμής κάποιων συμπολιτών μας συνεπάγεται την πρόσθετη επιβάρυνση αυτών που πληρώνουν, καθώς πρέπει να τηρηθούν σχετικά χρονοδιαγράμματα και ισολογισμοί τόσο από μέρους του Δημοσίου, όσο και από τις εταιρίες, προκειμένου να είναι οικονομικά βιώσιμες. Ωστόσο, οικονομικά βιώσιμο πρέπει να καταστεί και το ελληνικό νοικοκυριό…

Η πρέπουσα λύση σε αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί παρά να απηχεί τις αρχές της δίκαιης κοινωνίας και του κοινωνικού κράτους, της κλιμακωτής απόδοσης των φορολογικών βαρών και της διαβαθμισμένης επιβάρυνσης του ελληνικού νοικοκυριού συγκριτικά με τις οικονομικές του δυνατότητες. Από την άλλη, είναι σαφές ότι ο άνεργος, ο χαμηλόμισθος και ο χαμηλοσυνταξιούχος δεν είναι τζαμπατζήδες. Ή εάν τους θεωρήσουμε τζαμπατζήδες, θα πρέπει να αναζητήσουμε τους λόγους που μέχρι χθες πλήρωναν το αντίτιμο στα διόδια και τις συγκοινωνίες, σε αντίθεση με σήμερα. Συνεπώς, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο Έλληνας πολίτης θα δαπανήσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του και με κριτήρια αντίστοιχα με τη βιωσιμότητά του…

Βέβαια, το ζήτημα που έχει προκύψει ξεπερνάει τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και αναδεικνύεται, επιπλέον, σε ζήτημα νομιμότητας και τήρησης των υποχρεώσεων κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Συνοπτικά και συγκεκριμένα για τα διόδια, οι παραχωρησιούχες εταιρίες εκμετάλλευσης των διοδίων υποχρεούνται, μεταξύ άλλων: α) να συντηρούν το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια εκμετάλλευσης, β) να εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό, τον οποίο και να ανανεώνουν, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες συντήρησης και διατήρησης υψηλού επιπέδου ασφάλειας και εξυπηρέτησης των χρηστών, γ) να μελετήσουν, να χρηματοδοτήσουν, να κατασκευάσουν και να συντηρούν τα τοπικά έργα, δηλαδή τις δευτερεύουσες οδούς, τους ανισόπεδους κόμβους, τις παράπλευρες οδούς, καθώς και φυσικά και τα κάθε είδους δίκτυα και εγκαταστάσεις που θα τοποθετηθούν σ’ αυτά. Από τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, καθώς και στις περιπτώσεις προείσπραξης διοδίων, οι παραχωρησιούχες εταιρίες αυθαιρετούν. Ήμουν η πρώτη βουλευτής που κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για τη μεγάλη αύξηση των διοδίων, καθώς και για τους πολλούς σταθμούς διοδίων τόσο στο δρόμο Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας όσο και στο δρόμο Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Είχα διαμαρτυρηθεί έντονα για τις μεγάλες αυξήσεις και στην απάντηση του ο Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης είχε απαντήσει ότι με το νέο χρόνο θα γίνουν μειώσεις των διοδίων. Άλλο πράγμα, όμως, η μείωση των διοδίων και άλλο το να μην πληρώνουν κάποιοι καθόλου διόδια και να υποχρεώνουν και τους άλλους να μην πληρώνουν. Αν μη τι άλλο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι συντομεύθηκε κατά πολύ ο χρόνος Καλαμάτα – Αθήνα… Παρ’ όλα αυτά, σωστό θα ήταν εάν κάποιοι βάζουν την ταμπέλα του «τζαμπατζή» σε κάποιους πολίτες, αντίστοιχα να βάλουν την ταμπέλα «παράνομη» στις παραχωρησιούχες εταιρίες. Σε κάθε όμως περίπτωση, πρέπει να επέμβει η συντεταγμένη πολιτεία που θα αποκαταστήσει για αμφότερες τις πλευρές τη δικαιοσύνη και τη νομιμότητα.

Βέβαια στο προαναφερθέν ζήτημα, δεν είναι καθόλου τυχαία, η σιωπή της αξιωματικής αντιπολίτευσης… Εάν εξαιρέσουμε τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των παραχωρησιούχων εταιριών, μία σύντομη ματιά στις συμβάσεις που υπέγραψαν οι πρώην Υπουργοί ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. μαρτυρά πως οι πρόσφατες αυξήσεις στα διόδια, προβλέπονται κατά γράμμα στις συμβάσεις που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση, προκειμένου να προλάβει να… κόψει, όσο το δυνατόν περισσότερες και με οποιοδήποτε τίμημα, προεκλογικές «κορδέλες». Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι στη μία περίπτωση η καταβολή 50 ευρώ ή δύο ημερομισθίων, μόνο για διόδια στη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη με επιστροφή, και από την άλλη εξωφρενικά κέρδη για τις εταιρείες εκμετάλλευσης (ενδεικτικά, σύμφωνα με δημοσιεύματα, από την Αττική Οδό η αντίστοιχη εταιρία έχει σε ένα χρόνο κέρδη 137,4 εκ. ευρώ, με συμμετοχή 174 εκ. ευρώ στο κόστος του έργου, στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου με 48 εκ. ευρώ ετήσιο τζίρο και συμμετοχή μόλις 10%, δηλ. 74 εκ. ευρώ, στο δρόμο Αθηνών - Πατρών για έργο που θα παραδοθεί σε άγνωστο χρόνο έσοδα μέχρι τώρα 188 εκ. ευρώ κτλ.)

Από την άλλη, η κατάσταση που διαμορφώθηκε στα μέσα μαζικής μεταφοράς με τις αθρόες προσλήψεις των προηγούμενων κυβερνήσεων και τις παχυλές αμοιβές των εργαζομένων, καταδεικνύει πως για το υψηλό αντίτιμο που καλούμαστε να πληρώσουμε δεν ευθύνεται μόνο ο διπλανός μας που δεν πληρώνει, αλλά σε ποσοστό δυσανάλογα μεγαλύτερο οι κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών.

Καταλήγοντας, η περαιτέρω αύξηση των τιμών των διοδίων και των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, εν μέσω οικονομικής κρίσης, δημιουργεί, δικαιολογημένα, μεγάλες αντιδράσεις και, ίσως, και μεγαλύτερα ελλείμματα. Όσο αυξάνεται το αντίτιμο, τόσο θα μειώνεται ο αριθμός των πολιτών που θα έχει την οικονομική δυνατότητα να το πληρώσει. Βασιζόμενοι, μάλιστα, στο γεγονός ότι μεγάλη μερίδα πολιτών αδυνατεί να πληρώσει και τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, τη στιγμή που η ακρίβεια δεν υποχωρεί, οι αποφάσεις πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιες και οι λύσεις να ανταποκρίνονται στις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, η καθιέρωση του λεγόμενου «κοινωνικού εισιτηρίου» για μακροχρόνια άνεργους, χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλόμισθους, ακόμη και αν συνδυάζεται με αύξηση της τιμής του εισιτηρίου για τους υπόλοιπους, θα πρέπει να είναι μία δίκαιη και αποδεκτή λύση. Παρόμοια, δίκαιη και αποδεκτή λύση είναι το «ηλεκτρονικό εισιτήριο» και η μείωση των διοδίων, γιατί την οικονομική κρίση δεν μπορεί να πληρώνουν μόνο οι πολίτες, αλλά και οι παραχωρησιούχες εταιρίες που αντί για αύξηση πρέπει να αποδεχθούν σημαντική μείωση των διοδίων. Τούτο, αν μη τι άλλο, είναι μία λύση δίκαιη και κοινωνικά αποδεκτή στα πλαίσια της συλλογικής αντιμετώπισης τόσο των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού, όσο και των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. Συλλογική αντιμετώπιση και δίκαιη κοινωνία, λοιπόν, είναι οι λύσεις πριν να είναι πολύ αργά…

Δεν τόλμησε να πατήσει στα Φιλιατρά ο Νίκας

Δεν τόλμησε να πατήσει το πόδι του στην πόλη μας ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, προφασιζόμενος ξαφνική ασθένεια....
Τόσο ξαφνική που σήμερα ήταν στο γραφείο του κανονικά και να δεν κάνουμε λάθος μετείχε και σε σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εξήγηση είναι πολύ απλή. Αν όχι ο Παναγιώτης Νίκας, τότε συνεργάτης του διάβασε την δημοσίευση μας για τις "εκπλήξεις" που περιμένουν τον Νίκα κυρίως από την πλευρά των μικροπωλητών ενημερώνοντας τον για το περιεχόμενο της δημοσίευσης μας στην περίπτωση που πατούσε το πόδι του στα Φιλιατρά.
Δημοσίευση που έκανε τον Νίκα σήμερα το πρωί να ...........

προφασιστεί ξαφνική ασθένεια (Οξεία φοβίτιδα γιουχαρίσματος) και να μην παραστεί στις εκδηλώσεις εορτασμού του Αγίου Χαραλάμπους την στιγμή που παρόντες ήταν αν όχι όλοι τότε οι 4 από τους 6 Δημάρχους της Μεσσηνίας.

Τεράστια η πατάτα που έκανε λίγες μέρες πριν με την εμμονή του στο να μη γίνει πανηγύρι στην Υπαπαντή συρόμενος πίσω από τα μπατζάκια του Λαγανάκου προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας.
Βέβαια ο Λαγανάκος και άλλοι όμοιοι του είχαν ζητήσει την λήψη αυτής της ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ μπας και δουν λίγο περισσότερο κόσμο στα μαγαζιά τους. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι όχι κόσμο δεν είδαν στα μαγαζιά τους οι έμποροι αλλά ούτε πετούμενη μύγα.

Πάντως πολλοί Καλαματιανοί ήρθαν στο πανηγύρι μας και ψώνισαν αυτά που ο Δημοκράτης Δήμαρχος τους φέτος τους το απαγόρευσε.
Φίλοι Καλαματιανοί ψάξατε πολύ για να βρείτε αυτόν τον "παντελονάτο" Δήμαρχο;

Λαμπρός ο εορτασμός του Αγίου Χαραλάμπους στα Φιλιατρά.

Με την πρέπουσα λαμπρότητα και σε κλίμα βαθειάς κατάνυξης η πόλη μας γιόρτασε τον πολιούχο της Άγιο Χαράλαμπο παρουσία πλήθους κόσμου αλλά και επισήμων.
Ο καιρός στάθηκε σύμμαχος στο να επισκεφθεί την πόλη μας κόσμος που προσήλθε από διάφορα μέρη της Ελλάδας προκειμένου να προσκυνήσει την χάρη του Αγίου Χαραλάμπου.

Στις Θρησκευτικές εκδηλώσεις το παρόν ..........

έδωσαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, η θεματική Αντιπεριφερειάρχης κ. Ντίνα Νικολάκου μέλη του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς ο βουλευτής κος Οδυσσέας Βουδούρης, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, Θήρας Αμοργού και Νήσων Επιφάνειος, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, Παροναξίας Καλλίνικος, εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, οι Αντιδήμαρχοι Τριφυλίας κ. Σαμπαζιώτης, Ανδρινόπουλος, Μερκούρης, Παναγιώτης Τσίγγανος, οι Ζαχαρίας Κανελλόπουλος, οι Δήμαρχοι Μεσσήνης και Οιχαλίας, η πολιτευτές της ΝΔ, αλλά και η ηγεσία των Ενόπλεων Δυνάμεων ο Δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας και μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και Λυκείου, η Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών, της Κυπαρισσίας και της Μεσσήνης.

Τιμές στην ιερή εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους απέδωσε το άγημα της Αεροπορίας.
Έγινε λιτάνευση της ιερής εικόνας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και εψάλη δέηση στην κεντρική πλατεία παρουσία των Μητροπολιτών Ξάνθης, Μεσογαίας- Λαυρεωτικής.
Αμέσως μετά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις ακολούθησε δεξίωση στο κτήριο του Δημαρχείου της πόλης όπου ο οικοδεσπότης Κώστας Κόλλιας υποδέχτηκε τους καλεσμένους του.

Μεγάλη επιτυχία όμως σημείωσε και η καθιερωμένη εμποροπανήγυρη που φέτος την επισκέφθηκε πλήθος κόσμου καθώς δεκάδες λεωφορεία, κατέκλυσαν τα Φιλιατρά προερχόμενα από πολλές περιοχές της Πελοποννήσου αλλά και της Ελλάδας.